การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับโพชฌงค์

เมื่อเราทราบในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนากับการเรียนรู้เพื่อองค์ความรู้ของเรากับองค์ประกอบของโพชฌงค์แล้ว นะค่ะ วันนี้จะขอเสนอแนวคิดในการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับการศึกษา และผนวกกับทฤษฎีในพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงโพชฌงค์ ค่ะ

ธมฺมวิจย  คือ  การสอดส่องธรรม เฟ้นธรรม หรือ วิจัยธรรมะ  ซึ่งการวิจัยธรรมะนั้น ในความหมายเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ เมื่อเราจะเรียนรู้อะไรให้คล่องให้ชำนาญ ต้องเข้าใจในหัวใจ ของสิ่งนั้นๆด้วย

เช่น เราจะเรียนรู้เรื่องของการฟอกหน้า ก็ต้องรู้ว่าการฟอกหน้า ต้องมีสารอะไรที่ใช้ และหน้าเราจะแพ้ หรือไม่แพ้สารอะไรบ้าง

การเรียนรู้ในแขนงต่างๆเหมือนกัน ถ้าเราจะศึกษาอะไรก็ต้องวิเคราะห์ออกมาให้เป็น ถ้าไม่เป็นแล้วจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลย ซึ่งการวิจัยธรรม นี้ก็ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับเรา