"ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวในงานพิธีการ"

ร่วมเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ

ในงานพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การติดโบว์สีแดงหรือสีชมพู (กรณีที่ต้องนั่งในปรัมพลับพลา

เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการชั้นอาวุโส)...

ควรติดใต้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ...เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เป็นสิ่งที่สูงกว่าสิ่งอื่นที่จะนำมาติด

(ยกเว้น ปีกร่มที่ประกาศในเครื่องราชกิจจานุเบกษา ค่ะ...)