YOUR FARM THAI ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตอนที่ 1

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการพัฒนา สำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินและแรงงานเพื่อให้เกษตรกรยากจนมีที่ดินเล็กน้อย มีแรงงานจำกัดสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

YOUR FARM THAI เป็นฟาร์มผลิตพืชผักภายใต้การศึกษาและพัฒนาของ  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นโครงการพัฒนาการเกษตรเชิงระบบทั้งระบบการผลิตและระบบการตลาด ภายใต้การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม 

   โดยมีอาจารย์ไชยา โสวัณณะ และ นายเดชา วิลาวรรณ เป็นที่ปรึกษา เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครนายก นครปฐม และกาญจนบุรี ร่วมมือผลิตสินค้าพืชผักที่คุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

 

                      "พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชโดย ALRO

                               ผลิตด้วยคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย

                                     เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                                                เพื่อคนไทย"

 

   ดังนั้น YOUR FARM THAI จึงเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนที่ดิน 32 ล้านไร่(ในเขตปฏิรูปที่ดิน)นอกจากนี้ YOUR FARM THAI มีแผนที่จะเพิ่มชนิดสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้บริการผู้บริโภคและผู้ส่งออกภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาทิเช่น สินค้าพืชผัก ข้าว ผลไม้

 

    โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการพัฒนา สำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพยากรที่ดินและแรงงานเพื่อให้เกษตรกรยากจนมีที่ดินเล็กน้อย มีแรงงานจำกัดสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

    เป็นโครงการดีๆ อีกโครงการหนึ่งที่เราตั้งใจและพยายามเผยแพร่ไปสู่เกษตรกร....ให้อยู่ดีกินดีและเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การผลิตพืชผักเชิงระบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร



ความเห็น (1)

น้องเกี๊ยวน้ำ
IP: xxx.53.77.22
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ...โชคดีของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน