GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

เพราะอะไรจึงต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาการงาน

นักเรียนที่เรียนวิชาการงานนั้นไม่ค่อยสนใจในการทำงานกันเท่าที่ควรเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่พบขณะทำการสอนดังนี้

1.ครูขาดสื่อที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมขณะเรียนนักเรียนสว่นใหญ่เรียนรู้โดยต้องจินตนาการจากการบรรยายของครูขึ้นเอง

2.ผู้เรียนไม่ค่อยอ่านหรือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้

3.ผู้เรียนเบื่อการเรียนรู้แบบเก่าๆคือ talk  and  chalk

4.ครูชอบบ่นมากสอนในขณะเรียน

5.ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียน

6.งานที่ทำไม่นำสมัยและไม่เป็นที่สนใจ

7.ครูขาดการเตรียมตัวก่อนสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42595
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

วิธีการแก้ไขเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน

1. ครูต้องสร้างสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

2. ครูควรสร้างเนื้อหาที่มีให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากโดยการนำสื่อมาช่วย เช่น power piont  แผ่นพับ vdo คอมส์ช่วยสอน เป็นต้น

3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์โดยการเก็บซื้อรวมกันจะได้ลดรายจ่าย