การศึกษาพัฒนาสมุนไพรบำรุงความจำ  "พรมมิ"

             พรมมิเป็นสมุนไพรที่ประวัติการใช้ยาวนาน  มีสรรพคุณทางพื้นบ้านในการ  บำรุงความจำ  บำรุงสมอง  มีการศึกษาฤทธฺทางเภสัชวิทยาของพรมมิต่อร่างกายระบบ  โดยฉพาะระบบประสาทส่วนกลางและความจำ  แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรบำรุงความจำ  บำรุงสมอง  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประงสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทางเคมี  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาและพรมมิก่อนที่จะนำมาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์

              คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาวิธีการสกัดและการควบคุมคุณภาพของสารสกัดพรมมิ  ได้สารสกัดที่มีมาตรฐานและมีความคงตัว  เมื่อนำไปศึกษาทางเภสัชวิทยา  พบว่าสารสัดพรมมิที่ได้มีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ในหนูปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวยำได้เกิดความจำบกพร่อง

              นอกจากนี้  ยังพบว่าสารสกัดที่ได้มีฤทธิ์ป้องกันการถูกทำร้ายจากเซลล์ประสาทอีกด้วยส่วนการทดสอบพิษเฉียบพลันแลพพิษกึ่งเรื้อรัง  พบว่าสารสกัดพรมมิในขนาดที่ใช้ไม่มีพิษต่อสัตว์ทดลอง  สมุนไพรพรมมิมีแน้วโน้มว่าจะป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัย  และมีศักยภาพในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพบำรุงความจำได้