คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) ในคราวประชุมคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 (อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 0503(3)/5513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547) และเห็นชอบให้มีการยกระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานการศึกษานานาชาติ โดยได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับประเทศมุสลิมและการประชาสัมพันธ์