ควรเก็บถ่านไว้ในถุงพลาสติก เมื่อเวลาต้องการใช้ ถ่านจะแห้งติดไฟง่าย