1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรออกสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องในระดับประเทศ 4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร