การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ

วิธีคิด

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ ให้พิจารณาตัวเลขในหลักดังนี้

    1. ให้สังเกตตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 1-4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มสิบตามหลักสิบของจำนวนนับที่กำหนดมาให้นั้น 

    ตัวอย่าง 1 หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 24  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

       24    (สังเกต  4  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  24  คือ  20  นั่นเอง
  (ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบตามหลักสิบของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

    ตัวอย่าง 2    หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 43  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    43    (สังเกต  3  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  43  คือ   40  นั่นเอง

  (ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบตามหลักสิบของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

  2. ให้สังเกตตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 5-9 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับ  ที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งสิบ

 ตัวอย่าง 1    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  36  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    36    (สังเกต  6  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

    ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 36 คือ 40 นั่นเอง (จาก 30 เป็น 40)

 (ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งสิบ)

 ตัวอย่าง 2    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  59  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

      5   (สังเกต  9  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

   ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  59 คือ   60  นั่นเอง (จาก 50 เป็น 60)

 (ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มสิบของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งสิบ)