สืบเนื่องจากการได้รับการทาบทาม จากทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผ่านแพทย์หญิงลัดดา..แห่งสถาบันเด็ก เรื่องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ R2R เมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้ท่านผู้อำนวยการนัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม R2R ในโรงพยาบาลยโสธร และดิฉันนำเรื่องดังกล่าวเรียนให้ท่านทราบ

       พี่ต้อย (คุณอรพินท์ วงศ์อนันต์) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พี่เตี้ย (คุณอุไร  ชำนาญค้า)..รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิชาการ พี่อื๋อ (คุณเพ็ญประกาย  สร้อยคำ) และพี่นาถ (คุณนาถฤดี สุรีสถิร) ได้รับการนัดจากท่านผู้อำนวยการช่วงบ่าย เมื่อเข้าไปพบท่าน พี่อื๋อก็รายงานความก้าวหน้าให้ท่านฟังถึงเกี่ยวกับกิจกรรม R2R และทิศทางที่ดำเนินไป ตอนนี้ทุกกลุ่มอยู่ในช่วงแรกของการเสนอ Proposal หลังจากที่ได้ปัญหาการวิจัยอันมาจากปัญหาในการทำงาน สิ่งหนึ่งที่เราคาดว่าจะดำเนินการนั่นคือ การหลอมรวม งาน R2R เข้ากับกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่โรงพยาบาลกำลังขับเคลื่อน เพราะหากมองแล้วเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน จนบางครั้งอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันได้ หลังจากที่ทางโรงพยาบาลจัดมหกรรม CQI ไปเมื่อวานนี้ พบว่ามีหลายกลุ่มได้นำแนวคิดและกระบวนการ R2R มาใช้ในกระบวนการพัฒนางานของตน...

       ในช่วงเช้าก่อนเข้าประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการ เราในทีมคุณอำนวย และมีคุณเอื้อ-พี่เตี้ย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนในการที่หลอมรวมงานให้เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานและการบริการ จากนั้นเราหาข้อสรุปว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ และขยายวงกว้าง R2R ออกไป โดยกลุ่มเป้ามายที่อยากให้มาร่วมด้วย คือ ในหน่วยสนันสนุน และหน่วยบริการที่ยังไม่ได้ลงมือทำ แต่นั่นเป็นแผนในอนาคต คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่สองของโครงการที่เราต้องการขยายผล

       หลังจากที่เรารายงานความก้าวให้ท่านผู้อำนวยการทราบ ท่านก็ช่วยให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในภาคส่วนที่เป็นงานวิจัย และความต่อเนื่อง จริงจัง และขยายผลออกเป็นวงกว้างให้ได้ภาพรวมของโรงพยาบาล จากนั้นดิฉันก็เรียนปรึกษาท่านผู้อำนวยการถึงเรื่องเข้าร่วมเวที R2R ที่ทางอาจารย์ลัดดา ทาบทามมานั้น..ท่านผู้อำนวยการก็ยินดี ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมดิฉันก็รีบโทรประสานไปที่ท่านอาจารย์ลัดดาทันที...แต่ก่อนออกจากห้อง ท่าน ผอ. ฝากแซวถึงท่านลัดดาด้วยว่าเหมือนรู้สึกว่า กำลังมีคนมาทาบทามขอดูตัว(หนุ่มน้อย) รพ.ยโสธร อย่างไงอย่างงั้นเลยล่ะ...นี่แหละคะ..คือเสน่ห์แห่งอารมณ์ขันของท่านเอื้อของเรา