เมื่อจะเปลี่ยนดินจากกระถางต้นไม้เก่า ก่อนที่จะใส่ดินใหม่ ให้ใช้หินอ่อนใส่ตรงก้นกระถาง ดีกว่าใช้เศษกระเบื้องแตก