นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าที่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1.ครูขาดสื่อที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายของครูขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้

3.ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talk  and  chalk

4.ครูชอบบ่นมากสอนในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ

7.ครูขาดการเตรียมตัวก่อนสอน