JJ2011V01_39 TQA Criteria 2011 ก้าวสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (6) การมุ่งเน้นบุคลากร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การมุ่งเน้นบุคลากร

      จุดเน้น คือ คน เพื่อองค์กร ให้สร้างและรักษาให้องค์กรมีผลดำเนินการที่ดีอยู่เสมอ รวมถึงความผูกพันกับองค์กร เน้นให้สามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จ

      ประเด็น คือ การสร้างความผูกพันของบุคลากร สภาพแวดล้อม

5.1 ความผูกพัน โดย องค์กรมีวิธีการอย่างไร (ทำไมตั้งเป็นคำถาม เพราะ เป็นการอธิบายสิ่งที่ทำที่เหมาะสมกับองค์กรเจ้าของ หากอธิบายไม่ได้ คือ ต้องปรับปรุงการบูรณาการกระบวนการกับกระบวนการ หรือ ยังไม่เป็นระบบ ดังนั้นต้องไปปรับปรุง หมวด ๖ การกระทำที่ไม่เป็น sequence เป็นได้แค่ กิจกรรม)

      ก. ค่าตอบแทน

      ข. การพัฒนาบุคลากร และ ผู้นำ

      ค. การวัดระดับความผูกพัน (หมายถึง ความมุ่งมั่น ทั้งในด้าน ความรู้สึก และ สติปัญญา โดยดูว่า engage กับองค์กร หรือ ไม่ เช่น เห็นของเสียหาย เขาทำอย่างไร ทำงานที่สำคัญโดยไม่คำนึงเรื่องเงิน รู้ทิศทางขององค์กร มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการ อยู่ในบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ และ ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย) และ การใช้ประโยชน์ เพื่อนำความสามรถพิเศษขององค์กรมาใช้ และ ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนปฏิบัติการและทำให้มั่นใจว่ามีความยั่งยืน

5.1 การกำหนดปัจจัยความผูกพัน องค์กรมีวิธีการกำหนดปัจจัยที่สำคัญอย่างไรที่ส่งผลต่อความผูกพัน และ ความพึงพอใจ โดยคำนึงถึงแต่ละกลุ่ม และ ส่วนของบุคลากร นำไปสร้างให้เหมาะสม เพราะ one size dose not fit all

5.1 (2) บรรยากาศ/วัฒนธรรม การสื่อสารที่เปิดกว้างการทำงานที่ทำให้ผลการดำเนินการที่ดี และ บุคลากรมีความผู้พัน

วัฒนธรรม คือ การปฏิบัติจริงถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นทุกคนนำไปปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีมของญี่ปุ่นที่ทุกเช้ามี morning talk มีการระดมสมอง

ค่านิยม คือ หลักการ

บรรยากาศในการทำงาน ที่ดี คือ มีความยืดหยุ่น นวัตกรรม การแบ่งปันความรู้และทักษะ การสื่อสารและการถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ขององค์กร การมุ่งเน้นลูกค้าและตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของธุรกิจและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง

ตย คือ ความสามารถที่ใช้ประโยขน์จากความคิด วัฒนธรรม และ ความคิดเห็นที่หลากหลาย

Major Demotivators เช่น Politics , Being force to do poor quality work.

5.3 การจัดการจัดการผลการปฏิบัติงาน PM กว้างกว่า PA ที่แค่ประเมิน

เชื่อมโยง กับการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และ การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ

JJ2011 ร่วมพลีร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หัวใจแห่งการพัฒนาองค์กร (ที่ยั่งยืน) ก็คือ การสร้างและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ...

ขอบคุณครับอาจารย์...

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อ.นุ ขอบพระคุณครับ ฅ ฅน หากองค์ku องค์กร รอดครับ