พระคุณที่ ๑ เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

พระคุณที่ ๑

“การตอบแทนคุณแผ่นดิน  คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน”

การเป็นครูที่ดี  ก็เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน เช่นกัน

และถ้าคำนิยามนี้เป็นที่ยอมรับ ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าผู้ใด ใคร หรือองค์กรใด ย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้น การตอบแทนคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวาง ลึกซึ้ง ยิ่งใหญ่ และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่คน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มีความก้าวหน้า มีความสงบสุข คนในชาติมีความรัก สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง  มีการศึกษาที่ดีพอจะประกอบอาชีพได้  มีความยั่งยืน และมีคนไม่ดีน้อยมาก  และถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดินและปฏิบัติตามที่เข้าใจ  ได้ถูกต้องก็จะส่งผลให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  แนวทางในการปฏิบัติมี ๗ ประการ  ดังนี้

๑. การรู้รักสามัคคี การสร้างความสามัคคี กระทำได้โดยการยึดถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง เหนือประโยชน์ส่วนรวม การดำรงความสามัคคีในชาติ จึงเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนพึงร่วมมือกันด้วยความสำนึกโดยตลอดเวลา

๒. การปกครองที่ดี ควรยึดหลัก “ซื่อสัตย์ ประหยัด และสุจริต” ซึ่งจะทำให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

๓. การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บริหารระดับสูง ควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  เพื่อประโยชน์ของชาติ บ้านเมือง และประชาชน

๔. การไม่เอาเปรียบ การดำเนินธุรกิจจะมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้นั้น ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความเสมอภาคทั่วกัน

๕. การสนับสนุนคนไทยด้วยกัน การซื้อและการใช้ของไทยเป็นการเผยแพร่เกียรติและชื่อเสียงของชาติบ้านเมืองของเรา จงเข้าใจและรักประเทศของเรา เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่พึงกระทำอย่างยิ่ง

๖. การประกอบอาชีพสุจริต คนไม่ดีประกอบอาชีพไม่สุจริต ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ถ้าเขาสำนึกได้ และเลิกเสีย จะเป็นการตอบแทนคุณที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

๗. การอนุรักษ์วัฒนธรรม การดำรง พิทักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน นับเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่

 

เมื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติตนแล้ว ผู้เขียนจึงอยากใคร่ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมใจกันตอบแทนคุณแผ่นดิน  โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่ใช่แต่อาชีพครู  แต่ทุกท่านเป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดี เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน และสุดท้ายผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราทุกคน คนไทยทุกคน จะพร้อมเพรียงกันตอบแทนคุณแผ่นดิน

การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก   แต่สอนดีนั้นยากเป็นหนักหนา

เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา       อีกเมตตาอยู่ในใจ

  กล้วยไม้ออกดอกช้า            ฉันใด

  การศึกษาเป็นไป              ฉันนั้น

  แต่ออกดอกคราวใด          งามเด่น

  การศึกษาปลูกปั้น             เสร็จแล้วแสนงาม

  การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น   เพียงแค่วันละนาทียังดีถม

  ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม   อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที

 ม.ล.ปิ่น มาลากุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ล้อมความเห็น (4)

พระคุณที่ ๑ เราก็ปฏิบัติอยู่นี่ไงคะ

เขียนเมื่อ 
  • แค่เป็นครูที่ดี ก็เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน
  • ถูกต้องแล้วค่ะพี่ทองใหม่
  • ครูดี  นักศึกษาก็จะดีตามครูค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • คิดดี
  • พูดดี
  • ปฏิบัติดี
  • ก็ OK แล้วค่ะคุรพี่
เขียนเมื่อ 
  • ถูกต้องค่ะน้องแนน
  • ครูดีศรีอยุธยาค่ะ