หลักสูตรสร้างเสริมบุคลิกภาพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเป็นวิทยากรในหลักสูตรสร้างเสริมบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานสำหรับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พิธีเปิด โดย ท่านที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ผมยินดีที่ได้มาเปิดงานนี้
 • มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างบุคลิกภาพนักศึกษาพร้อมสู่โลกของการทำงาน
 • ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณากับโครงการนี้
 • ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ
 • นักศึกษาต้องออกไปโลกภายนอก ต้องรู้จักตนเอง สำรวจตนเอง ชีวิตคุณยังไม่ได้เริ่มต้น ต้องรู้จักเริ่มต้นตั้งแต่วันที่รับปริญญา
 • ปริญญาไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แต่สิ่งที่ฝังในตัวคุณคือสิ่งที่นำไปดำเนินชีวิตและการงานให้ประสบความสำเร็จ
 • ไปหางานหรือยัง เลือกงานหรือเปล่า พร้อมทำงานหรือยัง
 • ตอนที่พบผู้ประกอบการ เขาต้องการคนมาทำงานด้วย แต่ไม่มีใครไปสมัคร
 • กาย วาจา ใจต้องดี
 • ท่านวิทยากรจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทางกายให้นักศึกษา ต้องมีบุคลิกที่โดดเด่น
 • การอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญ วาจามีความสำคัญต่อการสมัครงาน เพราะเป็นการนำเสนอตนเองให้เขารับเรา
 • ใจพร้อมหรือไม่ สู้หรือไม่ ไม่กลัวความไกล
 • บัณฑิตตกงานมีเป็นแสน คุณต้องต่อสู้ด้วยความแตกต่างที่ดีกว่า
 • เด็กที่มีจิตสาธารณะ ทำงานชมรมจะได้เปรียบเพราะทำเพื่อสังคม มันจะฉายออกมาในวันที่คุณสมัครงานและทำงาน
 • อย่าเลือกงาน
 • ขอให้ว่าที่บัณฑิตใช้ ความรู้ สติปัญญาเอาชนะอุปสรรคและโชคดี เข้าสู่โลกการทำงานอย่างสง่าผ่าเผยและเป็นผู้ชนะ

การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

 • ผมรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมา 4 ปีแล้ว ท่านอธิการก็ได้สร้าง network
 • หลักสูตรนี้เป็น Q2
 • ผมได้ทำการปัจฉิมนิเทศมาตั้งแต่อยู่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ไม่ค่อยมีความต่อเนื่อง
 • โครงการนี้มีประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์ของบัณฑิตไทย 150,000 คนทั่วประเทศ
 • เราต้องเป็นทุนทางปัญญา เวลาเปิดเสรีอาเซียน สิงคโปร์เข้ามา เราจะได้แข่งกับเขาได้
 • นายโมริตะ นักธุรกิจ ไปปัจฉิมนิเทศว่า วินาทีแรกที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน คุณต้องสอบทุกวัน
 • ชีวิตการทำงานและการเรียนในสังคมไทยมันแยกกันอย่างสิ้นเชิง
 • มนุษย์ถ้าเป็นสังคมการเรียนรู้ ก็ยังเก่งอยู่แม้จะอายุมากแล้ว
 • คุณอาจจะมีความคิดแปลกๆใหม่เสมอ คิดสินค้าและสร้างงานใหม่ได้เสมอ
 • ผมอยากใช้ที่นี่เป็นแบบ เพื่อทำให้ดีมีประโยชน์ต่อไป
 • เมืองนอกถามอยู่เสมอว่า อายุ 40 ปีแล้วจะทำอะไร
 • ต้องมีภาษาอังกฤษดี จะแข่งขันได้ดีในยุคเปิดเสรีอาเซียน
 • เมื่อได้แรงบันดาลใจแล้ว ควรปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง
 • ต้องทราบว่า การทำงานและการเรียนมันคนละเรื่อง คุณเตรียมพร้อมที่จะทำงานอีก 45 ปีหรือเปล่า
 • ในอีก 38 ปี โลกจะเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ติดต่อกันมากขึ้น มีการข้ามพรมแดนของต่างชาติเข้ามาในไทย ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดี เขาก็จะมาขยี้เรา
 • เราได้สร้างมูลค่าในการเป็นบัณฑิตที่พร้อมสู้กับโลกภายนอกหรือยัง
 • ต้องใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น วิเคราะห์เป็น
 • ถ้าคิด ก็จะค้นพบจุดแข็งที่ได้เรียนที่นี่
 • ต้องเก่งในการสร้างเครือข่าย รู้ว่าตนเองขาดอะไร นำจุดแข็งของตนเองไปใช้ต่อ
 • เด็กไทยเรียนปริญญาโทมากมาย แต่คนเวียดนามเรียนอาชีวะเพื่อทำงาน เมื่อเขาทำงานเก่งแล้วไปเรียนต่อปริญญาโท
 • อย่าบ้าปริญญา แต่จงบ้าความรู้ที่จะไปใช้ในตลาดแรงงาน
 • ถ้าจะเรียนปริญญาโท ควรเรียนต่อยอดงานที่เราจะทำ
 • จะทำงานในบริษัทต่างประเทศ ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี
 • ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่า เราสู้มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดลได้

ช่วงแสดงความคิดเห็น

คนที่ 1

 • สิ่งที่อาจารย์พูดคือ ใน 4 ปีต้องดูว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไร ราชมงคลสอนให้ผมมีความขยัน

คนที่ 2

 • ต้องรู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งตนเอง ต้องแข่งขันคนอื่น
 • ราชมงคลสอนให้ขยัน อดทนและอ่อนน้อมถ่อมตน

ดร.จีระ

 • แรงจูงใจกับแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างไร

คนที่ 3

 • แรงบันดาลใจเกิดจากสิ่งที่เราคิดและอยากทำเอง
 • แรงจูงใจคือสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทำ

ดร.จีระ

 • แรงบันดาลใจทำให้ทำงานได้ดีขึ้น

เนื้อหา (ต่อ)

 • ต้องการให้มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น
 • เราต้องเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าซึ่งมาจากปัญญา
 • ต้องพยายามปรับตัวเองและบุคลิกภาพ
 • อาชีพในอนาคตไม่จำเป็นต้องเป็นแค่มนุษย์เงินเดือน แต่จะมีอาชีพอื่นได้ก็ต่อเมื่อคิดเป็น วิเคราะห์เป็น
 • ต้องทันเหตุการณ์ ใฝ่รู้ อย่าคิดว่า ปริญญาตรีเป็นจุดสุดท้ายของชีวิต
 • ราชมงคลอาจจะสอนให้เราทำธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น
 • เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องเชื่อมโยงกับภายนอก
 • มีต่างประเทศเข้ามาแข่งกับประเทศไทยมาก เช่น เทสโก้ KFC
 • ต้องนำวัฒนธรรมไทยไปขายต่างประเทศ อย่าบ้าเกาหลีมากไป
 • การมีโลกาภิวัตน์กระตุ้นให้เราปรับตัว
 • คุณเป็นกึ่งคนทำงานที่ใช้ความรู้ ดีกว่าแรงงานไร้ฝีมือ แต่ต้องแข่งกับปริญญาตรีที่แข่งกับประเทศอื่นๆได้โดยเฉพาะประเทศที่เก่งๆในโลก
 • ต้องนำความรู้ไปแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมในอนาคต
 • ประเทศไทยต้องนำเข้าสินค้ามากมาย จึงต้องส่งออกมากขึ้น
 • อย่าเรียนแบบเดิม ต้องคิดวิเคราะห์และใฝ่รู้ตลอดเวลาเมื่อออกไปทำงาน
 • ต้องมีความรู้ที่สดและข้ามศาสตร์
 • เรียนแล้วต้องนำไปปะทะความจริง นำไปใช้ทำงานได้
 • คุณต้องทำงานกับต่างประเทศมากขึ้น ต้องใช้ไอที รู้ภาษาต่างประเทศ ต้องรู้จักสร้างเครือข่ายและมีแนวร่วม
 • เมื่ออายุมากขึ้น ก็ไม่ควรจะล้าสมัยทางวิชาการ
 • ทุกคนกำลังจะเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ต้องมีปัญญา คุณธรรม มีความสุข เครือข่าย มีทุนแห่งความยั่งยืน รู้จักควบคุมอารมณ์

 

การบรรยายเรื่อง การพัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน โดย รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี

 • บุคลิกภาพต้องสร้างจากภายในแล้วมันจะแสดงออกมาภายนอก
 • ยุคนี้ เข้าสู่ยุคอวตาร เพราะไอทีเก่งมาก ทำให้เรามีพรสวรรค์เหมือนเทวดา สามารถเห็นภาพและได้ยินเสียงจากสิ่งที่อยู่ไกลๆได้
 • คนทำงานอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เราต้องมีความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการและรักษาสมดุล เราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
 • ข้อมูลการจัดอันดับ WEF ประเทศไทยมีอันดับความสามารถทางเศรษฐกิจไม่ใช่อันดับต้นๆ
 • สิงคโปร์สามารถติดอันดับ 1 ใน 5 มาตลอด ทั้งที่ไม่มีทรัพยากร
 • ทุกคนอยากมีความสุข แต่ความสุขจะมาเมื่อตอบความปรารถนาของเราได้
 • การที่จะเป็นคนที่มีคุณค่า บัณฑิตควรมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาได้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดด
 • ไอน์สไตน์บอกว่า อัจฉริยภาพเป็นสิ่งที่สร้างได้
 • คนกับลิงมีพันธุกรรมต่างกันไม่ถึง 5% แต่ต่างกันเพราะสิ่งแวดล้อม
 • มนุษย์มีกาย สมอง และใจ
 • สมองซีกซ้ายทำงานด้านวิทยาศาสตร์
 • สมองซีกขวาทำงานด้านศิลปะ
 • จากการอ่านสี (ตามตัวอักษร ใช้สมองซีกซ้าย) (ตามสี ใช้สมองซีกขวา) อ่านตามตัวอักษรง่ายกว่า สรุปได้ว่า ศิลปะยากกว่าวิทยาศาสตร์
 • การแบ่งประเภทคน
 • C ชัดเจน ถูกต้อง ตามกฎ มีเหตุผล ระมัดระวัง เป็นทางการ มีหลักการ ยึดติดกับรายละเอียด  ไม่ชอบเสี่ยง ควรทำอาชีพผู้พิพากษา บัญชี วิศวะ
 • D กล้าตัดสินใจ เข้มแข็ง มุ่งมั่น ชอบการแข่งขัน มีข้อเรียกร้องสูง เป็นอิสระ มั่นใจในตัวเอง ดุดัน ผ่าซาก เอาตัวเองเป็นหลัก ใช้อำนาจ
 • S สงบนิ่ง ระมัดระวัง อดทน เป็นผู้ฟังที่ดีถ่อมตน เชื่อถือได้ ไม่รับแนวคิดใหม่ ไม่แสดงออก ดื้อเงียบ  ไม่แสวงหาการเปลี่ยนแปลง
 • I ชอบเข้าสังคม ช่างคุย เปิดเผย กระตือรือร้น มีพลัง ชักจูงใจผู้อื่น ร่าเริง โวยวายเสียงดัง ไม่ระมัดระวัง ตื่นเต้น รีบร้อน  ไม่สนใจเรื่องเวลา
 • ต้องทราบความสามารถตน จะได้ทำงานที่เหมาะสมกับตน
 • ถ้าเรามีฝัน แรงบันดาลใจและแรงจูงใจมันจะดึงให้เราไปถึงเป้าหมายเราได้เร็ว
 • ไม่ควรเลือกอาชีพตามค่านิยมของสังคม แต่ต้องทำอาชีพที่เราต้องการเป็นให้เก่ง
 • อย่าฝันอย่างเดียว ต้องทำฝันให้เป็นจริงด้วย
 • แรงปรารถนาจะผลักเราขึ้นไปข้างหน้า ต้องสร้างความสามารถในการผลักเราไปสู่เป้าหมาย
 • ต้องฝึกคิดบวก ทำได้โดยหาเรื่องที่มีความสุขเป็นตัวตั้งต้นในการคิดแล้วมันจะนำมาซึ่งโอกาส กล้าลงมือทำ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างโชคดีให้มาสู่ตนเอง
 • พื้นฐานที่ทำให้คนเก่งเริ่มจากทักษะการใช้ประสาทสัมผัส
 • จากการดูภาพ ถ้ามองแล้วเห็นภาพใหญ่ก่อน แสดงว่ามององค์รวมเก่ง ถ้ามองแล้วเห็นภาพเล็กๆก่อน แสดงว่าลงรายละเอียดเก่ง ถ้าดูภาพแล้วบรรยายความรู้สึกด้วย จะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น ถ้าเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น มันทำให้เราหาโอกาสได้
 • ต้องฝึกการสรุปความ
 • แต่ละคนมีมุมมองต่างกัน
 • ต้องตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม และใช้ทุกมุมมองประกอบกัน IQ+MQ+SQ+EQ
 • เวลาทำงานต้อง win/win มิตรภาพจะช่วยเราได้ในยามตกอับ
 • เริ่มทำจากสิ่งที่ทำได้ก่อน เมื่อคนเห็นความสามารถเรา ก็จะหยิบยื่นโอกาสให้เรา
 • การคิดนวัตกรรม คือ คิดแล้วเกิดมูลค่าด้วย
 • อุปสรรคขัดขวางการคิดเชิงนวัตกรรมคือ มีพฤติกรรมที่สม่ำเสมอกับชีวิตประจำวันแบบเดิม มีข้อมูลมาก  ขาดความกระตือรือร้น
 • คน C นำเหตุผลมาคิดนวัตกรรม
 • คน D นำประสบการณ์มาคิดนวัตกรรมในช่วงเร่งด่วน
 • คน I ใช้จินตนาการมาคิดนวัตกรรมในช่วงเร่งด่วน
 • คน S นำประสบการณ์มาคิดนวัตกรรม
 • แต่งหน้า ควรแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติ เหมาะกับกาลเทศะ
 • ควรมีชุดสูทดำสมัครงาน กระเป๋ามาตรฐาน
 • ควรมีวาจาสุภาพ ตอบคำถามตรงประเด็น

การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้เป็นที่ประทับใจ โดย อาจารย์จิตรสุมาลย์ อมาตยกุล

 • การนั่งให้สวยงาม ต้องให้ความรู้สึกอยู่ที่สะดือ ตัวจะยืดขึ้นอีก 2 นิ้ว ทำให้เกิดความสง่างาม
 • การยืนให้สวยงาม ต้องให้ความรู้สึกอยู่ที่สะดือ ตัวจะยืดขึ้นอีก 2 นิ้ว ไหล่ตั้งตรง อกผาย
 • การยืนให้นานและดูดี ต้องหุบพุงและเก็บก้น
 • ต้องหาเส้นตรงในตัวเอง โดยใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลาง ก็จะพบอก เอว ก้นที่ชัดเจน
 • การเดินให้สวยงาม ต้องให้ความรู้สึกอยู่ที่สะดือ ตัวตรง
 • การหายใจที่ถูกต้อง ลมหายใจเข้าต้องลงไปถึงท้องน้อย ทำให้เกิดพลังในการสร้างกิจกรรมขณะหายใจ
 • มีการวิจัยเรื่องการสื่อสาร ถ้าสื่อสารแล้วสร้างประทับใจให้คนได้ เนื้อหามีความสำคัญ 7% เสียงที่มีพลังมีความสำคัญ 38% ภาษาท่าทางมีความสำคัญ 55%
 • ดังนั้นต้องเพิ่มพลังด้วยเสียงและภาษาท่าทาง
 • ใช้สูตร WW (Word+Way) คำพูดและภาษาท่าทาง

กิจกรรม ดูวีดิทัศน์ สังเกตลักษณะองค์กรที่ทำงานด้วยใจ ( Brussels Airlines)

กลุ่ม 1

 • มีความเอาใจใส่ลูกค้า
 • ความสามัคคีในองค์กร
 • การสื่อสารที่เป็นระบบ
 • สร้างความประทับใจบริการ
 • ตรงต่อเวลา
 • บุคลิกภาพเครื่องแบบเรียบง่ายดูดี

กลุ่ม 2

 • สร้างความประทับใจลูกค้า
 • มีความสามัคคี
 • สื่อสารด้วยภาษากาย
 • บริการด้วยใจ
 • ประสานงานดี
 • บุคลิกภาพสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า แต่งกายดี
 • สร้างมิตรภาพในองค์กร

กลุ่ม 3

 • มีความร่วมมือ
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ถือว่า ลูกค้าคือคนในครอบครัว
 • ทุ่มเททำงาน
 • ช่างสังเกต
 • ใส่ใจเป้าหมายการทำงานมากกว่าวิธีการ
 • สร้างศรัทธา

กลุ่ม 4

 • ห่วงใยคนขึ้นบินมาก
 • ประสานงานกันดี
 • สามัคคี วางแผนดี
 • สุขภาพดี มีการออกกำลังกาย
 • มีความพร้อมตลอดเวลา

กลุ่ม 5

 • มีการทำงานเป็นทีม
 • เอาใจใส่ลูกค้า
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มีความพยายาม
 • มีความทุ่มเท
 • มีการประสานงาน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • การสื่อสารระหว่างบุคคลดี
 • สร้างความประทับใจในบริการ
 • ความพร้อมเพรียงในการทำงาน
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • แต่งตัวดี

เนื้อหา (ต่อ)

 • องค์กรที่ทำงานด้วยใจใช้หลักต ช ด ทำให้ลูกค้ารู้สึกตรึงใจ ชื่นใจ และดีใจ
 • ต้องทำงานเชิงรุก
 • Opportunity is now here.  โอกาสเกิดเมื่อมีจุดหมายชัดเจนและต้องทำให้ได้เดี๋ยวนี้ เวลาไปสมัครงานหรือทำงาน เป้าหมายต้องตรงกับองค์กร
 • หลักการพูดและนำเสนอ ต้อง
 • Imaginary สร้างจินตนาการ
 • Feeling ใส่ความรู้สึก
 • Participation ทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
 • Plan เตรียมความพร้อม
 • Passion ความรักและชอบ เราจะพูดจากใจและพูดได้ดี มีความดื่มด่ำ
 • Practice ฝึกฝนจนชำนาญ
 • Clarity ความชัดเจนในการนำเสนอเนื้อหา ต้องมีข้อมูลชัดเจน พูดชัดถ้อยชัดคำ
 • Benefit ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ พูดมีสาระ จริงใจ
 • Happy ทำให้ทุกคนมีความสุข
 • ต้องเห็นคุณค่าของตนเองก่อน แล้วเราก็จะชื่นชมคนอื่นได้

ข้อเสนอแนะจากม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

 • การหางานขั้นแรกเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับคน
 • พอคุณไปอยู่ภาคธุรกิจต้องพบกับครอบครัวที่ใหญ่มาก ถ้าเราไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน แต่เราก็ต้องทำงานกับเขา
 • เราจะต้องมีความสุขในการทำงาน แต่ต้องเริ่มค้นหาตนเองก่อน
 • ในงานแรก เราต้องหาจุดเด่นของเรา
 • มองว่าอยากทำงานที่ไหน แล้วไปสืบข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมตัว

 

Workshop

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

3.แรงบันดาลใจในวันนี้คืออะไร

กลุ่ม 1

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

 • ความรู้ ทักษะเพื่อนำไปใช้ทำงาน
 • ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต บางคนต้องมาจากต่างจังหวัดต้องรับผิดชอบตนเอง เมื่อเจออุปสรรคก็คิดว่า คือประสบการณ์สำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่น ทำให้พัฒนาตนเอง
 • มิตรภาพจากเพื่อน อาจารย์ พี่ น้อง รู้จักให้

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

 • บุคลิกภาพยังไม่พร้อมทำงาน
 • การขาดการสังเกตมองคนให้ออก
 • ยังไม่พบเป้าหมายของตนเอง

3.แรงบันดาลใจในวันนี้คืออะไร

 • ค้นหาตนเอง ทั้งเป้าหมายชีวิตและการทำงาน
 • ต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ทำอะไรแบบเดิม

กลุ่ม 2

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

 • ความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์
 • การปรับตัวเข้ากับเพื่อน

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

 • พัฒนาบุคลิกภาพ
 • คิดนอกกรอบ
 • เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า
 • เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในทุกสถานการณ์

3.แรงบันดาลใจในวันนี้คืออะไร

 • เราต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้ทำงานได้สำเร็จ

กลุ่ม 3

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

 • มิตรภาพ
 • ความรู้
 • ความอดทน เวลาทำงานเป็นทีม มันก็มีอุปสรรค ต้องขวนขวายหาความรู้นอกห้องเรียน ทำงานนอกเวลาเรียน

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

 • รู้จักตนเอง
 • ปรับปรุงให้ตนเองช่างสังเกต
 • ลดจุดด้อย เพิ่มจุดเด่น

3.แรงบันดาลใจในวันนี้คืออะไร

 • ตัวเราเองต้องปรับปรุงบุคลิกภาพ
 • สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

ดร.จีระ

 • ต้องมีความทะเยอทะยาน จะได้แข่งขันได้

ม.ล.ชาญโชติ

 • ผมประทับใจที่ 3 กลุ่มนำเสนอมา
 • พวกท่านมีความสามารถมาก
 • บางคำตอบยังไม่ตรงประเด็น เช่นบอกแค่ช่องว่าง แต่ไม่บอกว่าจะปรับปรุงอย่างไร
 • มีการทำงานเป็นทีมดีมาก มีความกระตือรือร้น

ดร.ไพบูลย์

 • สะท้อนความภูมิใจในการทำงานของนักศึกษา
 • ในฐานะที่ผมริเริ่มโครงการนี้ อยากทราบแรงบันดาลใจ ก็พอใจที่ตรงกับที่คาดหวังไว้
 • อยากให้มีการขยายผล

ดร.จีระ

 • คุณมีความสนใจแสดงว่าการเรียนคือความสุข แสวงหาความรู้ตลอดเวลา
 • ตอนนี้ คุณภาพบัณฑิตมทร.ธัญบุรี ได้คะแนน 7 จาก 10 คะแนน
 • อาจารย์ไพบูลย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับคนนอก
 • เมื่อเราอายุมากขึ้น ก็ต้องพัฒนาให้ตนเองมีความสามารถมากขึ้น

กลุ่ม 4

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

 • วิชาความรู้
 • ความรู้ในการดำเนินชีวิต
 • รู้จักอยู่ร่วมกับคนอื่น รู้จักให้ รู้จักเสียสละ

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

 • ขาดการใฝ่รู้ ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก  ควรพัฒนาบุคลิกภายในก่อน
 • ความไม่ตรงต่อเวลา

3.แรงบันดาลใจในวันนี้คืออะไร

 • มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานหาความรู้
 • พัฒนาอัจฉริยภาพในตัวเองและผู้อื่น
 • เรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ความรู้ต้องสดอยู่เสมอ
 • โอกาสมีอยู่ทุกที่ แต่อยู่ที่ว่าคุณจะหามันหรือเปล่า
 • เราพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติและมหาวิทยาลัย

ดร.จีระ

 • นี่คือตัวอย่างนักเรียนที่ดี
 • ข้อสรุปเขาดีมาก
 • ตอนนี้ เราต้องคิดว่าตนเองไม่แน่ จึงจะอยู่รอด เพราะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพราะต้องขายสินค้าใหม่ๆ เสมอ

กลุ่ม 5

1.ใน 4 ปีที่มหาวิทยาลัย สิ่งที่มีคุณค่าที่ได้รับคืออะไร 3 เรื่อง

 • เพื่อนและมิตรภาพ
 • ประสบการณ์
 • การทำงานเป็นทีม

2.ฟังการบรรยายวันนี้แล้ว เห็นช่องว่างอะไรบ้างที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 เรื่อง

 • แนวความคิดยังไม่มีการจัดระบบที่ดี
 • ยังไม่กล้าแสดงออก
 • วางเป้าหมายในอนาคตยังไม่ชัดเจน

ม.ล.ชาญโชติ

 • ผมชอบแรงบันดาลใจ ไม่ใช่ทำเพื่อตนเอง
 • ผมไม่ชอบการแข่งขันกับคนอื่น แต่อยากแข่งกับตนเอง อยากดึงทุกคนมาร่วมมือ

ดร.ไพบูลย์

 • ประทับใจที่ท่านได้พบช่องว่าง และหาแนวทางพัฒนา

ดร.จีระ

 • พวกคุณมีความมุ่งมั่นหาความรู้เป็นกลุ่ม สรุปแล้วเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์
 • คุณมีทฤษฎี+ปฏิบัติที่ดี
 • อย่ากลัวที่จะเขียนภาษาอังกฤษหรือพูดกับฝรั่ง
 • ถ้าเรามีแรงบันดาลใจเอาชนะอุปสรรคเรื่องภาษาอังกฤษ ควรจะอ่านบทความภาษาอังกฤษในบางกอกโพสต์อาทิตย์ละ 2 วัน
 • ควรเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม อาจจะไปเยี่ยมสถานทูตและหอการค้า
 • อยากให้ม.ล.ชาญโชติคุยกับดร.ไพบูลย์เรื่องภาษาอังกฤษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเลขบันทึก: 424915, เขียน: 08 Feb 2011 @ 18:32 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 21:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 80, อ่าน: คลิก


ความเห็น (80)

Jirapa poonsngnoen
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้

                แรงบันดาลใจ ก่อนการเข้าร่วมโครงการนี้รู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายที่เลือนรางเหมือนว่าจะไปไม่ถึง ไม่มีกำลังใจ แต่เมื่อได้เรียนรู้ถึงเรื่องบันดาลใจ ทำให้เรามองเห็นถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่และสามารถนำไปใช้ในเป้าหมายที่หวังไว้ได้และสามารถเป็นจริงได้เพียงแค่ต้องมี “แรงบันดาลใจ”

 

ปรัชญา อำพนมนารัตน์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

-                   ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ต้องมี แต่ต้องเป็น

-                   8k’s ทฤษฎีทุนมนุษย์ , 5K’s

-                   บุคลิกภาพ

-                   การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดในอีก 40 ปีข้างหน้า

ณัฐสิทธิ์ ตันติศุภชัยกุล
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                แรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

นายนัทธพันธ์ โววงค์ดี (ป้อม)
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

-                   มีแนวทางในการดำเนินชีวิต

-                   มีเป้าหมายที่ชัดเจน

-                   มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น

-                   มีพื้นฐานการปรับบุคลิกภาพทั้งการยืน เดินและพูด

 

นายธนวัฒน์ อนันต์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

-                   มีแนวคิดที่ดีมากขึ้น

-                   ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตให้ทุกคนคิด เพราะทำให้เรามีความพยายาม

-                   ทุกคนต้องมี “เป้าหมาย” เพราะเป็นตัวผลักดันให้เรามีความพยายามมากขึ้น

-                   สิ่งที่อีกมาก

นายประวิทย์ ฤทธิบูลย์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

 

                ทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น รู้จุดแข็งเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้น

นายสมพล มีพ่วง
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

วันนี้ผมได้พบมิติใหม่ของความคิด มีกระบวนการคิดแบบใหม่และได้แนวทางการรู้จัก ตัวเอง

IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับ

                การมองตัวเองให้เห็นถึงข้อดี ข้อด้อยและพัฒนาตัวให้ประสบความสำเร็จ

 

-                   กล้าที่จะคิดนอกกรอบ

-                   เชื่อมั่นในตนเอง

นส.เนตรไพลิน ชายะพันธุ์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                กล้าที่จะตัดสินใจ เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

นส.อุษณิษา อินทร์โสภา
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                ได้เป้าหมายที่แน่นอน เมื่อเรามีเป้าหมาย เกราก็จะมีความหวัง มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงมัน

น.ส.จันทิมา แก้วประสิทธิ์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                เป้าหมายในชีวิตว่าอยากทำอะไร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา จากที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วจะทำเป้าหมายนี้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้

Sayajung
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรอบรมครั้งนี้

ได้แรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตว่าควรมีความชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ และการเตรียมความพร้อมของการออกสู่โลกของการทำงานรวมถึงได้รู้จุดแข็งและจุดด้อยของตัวเองเพื่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

นางสาวปราณี ติ๊มบุตร
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                การเน้นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น

วิลาสินี จันทร์ชนะ
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 
 1. ได้เพื่อนต่างคณะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่กันและกัน
 2. มีแนวคิดการเป็นตัวของตัวเองให้กล้าแสดงออกยิ่งขึ้น
 3. ได้รู้จักเทคนิคการสังเกตว่าตนเองอยากทำอะไรให้รู้แนวทางที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
นส.วรรณวิสา คล้ายสุบรรณ
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 
 1. หาจุดเด่น จุดด้อยในตัวเอง
 2. หาแรงบันดาลใจที่เราจะต้องทำให้เราเป็นเลิศให้ได้
 3. ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต และมุ่งมั่นที่จะอาไปหาเป้าหมายนั้น
 4. ลงมือทำและคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งการประเมินผล
 5. ต้องเป้าทุนมนุษย์ที่ดี
 6. เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ และคิดวิเคราะห์
 7. บุคลิกภาพที่เป็นที่ประทับใจโดยทำให้คนตึงใจเรา

 

ณัฐพร วงค์วัฒนะ
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                อยากเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่คือ

-                   เพิ่มความตั้งใจที่จะทำทุกสิ่งให้มากขึ้น

-                   มีการตื่นตัวตลอดเวลา

-                   ตั้งเป้าหมายหาเป้าหมายให้แน่ชัดแล้วพยายามทำมันให้สำเร็จ ค่อยๆ นำไปอย่างดีทุกขั้นตอน

นส.พรชนิต ก้อนทรัพย์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

-                   นำแรงบันดาลใจไปประกอบใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

-                   ควรมีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น

-                   มีการปรับบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้น

นฤพร พุทไชวัฒน์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

                สิ่งที่ได้รับในวันนี้ คือเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนในชีวิตวางเป้าหมายและไปทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่นตั้งใจ ทำตามเป้าหมายที่วางไวให้สำเร็จ มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีจุดอ่อนคือไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมั่นใจตนเอง อ่อนวิชาภาษาอังกฤษ แต่พอได้มาฟังการพูดเรื่อง การเตรียมตัวก้าวสู่โลกของการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ ก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ต้องพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษให้ดีที่สุด

 

 

สุพรรษา แป้นจันทร์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

ได้แนวคิดที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จ

รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้เป้าหมายตัวเอง

ได้จัดกระบวนการทางความคิด รู้วิธีคิด เข้าใจความหมายของคำว่าคิดเป็น วิเคราะห์เป็น

บอกตัวเองว่า ต้องเป็นเลิศให้ได้

นส.ปัทาภรณ์ กล่ำสุข
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

การทำให้เราทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและตั้งใจว่าจะต้องถึงเป้าหมายนั้นให้ได้

ยศวดี จิรเจษฏา
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

มีความรู้สึกว่าเป้าหมายอยู่ใกล้ขึ้นจากที่ตอนแรกมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยาก แต่คิดอยู่ว่าต้องทำได้แต่หลังจากที่ฟังวันนี้มีความรู้สึกว่าจะต้องทำเป้าหมายให้ได้และให้ง่ายขึ้นด้วย "ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย"

ภรณ์ทิพย์ ศรีสุวรรณ์
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแตกต่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสังเกตตัวเองวาที่จริงแล้วเราชอบอะไร มีการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเป็นไปได้จริง ทำเป้าหมายให้สำเร็จและหาจุดเด่นเอาไปสวมจุดด้อยของตนเองให้ได้และเติมจุดด้อยให้เต็ม คิดเป็นและวิเคราะห์เป็น

IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

การคิดนวัตกรรมใหม่ เรียนรู้จากการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวให้มากขึ้น เพื่อทำให้เรากล้าที่จะคิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นมา

เปรมใจ ธากุทน
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

การคิดนวัตกรรมใหม่

 • การกล้าคิดนอกกรอบ แหวกแนวในทางที่ดี
 • คิดในสิ่งใหม่ๆ และสร้างสิ่งใกล้ตัว ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้
อรไท นานหล้า
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 • การหันกลับมามองตัวเราเองจากที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรมาก แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าการมองตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ช้า
อัฐพร ทองคำ
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

วันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เพิ่มขึ้นก็คือ กำลังใจและแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดและจะต้องพยายามไปให้ถึงจุดที่ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายเอาไว้และจะทำให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆ และวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้าประชถม

ปิยา วงศ์วลัยมาศ
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

รู้จักข้อดีข้อด้อยเพื่อนำไปปรับปรุงสู่เป้าหมายความสำเร็จ

IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

ทิศทาง  สำคัญกว่า  ความเร็ว

การที่เราตั้งใจทำอะพไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีการเป้าหมายนั้นคือจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่ความล้มเหลว

เป้าหมาย  มาก่อน วิธีการ เสมอ

IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

ได้แรงบันดาลใจและการค้นหาเป้าหมายในชีวิตได้ฟังการบรรยายแล้วมีแรงบันดาลใจมากขึ้นทำให้มีแรงผลักดัน ในการเรียนและการทำงาน

 

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ

ธเนศ แก้วหนองยา
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้ในการอบรมครั้งนี้คือ การรู้จักปรับปรุงตนให้เป็นคนมีคุณภาพเพื่อพร้อมจะทำงานและประสบความสำเร็จในชีวิต

อนุพงษ์ โสภา
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้ในการอบรมครั้งนี้ คือการพัฒนาตนเองให้พร้อมสู่การทำงาน

อรญา พรมมา
IP: xxx.84.212.68
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ได้เพิ่มเติม และวันนี้ที่ได้

วันนี้ที่ได้เข้าฝึกอบรม ได้อะไรหลายๆอย่าง เช่น การตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าชีวิตเราควรเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างไร และหวังว่าตนเองต้องการอะไรตัวเองเป็นเช่นไร และได้ฝึกอบรมให้เรื่อง บุคลิกภาพ เขาบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึง

พรพรรณ พรหมจารย์
IP: xxx.64.91.75
เขียนเมื่อ 

ได้รับมุมมองใหม่ๆมองอย่างกว้างไกลมากขึ้น

ค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง

ได้รับแรงบันดาลใจ

และค้นหาคุณค่าในตัวเอง

มีเป้าหมายในตัวเอง

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์ณัฐชา แดงนวล
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องที่เพิ่มมา

ได้รู้ถึงเรื่องของทุนมนุษย์ โดยได้รู้ถึงแนวความคิดแบบทุนมนุษย์

โดยสอนให้หนูคิดเป็น วิเคราะห์เป็น คิดแบบวิทยาศาสตร์ คิดแบบ Creativity Innovation

สังคมแห่งการเรียนรู้และมีจิตสาธารณะ

ได้รู้ถึงการกำหนดเป้าหมายและการไปให้ถึงเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ "Q2"

 

น.ส.สุนิสา เมียดธิมาต
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้วันนี้

มีความู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง

น.ส.กรศิริ มะมา
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้จากวันนี้

 • ทำให้เรามองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน และปรับปรุงจุดอ่อนของเราให้ดีขึ้น
 • ตั้งเป้าหมายในชีวิต
น.ส.วิชุดา ยานสงัด
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

เรื่องที่ได้วันนี้

 • เพิ่มพูนทักษะ ความคิด และเกิดแรงบันดาลใจในอนาคต มุ่งสู่อนาคตที่ดี
น.ส.ปวีณา วงค์ราชสีห์
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

แรงบันดาลใจและสิ่งที่ได้รับวันนี้

 • มีความรู้และสามารถที่จะนำไปพัฒนาตัวเองในอนาคตข้างหน้า เพื่อที่จะให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้
น.ส.พรรณวษา เนตรหาญ
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้จากการอบรมในโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานในวันนี้คือ

การพัฒนาบุคลิกภาพ

 • การพูด
 • การแสดงออก
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เพิ่มาในอดีตคือ กระบวนการคิดที่จะจัดสรรให้อนาคตของตนเองดีขึ้น และบุคลิกภาพในการที่จะสอบสัมภาษณ์ให้ได้งานที่ต้องการ

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เพิ่มมาในอดีตคือ บุคลิกภาพการเป็นผู้นำ ตั้งแต่ระบบการคิดจนถึงการวางตัวในสังคม

น.ส.อัจฉราพรรณ สุขป้อม
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

บุคลิกภาพที่ดีของความเป็นผู้นำ

จุรีวรรณ สันขาว
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • ได้รับแนวคิดจากการบรรยาย
 • ได้คิดตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
 • ได้รับแนวคิดในการคิดบวก
 • ได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้แนวความคิดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยระบบความคิดที่ก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดด้วยตนเองอย่างเป็ฯระบบและถูกใจกับคำว่าทุกคนบ้าใบปริญญา

น.ส.พัชรี ภูมิประดิษฐ์
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • ได้รู้จักตัวเอง ได้รู้จักการปฏิบัติตัวเวลาไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ
น.ส.เจนจิรา สมบุญ
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

แรงบันดาลใจที่ได้ในวันนี้ ได้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 1 อย่าง

 • แนวการคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเองและในงานที่ทำ

แรงบันดาลใจ 1 อย่าง

 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ใหญ่โตทำยอดขายมหาศาล
น.ส.ปวีณา อำนาจ
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิต โดยสำรวจตนเองและลงมือปฏิบัติให้เกิดความแตกต่าง

น.ส.ริษศรา นันทชัยสิริกุล
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • ได้แรงบันดาลใจในการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการเตรียมความพร้อมที่จะได้ทำงาน
น.ส.กานต์รวี เปรื่องประยูร
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้...

แนวคิดในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเอง

น.ส.กุลภัสสร์ สิงหนาท
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • ได้รู้ว่าชีวิตคนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต ต่อไปนี้ (จะต้องตั้งเป้าหมายแล้วต้องทำให้ได้)
นายเอกณัฏฐ์ สุริฉาย
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • การปรับพฤติกรรม พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเน้นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมหรือ "Q2"
น.ส.ปณัฏฐา เดชภิญญา
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่ม ต้องพยายามสร้างจุดเด่นและความแตกต่างของตนเองให้เจอให้ได้และมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะต้องมีความพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อให้บรรลุตามสิ่งที่ต้องการ
น.ส.ชลดา อินทร์งาม
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและต้องมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้วิทยากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับ

 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น การคิดและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ วิธีการปรับท่าทาง การพูด
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เพิ่มเติม

 • การคิดอย่างเป็นระบบ และการปรับพฤติกรรมของตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคม
นายศราวุฒิ จันทะนา
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีแนวคิดใหม่ในเรื่องการทำตนเองให้เป็นคนที่ทุกคนยอมรับคือ การคิดว่าตนเองสามารถทำได้ทุกอย่างที่คิดว่าทำไม่ได้ และคิดว่าตนเองไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้น วันนี้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ถ้าไม่ได้มาฟังการอบรม คงจะไม่ได้ทำให้ตนเองมีความคิดใหม่ๆครับ

ว่าที่ร.ต.กิตติพงศ์ เล็กมณีโชติ
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับปรุงบุคลิกภาพต่างๆของร่างกาย, การสัมภาษณ์งาน, จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง, การใช้ชีวิตในอนาคต

ว่าที่ร.ต.ชาญนภัส ลดาวรรษ์
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

เรื่องที่เพิ่มในวันนี้คือเรื่องแนวทางในการสัมภาษณ์และแนวทางการเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นจากเมื่อก่อน ทำให้สามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวออกไปสู่โลกในวัยทำงาน

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้มากที่สุด

Attitude ในการมองเรื่องราวต่างๆ

Positive Thinking

นายธนพล ศรีสุขวัฒนชัย
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

การรวบรวมข้อมุลความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาแก้สมการ "Q2" เท่ากับการพลิกชีวิต

น.ส.อัจฉรา บุญคง
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

"เรื่องเดียวที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้"

อย่าหยุดการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำเอาความรู้นั้นไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสืบต่อไป

การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนชีวิตเราให้เป้นคนเก่งและชำนาญการได้

น.ส.สมฤทัย เดชแพง
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้และกับไปพัฒนาให้ดีขึ้นคือ การใฝ่รู้และการมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆ ลบจุดด้อยของตัวเอง และพัฒนาจุดแข็งของตัวให้ดีขึ้น และวางเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน

น.ส.รัชนี บุตรดี
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ การดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กร...

น.ส.สิราวดี เล็กดา
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้ความทะเยอทะยาน นำจุดแข็งของตนเองมาพัฒนา และปิดช่องว่างของตนเองคือการไม่กล้าแสดงออก

น.ส.เบญจมาศ ทางดี
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับเพิ่มขึ้นคือ  ความรู้ในกรปรับเปลี่ยนการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดี สง่าและพร้อมที่จะออกไปทำงานกับสิ่งแวดล้อม สังคมภายนอก ที่ต่างไปจากสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การวางตัวให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่

น.ส.พรพรรณ พรหมจารย์ (ยิ้ม)
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับ

 • เกิดแรงกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง
 • ค้นหา กระตุ้นเพิ่มศักยภาพในตัวเอง
 • โดยส่วนตัวชอบภาษา แล้ววันนี้ ท่านวิทยากรได้มาเน้นเรื่องภาษา ทำให้เกิดแรงกระตุ้นมากขึ้น
 • การสร้างบุคลิกภาพเพื่อความสง่างาม วางตัวอย่างเหมาะสม

ป.ล. ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ความมั่นใจเพิ่มากขึ้น มา ณ ที่นี้ค่ะ

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้

ขอขอบคุณ ศ.ดร.จีระ, ดร.เฉลิมพล, อ.จิตรสุมาลย์ที่ให้แรงบันดาลใจ ด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ที่อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราต้องกล้าที่จะหลุดออกมาจากกล่องเดิมๆ ก่อนที่เราจะชื่นชม ชื่นชอบ ขอบคุณผู้อื่น เราต้องชื่นชม ชื่นชอบ และขอบคุณตัวเองก่อน

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 
 • การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ Q2
 • การปรับใช้ 4Q ในการตัดสินใจ
 • และสร้างเป้าหมาย ทำเป้าหมายให้เป็นจริง
น.ส.ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (หนิง)
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้

แรงบันดาลใจที่จะทำให้การดำเนินชีวิตในอนาคตของตัวเองได้รู้ว่า ควรเดินไปในทิศทางไหน ทำให้รู้ว่า เราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิต และการแก้ไขจุดด้อยของตนเอง

 

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้คือ

ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อดี-ข้อเสีย,จุดด้อย-จุดเด่น ทำให้รักตัวเอง ชื่นชมตัวเองและผู้อื่น มีกำลังใจ มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปสู่อนาคต ด้วยความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่มี และพัฒนาในข้อเสียของตัวเองต่อไป

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับในวันนี้คือ

 • ศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน
 • ได้รับความรู้ต่างวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพของตัวเอง
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

*จุดประกายในวันนี้? ที่ไม่เคยได้ยิน

"การมองตัวเองว่าในอนาคตเมื่อายุมากขึ้นแล้วจะอยู่ในโลกนี้ได้หรือไม่"

"คุณคือขยะชิ้นหนึ่งหรือของมีค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์และการให้ความสนใจแก่บุคคลทั่วไป"

นายวัชระ เปียกบุตร
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้รับแรงผลักดันและแนวทางในการใช้ชีวิตในอนาคให้มีคุณค่ามากที่สุด

IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมในวันนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ ได้รับความรู้ในหลายๆด้าน ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และสามารถนำความรู้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของความเป็นจริง

นายสถาพร นามแก้ว
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งเดียวที่ชอบที่สุดคือ การคิดให้แตกต่าง การหานวัตกรรมใหม่ๆ

นายธนวัฒน์ สุขแถม
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้คือ แนวทางในการปฏิบัติคือเวลาสมัครงาน เช่น การเรียนรู้ การแต่งตัวให้เหมาะสมกับงานที่สมัคร ทำให้มีแนวทาง มีแรงบันดาลใจมากขึ้น

ภาคภูมิ อิทธิรัตนะโกมล
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

ได้มองหาช่องว่างหรือจุดอ่อนที่ตนเองกำลังขาดซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมและแรงงงานต้องการ และได้แนวทางในการปรับปรุงและอุดช่องว่างให้ลดลงจนหมดไป

สาลินี แซ่ท้าว
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับ

=การตัดสนใจ เพราะการตัดสินใจเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปหรือแย่ลง

ภัทรกร อ่อนช้อย
IP: xxx.8.171.70
เขียนเมื่อ 

แรงบันดาลใจ

การเข้าไปสู่จุดม่งหมายไม่จำเป็นว่าต้องทำตามคนอื่น ต้องทำให้แตกต่างเพื่อดึงความสนใจจากผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จได้