คำขอขมา  ครู – อาจารย์

อาจาริเย  ปะมาเทนะ  ทวารัตตะเยนะ  กะตัง    สัพพัง 
อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต
คำแปล  ขอท่านอดโทษทั้งปวงที่ทำแล้วด้วยไตรทวาร
              เพราะความไม่ประมาทในท่านแก่ข้าพเจ้าเถิดเจ้าข้า