78.สวัสดีวันเด็กแห่งชาติ


สวัสดีวันเด็กแห่งชาติค่ะ...ทำให้นึกถึงสมัยเด็กๆ วันเด็กเป็นวันที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นพิเศษ พอถึงวันเด็กก็จะตื่นเต้นที่สุด ที่โรงเรียนจะจัดงานวันเด็กให้ นึกถึงกิจกรรมสนุกๆ หลายๆ อย่าง เช่น กินวิบาก แข่งเก้าอี้ดนตรี เกมส์เหยียบลูกโป่ง ประกวดร้องเพลง อื่นๆอีกมากมาย มีผู้ใหญ่ใจดีนำขนม อาหารมาเลี้ยงมากมาย มีความสุข สนุกสนานที่สุด ทำให้อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี
2554
"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"ซึ่ง "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" คำขวัญวันเด็กในปีนี้จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้ว่า

รอบคอบ - เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

รู้คิด - เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

จิตสาธารณะ - สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย


ปัจจุบันนี้ ทุกคนคงต้องยอมรับกันนะค่ะว่า เด็กและเยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขมากมาย ความประพฤติเสื่อมเสียมาก ทั้งทางกาย วาจา และใจ เช่น พูดจาคำหยาบ ไม่สุภาพอ่อนโยน ชอบเที่ยวเตร่ไปในทางที่ไม่ดี แต่งกายไม่สุภาพ จิตใจฟุ้งซ่าน หรือคิดแต่ทางเพ้อฝันไม่ดีงาม คงเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมเป็นประเด็นสำคัญ เป็นต้นว่า เอาตัวอย่างผู้ใหญ่ที่ประพฤติไม่ดี เอาตัวอย่างจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ สื่อออนไลน์และหนังสืออ่านเล่น สิ่งเหล่านี้ล้วนชักจูงให้เยาวชนเลียนแบบหรือประพฤติตามโดยไม่คำนึงถึงผล เสียหายเดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ ที่ 07 มกราคม 2554 สรุป สาเหตุใหญ่ที่ทำให้ความประพฤติของเด็กเยาวชนเสื่อมทรามลงนั้น เนื่องมาแต่เหตุ 3 ประการ คือ

1.ปัญหาทางสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมตะวันตก(เกาหลีด้วยก็มาแรง)แพร่เข้ามามาก โดยธรรมชาติเด็กชอบเอาอย่างอยู่แล้ว จึงแต่งตัวและเลียนแบบท่าทางตามวัฒนธรรมที่ไหลมาตามสื่อต่าง ๆ เด็กบางคนมาจากต่างจังหวัด มาเช่าบ้านอยู่รวมกันในกลุ่มบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็ลืมตัวเที่ยวเตร่ และใช้เงินฟุ่มเฟือย จนเสียคนไปก็มี

2.ปัญหาทางครอบครัว ต้นเหตุใหญ่คือค่าครองชีพสูง ทำให้พ่อแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนหรือให้ความรักความสนิมสนมกับลูก บางครอบครัวตามใจลูกมากเกินไป ทำให้ลูกไม่รู้จักผิดรู้จักถูก บางครอบครัวบังคับใจลูกมากเกินไป ทำให้ลูกไม่สนิทสนมด้วย เมื่อมีปัญหาก็จะไม่ปรึกษาพ่อแม่ ทำไปตามที่ตนคิดหรือเพื่อนแนะนำ ผู้ปกครองบางคนโยนภาระให้โรงเรียนแต่ฝ่ายเดียว จึงเกิดผล เสียหาย

3.ปัญหาทางการศึกษา มีหลายประการ อาทิ เด็กไม่สนใจการเรียน ชอบหนีโรงเรียน โรงเรียนไม่ให้ความอบอุ่นแก่เด็ก ทำให้เด็กเกลียดโรงเรียน นอกจากนี้ การศึกษาในพระนครและส่วนภูมิภาคไม่ทัดเทียมกัน ผู้ปกครองในส่วนภูมิภาคจึงพากันส่งเด็กของตนเข้ามาเรียนในพระนคร และมาอยู่หอพักซึ่งห่างไกลจากการอบรมสั่งสอนของผู้ปกครอง โรงเรียนส่วนมากมุ่งสอนแต่เนื้อหาวิชา มิได้ให้เด็กได้ทดลองหรือทำกิจกรรมอื่น ทำให้บทเรียนน่าเบื่อ การสอนศีลธรรมมุ่งแต่ทฤษฎี ระบบการบริหารโรงเรียนบางแห่งเคร่งครัดเกินไป บางแห่งปล่อยปละละเลย จนนักเรียนไม่อยู่ในระเบียบวินัย

ในการแก้ปัญหา ทุกฝ่าย คือ ทางบ้าน โรงเรียนและรัฐบาล จำต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จะให้เด็กเป็นอย่างไร ขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เป็นแบบอย่างที่ดี กับเด็ก ไม่โกง ไม่กิน มีความยุติธรรม มีความคิด สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ก็จะพาประเทศเจริญ ผู้ใหญ่คืออนาคตของเด็ก เด็กคืออนาคตของชาติ

วันนี้มีตัวอย่างเด็กดีที่ดิฉันประทับใจขอยกย่องชื่นชม คือ นายสุเมธ หงษ์ศรี


นายสุเมธ หงษ์ศรี

นายสุเมธ หงษ์ศรี เกิดวันที่ 16 มิถุนายน 2538 บิดาชื่อ นายประยูร หงษ์ศรี มารดาชื่อ นางสุภาพร หงษ์ศรี ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 บ้านกระพี้ ต.อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตาและยาย ส่วนพ่อและแม่ ทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะนิสัย ความประพฤติ เป็นบุคคลที่มีนิสัยสุภาพ เรียบร้อย มีวินัยในตนเอง มีความขยันอดทน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคน มีความเสียสละ รู้จักประหยัด อดออม ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่อย่างสมถะ มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มีพฤติกรรมมั่วสุมอบายมุข ทำให้เป็นที่รัก และยอมรับของเพื่อนๆและครูอาจารย์ตลอดมา

ด้านความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็นหัวหน้าห้องมาโดยตลอด ทำหน้าที่ผู้นำได้ดีเยี่ยม ด้านการเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด

ภาพวันที่ไปเยี่ยมบ้าน สุเมธ


สามพี่น้องต่างช่วยกันขุดหน่อกล้วยฝากครู..


คุณครูสุภาภรณ์ ภูพลอย

คุณครูสุภาภรณ์ ภูพลอย สอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เล่าว่า นายสุเมธ หงส์ศรี เป็นเด็กดี โดดเด่นด้วยบุคลิกภาพสง่าผ่าเผย มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่เย่อหยิ่ง มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมดูแลเพื่อนในห้องได้ เด็ดขาด สมกับบทบาทหัวหน้าห้อง

คุณครูพูนสิน ศรีแถลง

คุณครูพูนสิน ศรีแถลง สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า

นายสุเมธ หงษ์ศรี เป็นเด็กที่น่ารักมาก มีความประพฤติเรียบร้อย มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์และเพื่อนๆ ขยันตั้งใจเรียน มีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง กล้าจะซักถามข้อสงสัยในสิ่งที่ไม่เข้าใจในขณะที่เรียน ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆและผู้อื่นได้ ทั้งด้านความรับผิดชอบ การปฏิบัติตน การมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมและการมีจิตอาสา

คำขวัญวันเด็กที่ว่า "มีจิตสาธารณะ" ดิฉันเห็นว่านายสุเมธ มีโดยนิสัยอยู่แล้ว ไม่ว่าครูจะทำอะไร มักจะเสนอตัวเข้ามาช่วย รู้จักความพอดี มีสัมมาคารวะ สิ่งเขาปฏิบัติคือความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่ากับครูหรือเพื่อน จิตสาธารณะของเขาก็มีอย่างสม่ำเสมอ

ดิฉันเห็นว่า นายสุเมธ หงส์ศรี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กดีและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป ขอให้รักษาแบบอย่างที่ดีนี้สืบต่อไป

(ครูอยากบอกถึงลูกศิษย์ของครูที่อาจจะเข้ามาอ่าน เดี๋ยวจะเกิดน้อยใจ ว่าทำไมครูมองเห็นความดีนายสุเมธคนเดียวหรือ...จริงๆแล้วทุกคนมีดีมีด้อยต่างกัน บังเอิญครูจับคำขวัญในปีนี้มาเป็นกติกาการตัดสินด้วย ประเด็นจิตสาธารณะ เราต้องยอมรับว่ามีไม่เท่ากัน ความเสมอต้นเสมอปลายก็ไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีบางอย่างมากกว่าสุเมธ แต่ไปด้อยอีกอย่าง หากรวมคะแนนก็ต้องยกให้นายสุเมธไป ครูอยากให้เธอดูว่านายสุเมธมีดีอะไร ส่วนเรามีดีอย่างไร จากนั้นให้ปรับปรุงส่วนที่ด้อย ครูจึงมองว่าโมเดลแบบนี้นายสุเมธเป็นได้)

แล้ว..วันนี้ผู้ใหญ่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กแล้วหรือยัง ?

การสอนไม่มีประโยชน์หากไม่เคยทำความดีเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น.......

ผู้ใหญ่ทั้งหลายท่องไว้เช่นเดียวกับเด็กว่า ผู้ใหญ่คือแบบอย่างของเด็ก เด็กคืออนาคตของชาติ

ส่วนเด็กก็ต้องเชื่อฟัง พ่อ-แม่ ครู-อาจารย์ และคำตักเตือนจากผู้ใหญ่ อย่าทำตัวเป็นลูกเทวดา...

มีกลอนบทหนึ่งมาฝากเด็กๆ ท่องได้ติดปากตั้งแต่เด็ก จนโต เป็นข้อคิดได้ดีมาก


"พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้
จงตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ
หาวิชาความรู้เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือเป็นเยี่ยงหล่อเลี้ยงกาย
พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้าจนตายนั้นอย่าหมาย
ใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย
ช่วยชาติได้แม่กับพ่อก็พอใจ"


และอีกตัวอย่างอดีตเด็กดีซึ่งควรยึดเป็นบุคคลต้นแบบ...

คลิกบุคคลแบบอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนสรณ์ ภูเด่นแดน


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

หมายเลขบันทึก: 419029เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2011 15:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2015 12:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (97)

มาสวัสดีปีใหม่และสวัสดีวันเด็กพร้อมกันค่ะ

เด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ดีในวันหน้าค่ะคุณครู

ภูทับเบิก

สวัสดีค่ะ

ถ้าเห็นบันทึกด้านหน้า พี่คิมจะต้องรีบเข้ามาอ่านและเม้นท์ก่อนดีกว่า เพราะพักหลังนี้เสียเพื่อนไปเยอะค่ะ เพราะหากันไม่เจอ พี่คิมไม่ชำนาญกับระบบค่ะ

การชื่นชมคนดี  เป็นการสร้างความดีงามให้เกิดกับสังคมนะคะ  พี่คิมชอบมากค่ะ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องมีน่า ไม่ได้มาเยี่ยมนานมากๆค่ะเพราะไม่ได้เข้าระบบดีใจที่ไปทักทาย เด็กคนนี้อนาคตคงได้ดีแน่ๆถ้าขยันขันแข็งแบบนี้ต่อไป สมัยนี้ก็แทบค้นหากันยากกับเด็กขยันมุ่งมั่นนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้น้องมีความสุขตลอดไปนะคะ

สวัสดีค่ะ...

ผู้ใหญ่ที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กได้  หากเด็กคนนั้นมองเห็นและใฝ่ดีนะคะ

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติค่ะ

ผมจะเป็นเด็กดีของชาติต่อไปคร้าบบบบบบบบบบ

สวัสดีค่ะ...

  • ผู้ใหญ่ที่ดีก็ควรทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กด้วยค่ะ...โดยเฉพาะพ่อ - แม่ และคุณครูค่ะ...

   *** มาเยี่ยมเยียนยามดึกค่ะ   ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ  ทั้งเด็กดีอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อในอนาคตและคุณครูผู้อุทิศตน-ทุ่มเทกับงานพัฒนาเยาวชนและงานสังคมของประเทศค่ะ ***                                

 

                                              

สวัสดีค่ะ  กระติก~natachoei ที่ ~natadee

สบายดีนะคะ  คิดถึงเสมอค่ะ 

ภูทับเบิกน่าไปเที่ยวจังค่ะ...เดินไหวหรือเปล่าไม่รู้   ช่วงนี้เข่าแย่มากๆ

โชคดีมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะ  พี่คิม นพวรรณ

ปีเก่า ปีใหม่ก็ระลึกถึงเสมอนะคะ

ติดตามอ่านบันทึกพี่คิมตลอด

โชคดีมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะ   คุณRinda 

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมทักทาย

โชคดีมีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ  คุณkrugui Chutima

ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีได้...แต่เด็กไม่เห็น ไม่ใฝ่ดี...เด็กเช่นนี้ก็มีมากค่ะในปัจจุบัน

ขอบคุณมากๆค่ะ

โชคดีมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะ   คุณบุษยมาศ

ผู้ใหญ่ที่ดีก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็ต้องเชื่อฟังด้วย..แต่ปัจจุบันลูกเทวดามาเกิดเยอะไปหน่อยนะคะ...ทำใจ

ขอบคุณมากค่ะ  โชคดีมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะ   คุณ K.Pually

ใช่ค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต้องช่วยกัน รักประเทศไทยจากใจจริงๆ

ขอบคุณมาก โชคดีมีความสุขค่ะ

สวัสดีคุณ mena  ทุเรียนแขก หรือทุเรียนเทศ รสชาติไม่เหมือนหมอนทอง คนละแบบกัน แต่ที่เรียกทุกเรียนเหมือนกันคงเพราะ รอบ ๆ ผลมีหนามแหลม ๆ คล้ายๆกันก็เป็นได้  วันนี้เอาภาพมะเดื่อฝรั่งมาให้ชม  ขอบคุณที่เข้าไปทักทาย

มาชื่นชมเด็กดี ขอให้รักษาความดีเอาไว้ อย่าลืมว่าการรักษาความดีให้คงอยู่นั้นยากยิ่ง

เพิ่มเติมคุณมะเดื่อ...บางที่เขาเรียนทุเรียนน้ำสมัยเด็กๆจะเก็บกินประจำ เป็นพืชชอบน้ำครับ

ขอบคุณ   คุณมะเดื่อ สำหรับข้อมูล 

ขอบคุณ   คุณเบดูอิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โชคดีมีความสุขค่ะ

ด.ญ.วรรวิภา เเก้วสว่าง

พี่สุเมธเขาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก และเขาก็เป็นชอบช่วยอาจาร์ย ชอบช่วยเหลือเพื่อนเหมาะสมเเล้วที่อาจาร์ยรักเเละยกย่องมาโดยตลอด

สุปราณี ระวิสิทธิ์

สำหรับหัวข้อ สวัสดีวันเด็กแห่งชาติ เป็นหัวข้อที่ดีสะท้อนปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน แน่นอนคะว่าคนเราจะดีไปหมด

ทุกอย่างไม่ได้ ก็ต้องผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา แต่ข้อผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนชีวิตที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข ชีวิตของตน แต่คนที่รู้ว่าตนเองทำผิดแล้วยังทำผิดอีก เพราะอาจไม่ได้รับการอบรมส่งสอนจากผู้ใหญ่ หรือสิ่งแวดล้อมของตน แต่ยังไงคนที่ทำผิดแล้วปรับปรุงตนเองเสียใหม่ สังคมก็พร้อมจะให้อภัย

วันเด็กปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กที่ว่า ลอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ เป็นคำขวัญที่ครบถ้วนสะท้อนปัญหาเยาวชนไทย และเป็นคำขวัญที่ชวนให้คิดและสามารถนำไปปฏิบัติได้

สำหรับพี่สุเมธที่คุณครูยกเป็นตัวอย่างของเยาวชน สำหรับความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดว่าพี่ เขาสามารถเป็นผู้นำของสังคม และเป็นคนที่สังคมต้องการ และพี่เขาก็เป็นคน ที่ตรงกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้

สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณสำหรับคำสั่งของคุณครูที่อบรมสั่งสอนพวกเราในวันนี้ดิฉันจะพยายามนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และขอให้คุณครูอมีนา ศิริเกษ มีความสุขมากๆ ในปีใหม่ปีนี้ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี ประสบณ์ผลสำเร็จในชีวิต และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองคุณครู ขอให้คุณครูที่อันเป็นที่รักของศิษย์มีความสุขคะ

สวัสดีปีใหม่2554

ด.ญ.จันทร์สุดา อรัญสาร ม.2/2

หวัดดีค่ะครู หนูคิดว่าพี่สุเมธ เค้าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องคนนึงนะค่ะ

และพี่เค้าก็เหมาะกับคำขวัญดีค่ะ

สวัสดีวันเด็กแห่งชาติ

เด็กๆทุกคนส่วนมากจะรอวันนี้ มากเพราะจะมีกิจกรรม

หลากหลายอย่างมาให้ทำ ไม่ว่าจะเป็งวาดภาพ ระบายสี

หรือ แจกขนมหลายอย่าง ซึ่งทำให้เด็กๆทุกคนคงต้องมีความสุขกับกิจกรรมนี้

และอาจทำให้หลายคนอยากกับมาเป็นเด็กอีกครั้ง

สำหรับคำขวัญนะค่ะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็กๆในภาวะปัจจุบันมาก

"รอบคอบ" เลือกที่จะรับข้อมลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเทอรืเน็ต วิทยุ ฯลฯ

"รู้คิด" จะต้องเรียนรู้รอบด้าน และจะต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

"มีจิตสาธารณะ" สังคมต้องพึ่งพิงกันเห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิดสำนึก เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมเริ่มที่น้องๆเยาวชน

สำหรับพี่สุเมธ นะค่ะ ดิฉันว่าพี่เขาก็เป็นคนที่ สามารถเป็นผู้นำได้ และอีกอย่างพี่เขาก็อชอบช่วยเหลืออาจารย์ ก็เหมาะสมแร้วค่ะ

ที่เพื่อนๆและอาจารย์รักเขา

ดิฉันก็อยากขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะที่คอยอบรมสั่งสอน พวกดิฉันมาตลอดๆ

สุดท้ายนี้ดิฉันก็ขออวยพรย้อนหลังปีใหม่ให้นะค่ะ

ดิฉันก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆ นะค่ะ

มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง

  • ได้มาอ่านการแสดงความคิดเห็นของเด็กๆ...ต้องบอกว่าชื่นชมความคิด ที่รู้จักคิด ที่สำคัญคือเธอไม่อิจฉาเพื่อน ที่ครูยกย่องในครั้งนี้ แสดงว่าพวกเธอทั้งหลาย รู้คิดจริงๆ รู้จักประเมินตัวเอง การที่ครูยกย่องเพื่อในครั้งนี้ผมเข้าใจว่า ไม่ใช่พวกเธอทั้งหลายไม่ดี เพียงแต่ เธอต้องทำดีต่อไปโดยที่ไม่หวังว่าครูจะต้องชมหรือยกย่องเธอเสมอไป
  • มั่นใจว่าครูรักเธอทุกคน แต่เธอได้ทำอะไรให้ครูรักหรือยัง ไม่ใช่มาถามว่าทำไมครูไม่รักผม/หนู
  • ชื่นชมที่พวกเธอรู้คิด ทำดีไม่ต้องให้คนชมก็ได้ และหากทำได้ถือว่าเธอบรรลุแล้ว

สวัสดีค่ะ  วรรวิภา หนูก็เป็นเด็กน่ารักอยู่แล้ว เพิ่มความกล้า และความมั่นใจนิดหนึ่งนะ 

สวัสดีค่ะ  สุปราณี  ครูชื่นชมหนูนะ กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และตั้งใจในการทำงานดีมาก ขอบใจสำหรับคำอวยพร โชคดีและมีความสุขเช่นกัน

สวัสดีค่ะ  จันทร์สุดา หนูก็เป็นเด็กดีนะ ขยันขึ้นอีกนิด ทุกคนมีดีมีด้อยต่างกัน มีความพยายาม ความสำเร็จก็จะเกิด...

สวัสดีค่ะ  ธัญลักษณ์ หนูก็เก่งนะ มีภาวะความเป็นผู้นำ ครูเป็นกำลังใจนะ ขอบใจมากนะคำอวยพร โชคดีมีความสุขเช่นกัน

 

สวัสดีค่ะ

มาชมเรื่องราวดีๆของวันเด็ก

มีภาพควันหลงจากงานวันเด็กมาฝากค่ะ

สวัสดีครับ คุณครู พี่สุเมธเป็นคนดีแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแล้วที่ได้รับการยกย่องและพี่สุเมธหน้าจะเป็นผู้นําได้ในวันข้างหน้า สวัสดีครับ

ด.ญ.สุรัสสา เข็มทอง

ก่อนอื่น ดิฉันขอสวัสดีปีใหม่ คุณครู อมีนา ก่อนนะคะ ขอให้คุณครูมีควาสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน เงินทองไหลมาเทมา และขอให้คุณครูเป็นครูประจำโรงเรียนร่องคำต่อไปนานๆนะคะ

ในเนื้อหาข้อความข้างต้นเกี่ยวกับวันเด็ก และ บุคคลทีคุณครูยกตัวอย่างมา ดิฉันรู้จักพี่เขามานานแล้ว พี่เขาเป็นคนมีระเบียบ เป็นนักเรียนที่ได้รับคำชมจากคุณครูหลายๆท่าน ดิฉันก็คิดว่าพี่เขาเป็นคนดี ตรงตามคำขวัญวันเด็กปีนี้

ถึงดิฉันจะทำไม่ได้ดีเท่าพีเขา แต่ดิฉันก็ไม่ยอมแพ้พี่เขา ดิฉันต้องทำให้ได้ดีกว่าพี่เขาค่ะ

ด.ญ.อุมารินทร์ ดอนลาดลี

สวัสดีค่ะคุณครู สำหรับหนูแล้วหนูคิดว่าพี่สุเมธไม่แตกต่างจากพ่อของหนูเลยเพราะพี่เขาจะคอยให้คำปรึกษากับหนูได้ทุกๆเรื่องและคอยแนะนำในทางที่ดีเสมอ

เด็กหญิงนงค์ชนก ศรีวิชัย

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครู ดิฉันคิดว่าพี่สุเมธเขาเป็นคนที่น่ายกย่องและเป็นเเบบอย่างที่ดี

ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆและอาจาร์ย พี่เขาก็เหมาะกับคำขัวญดีค่ะ

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วกาหลง

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะคุณครู ขอให้ครูมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ขอให้ครูมีความสุขในวันปีใหม่นะค่ะ วันเด็กปีนี้หนูคิดว่าพี่สุเมธเขาเป็นบุลคลที่น่ายกย่องพี่เขาชอบช่วยเหลือเพื่อนและช่วยเหลืออาจาร์ย เหมาะสมแล้วที่อาจาร์ยรักและยกย่องมาโดยตลอด หนูก็คิดว่าพี่เขาเป็นคนดีหนูก็ขอชื่นชมพี่เขาค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะ

ขอให้คุรครูมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะค่ะ

สำหรับบุคคลที่คุณครูยกย่องในวันเด็กปีนี้ดิฉันคิดว่าพี่เขาเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อย มีความเป็นผู้นำสูง กล้าแสดงออกในทุกเรื่อง

จึงมีคนยกย่องพี่เขา

จินดารัตน์ ทิพโชติ

สวัสดีคะคุณครู อมีนา

ดิฉันว่า พี่สุเมธ เขาก็เหมาะกับคําว่า

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

พี่เขาก็เป็นคนๆหนึ่งที่มีความดีงามในตัวคะ

สวัสดีคะ..................

ด.ญ.สายธาร ภุเขียว

สวัสดีค่ะคุณครู ที่คุณครูยกย่องพี่สุเมธให้เป็นเด็กดีตัวอย่าง

ก็สมควรแล้ว เพราะพี่เขาก็เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ

ไม่เว้นแม้กระทั่งครู-อาจาร์ย สมแล้วค่ะที่คุณครูยกย่องให้เป็นตัวอย่างเด็กดี

ด.ญ.สุวนันต์ ประชาชิต

สวัสดีค่ะครู อมีนา หนูคิดว่าพี่เขาเป็นคนตรงๆและเข้ากับคำขวัญของวันเด็กในปีนี้ดีค่ะเพราะพี่เขาเป็นคนที่รอบคอบรู้จักคิดและให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่อง

ด.ญ.ศศิธร ปิ่นโพธิ์

สวัสดีค่ะ....หนูเห็นว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ถูกต้องอย่างยิ่งกับเด็กปัจจุบันทำให้เด้กมีความรอบคอบในด้านต่างๆ มีความคิดที่ดี

และมีจิตสาธารณะ และพี่สุเมธก็เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน ร.ร.ร่องคำและทุกๆคนคะ สวัสดีคะ

ด.ญ.ศศิะร ปิ่นโพธิ์

ด.ญ.พรสุดา บุญยะบุตร

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะ ปีใหม่นี้หนูก็ขอให้คุณครูอมีนาจงมีแต่ความสุข ประสบผลสำเร็จในการงานและมีสุขภาพ

ที่แข็งแรง ค่ะและเรื่องวันเด็กสำหรับหนูแล้ววันเด็กก็เป็นวันหนึ่งที่เด็กๆอย่างพวกเรารอคอยเป็นวันที่เพิ่มความสุข

ความสนุกสนานให้แก่พวกเรา และวันเด็กปีนี้หนูก็จะทำเหมือนทุกๆปีก็คือเป็นเด็กดีของพ่อแม่คอยช่วยพ่อแม่ทำงาน

บ้าน และหน้าที่ๆสำคัญของหนูตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนหนังสือ พอหนูได้อ่านสิ่งที่คุณครูเขียนมาโดยเฉพาะเรื่องตัว

อย่างเด็กดีที่ท่านประทับใจแล้วหนูก็มีความเห็นเดียวกันกับคุณครูเลยว่าคนผู้นี้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก

เพราะพี่สุเมธเขาเป็นคนดีมีน้ำใจชวยเหลือผู้อื่น มีความเก่ง ความกล้า ไม่ว่าจะถามใครก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่สุเมธ

พี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเรา

.... สวัสดีค่ะ.....ปีใหม่แล้วหนูก้อขอให้คุณครูมีความสุขมากๆ ร่างกายแข็งแรง อยู่กับพวกหนูนานๆ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองคุณครูด้วย

สำหรับบล็อกวันเด็กของคุณครูหนูได้อ่านจบแล้ว...หนูก็คิดว่า คำขวัญวันเด็กในปีนี้ตรงกับตัวของพี่เขาจริงและเหมาะสมที่คุณครูยกย่องพี่เขาเป็นตัวอย่าง.....หนูก็จะนำพี่เขาเป็นตัวอย่างและจะปฏิบัติตามพี่เขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้

และบทกลอนที่คุณครูให้พวกหนูไปหัดท่อง ..ดูได้อ่านดู..พออ่านจบ..หนูมีความรู้สึกว่าหนูรักพ่อแม่มากขึ้นตั้งเยอะเลย และจะตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู.....จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง....ถือว่าเป็นบทกลอนที่ดีมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนูได้เลย

............ท้ายนี้หนูก็ขอขอบคุณ คุณครู เป็นอย่างมากที่ทำให้หนูมีความคิดมากขึ้น ..ขอบคุณคะ

ด.ญ.เจนจิรา อรุณถิน

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะท่านคุณครูอมีนา หนูก็ขอให้ครูมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะค่ะ

สำหรับเรื่องวันเด็กหนูก็มีความเห็นว่าเป็นวันที่ทำให้เด็กอย่างพวกเราได้มีรอยยิ้มที่เต็มเปรี่ยมไปด้วยความสุขและมันไม่ใช่แค่

วันเด็กแต่เป็นเหมือนวันครอบครัวด้วยเพราะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวของเราได้มีความสุขและสนุกสนานไปพร้อมกัน

ไม่ว่าวันเด็กปี้นี้หรือจะวันไหนๆหนูก็จะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังคุณครูแบบนี้ตลอดไป

และพอหนูได้อ่านเรื่องที่คุณครูเขียนเกี่ยวกับวันเด็กข้างบนพอหนูอ่านถึงเรื่องตัวอย่างเด็กดีที่ท่านประทับใจหนูมีความเห็นเช่นเดียวกับครูเลยว่าพี่สุเมธ เขาเหมาะกับการที่จะได้รับคำชมอย่างยิ่งเพราะพี่เขาเป็นคนเก่ง คนกล้า เป็นคนดีมีน้ำใจ เป็นคนสุภาพ

และเป็นอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลาย หนูรู้สึกชื้นชมในความดีของพี่เขามากๆ พี่สุเมธคนดีที่เราๆประทับใจ

เด็กชายเฉลิมพงษ์ กองชา

สวัสดีปีใหม่ครับ ปีใหม่นี้ขอให้ครูพบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง สิ่งไหนที่กระผมทำไม่ดีต่อคุณครูควรให้อภัยและกระผมต้องขอโทษคุณครูด้วยครับ

คำขวัญวันเด็กปีนี้ เป็นคำขวัญที่ตรงกับเด็กปัจจุบันซึ่งสื่อให้เห็นถึงความรอบครอบ ความคิด และมีจิตสาธารณะของเด็กไทยปัจจุบัน

ความรอบครอบคือ การที่จะทำอะไรควรคิดให้รอบครอบเพราะอาจจะทำให้ผิดหวังภายได้ หรือไม่สำเร็จในงานที่ทำ

รู้คิดคือ การที่เราจะทำอะไรลงไปควรคิดก่อนทำเสมอ

และมีจิตสาธารณะหมายถึงจิตที่สร้างสรรค์ มุ่งทำแต่สิ่งที่ดีๆควรนึกถึงผลประโยชย์ส่วนรวมเป็นหลัก

วันเด็กปีนี้อยากให้เด็กสมัยนี้เป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นแกนนำของกลุ่มเยาวชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่ทำให้พ่อและแม่ผิดหวัง

พี่สุเมธเป็นรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ และสามารถเป็นผู้นำได้

ด.ญ.พรประภา หันจรัส

สวัสดีค่ะ พอหนูได้อ่านข้อความที่คุณครูเขียนเกี่ยวกับวันเด็กในปี 2554 ทั้งเรื่องคำขวัญและเรื่องตัวอย่างเด็กดีหนูก็คิดว่าพี่สุเมธเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆหลายๆคนได้อย่างแน่นอนจากคุณธรรมที่พี่เขามี ความเป็นผู้นำ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และตัวของหนูเองก็จะนำคุณธรรมที่ดีของพี่สุเมธมาใช้และปรับปรุงในเรื่องที่หนูยังด้อยอยู่ สุดท้ายนี้หนูก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นคุณครูที่ดีอยู่ในใจของนักเรียนตลอดไป

อาจารย์มีนา มีคุณสมบัติเป็นคุณครูสูงมาก ขอบคุณอาจารย์ที่สร้างอนาคตของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดคนนึง ที่ผมรู้จักนะครับ

เป็นกำลังใจสำหรับแม่พิมพ์ตัวอย่างนะครับ

เด็กหญิงนงลักขณา วิเศษศิลป์

สวัสดีค่ะ หนูก็ไม่เคยรู้จักพี่เขานะค่ะ แต่พอได้อ่านข้อความที่คุณครูเขียนลงแล้ว ก็ทำให้หนูรู้จักพี่เขา พี่เขาเป็นคนที่หน้าเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะ ที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู

ในวันนี้หนูได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่อ่านข้อความ ด้านบนและะหนูก็จะนำไปปรับใช้ในชิวิตประจำวัน ถือว่าพี่เขาเป็นแรงบรรดาลใจที่จะทำให้หนูปรับเปลี่ยนตนเองค่ะ สุดท้ายหนูก็ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะ

เด็กหญิงพัชวรรณ สายโรจน์

จากบทความที่คุณครูกล่าวไว้นั้น ซึ่งแฝงความนัยให้ใจความสำคัญในเนื้อหาของวันเด็กแห่งชาติ ทั้งเรื่องคุณธรรม การทำกิจกรรมต่างๆ ให้ข้อคิดดังกับคำขวัญวันเด็กปีนี้ ที่กล่าวไว้ว่า"รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" อีกทั้งยังมีตัวอย้่างเด็กดีอย่างพี่สุเมธ หนูก็พอรู้จักพี่เขาบ้างและคิดว่าพี่สุเมธเป็นคนที่มีน้ำใจ มีความเสียสละ ก็สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี หนูเองก็เชื่อว่าคนดีๆอย่างพี่สุเมธจะต้องพบกับอนาคตและสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอน ส่วนตัวของหนูเองก็จะนำคุณธรรมที่เด่นจากตัวพี่สุเมธมาปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในตัวหนูค่ะ และจะเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม คุณครูนั้นเปรียบดังกับแม่พิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติ พิมพ์ในเรื่องที่สอนให้สอดแทรกคุณธรรม ทุกคำพูดทุกคำบอกกล่าวของคุณครูนั้นราวกับมีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างอยู่ในจิตใจครู และหนูก็คิดว่าเป็นจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่ไม่พึงแต่ให้นักเรียนเก่งอย่างเดียวแต่ยังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอีกด้วย

และสุดท้ายนี้ ถึงวันปีใหม่จะผ่านมาแล้วแต่หนูก็ขออวยพรย้อนหลังให้กับคุณครูอมีนา ขอให้คุณครูประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และหนูก็ขอให้คุณครูเป็นครูที่ดีอยู่ในใจของหนูตลอดกาล

หนูมีบทกลอนที่หนูแต่งเองให้กับคุณครูถึงแม้จะไม่เพราะแต่ก็มาจากใจหนูค่ะ

"ในค่ำคืนที่ดาวส่องแสงจร้า ช่วยนำพาความฝันที่สดใส

ขอท้องฟ้าเปิดทางให้ยาวไกล เป็นกำลังใจให้คุณครูตลอดกาล "

ด.ญ.อัจฉรา คำบุญเหลือ

สวัสดีค่ะอาจารย์

วันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่เด็กๆทุกคนรอกันมานาน

เพราะมีกิจกรรมหลากหลายอย่าง ให้ทำ เช่น วาดภาพระบายสี ปาลูกโป่ง ฯลฯ

พี่สุเมธพี่เขาก้อเป็นคนดี เพื่อนๆรักพี่เขา และคงเหมาะสมแร้วล่ะค่ะที่ทุกคนรักพี่สุเมธ

ดิฉันก็ขออวยพรย้อนหลังให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะค่ะ

สวัสดีค่ะ  คุณณัฐรดา

ภาพน่ารักมากค่ะ

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมค่ะ โชคดีมีความสุขค่ะ

ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน

เด็กหญิงสิริยากร โคตรุโพธิ์

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครู ข้อควาข้างบนนี้ที่คุณครูได้กล่าวไว้มีสาระความรู้มากค่ะ

ดังตัวอย่างเรื่องพี่สุเมธ ค่ะ หนูก็ไม่ค่อยรู้จักพี่เขามากสักเท่าไหร่ แต่พอหนูได้อ่านข้อความข้างบนนี้หนูก็เริ่มสนใจมากขึ้นค่ะ พี่เขาเป็นคนดีจริงๆค่ะ ตอนท่ีพี่เขามาที่ห้องม.2/2พี่เขามาสั่งงานแทนคุณครูท่านอื่น หนูรู้สึกว่าพี่เขาเป็นกันเองและเวลาที่น้องๆไม่เข้าใจอะไรพี่เขาก็จะรับฟังปัญหา พี่เขามีจิตใจดีด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ สนธยา  ครูชื่นชมเธอนะ แต่งกายเรียบร้อย กตัญญู รับผิดชอบดีมากๆ ครูเป็นกำลังใจจ้ะ

สวัสดีค่ะ สุรัสสา ขอบใจมากสำหรับคำอวยพร ขยันตั้งใจเรียน เชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ หนูก็เป็นคนดีอย่างพี่เขาได้นะ

สวัสดีค่ะ อุมารินทร์ หนูโชคดีที่มีพี่ชายที่น่ารัก และครอบครัวที่อบอุ่น ครูชื่นชมและเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีหลังปีใหม่ค่ะนงค์ชนก  หนูก็สามารถเป็นอย่างพี่สุเมธได้นะเพราะหนูก็เป็นเด็กดีน่ารัก อยู่แล้ว

สวัสดีค่ะ  กุลจิรา ขอให้หนูมีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีเช่นกันค่ะ ครูก็ชื่นชมและรักหนูเช่นกัน

สวัสดีค่ะ ฉัตรชฏา ขอให้หนูมีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีเช่นกันค่ะ เป็นคนดีของพ่อแม่และทุกๆคนนะ

สวัสดีค่ะ  จินดารัตน์  ครูได้รับคำอวยพรปีใหม่แล้วนะ ขอบใจมาก ทุกคนเป็นคนดีได้ขอให้มีความตั้งใจจริง ขยัน อดทน มีความพยายาม ความสำเร็จก็จะเกิด

สวัสดีค่ะ สายธาร  พี่เขาเป็นคนดี หนูก็เป็นคนดีได้เช่นกัน ครูเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ สุวนันต์ พี่เขาเป็นแบบอย่างได้ดี หนูก็ตั้งใจเรียน ขยันมากๆนะ

สวัสดีค่ะ ศศิธร  เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ก็เรียกว่าเป็นเด็กดีแล้ว เพราะเวลาที่เราเป็นเด็กดีนั้น ก็จะมีคนมาชมมากมายทำให้เรารู้สึกว่า ดีจังเลยมีคนชมด้วย ทุกคนเป็นเด็กดีได้

สวัสดีค่ะ  พรสุดา ดี แปลว่า ใช้การได้ มีประโยชน์ เป็นความสุข ไม่เหลวไหล ไม่เป็นโทษ  เมื่อเป็นคนดี ก็เป็นเด็กที่มีประโยชน์  มีความสุข  และเป็นที่รักของทุกคนเมื่อเป็นผู้ใหญ่  ก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า  น่านับถือ เป็นคนที่มีความสุข และเป็นที่เคารพรักของทุกคน ขอให้หนูโชคดี มีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ  ชนิตา ครูชื่นใจนะ ที่หนูรักพ่อรักแม่เพิ่มมากขึ้น เป็นเด็กดีหมายถึง...ต้องมีสัมมาคารวะ...เชื่อฟังคำสั่งสอนตักเตือนของผู้ใหญ่...เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น...รู้จักหน้าที่ของตนเอง...อีกมากมาย หนูทำได้ โชคดีมีความสุขเช่นกัน

สวัสดีค่ะ  เจนจิรา หนุก็เป็นเด้กดี กตัญญู มีครอบครัวอบอุ่น ครูชื่นชมนะ โชคดีมีความสุขเช่นกันค่ะ

ความดีนั้นก็เหมือนกับสุขภาพร่างกาย ถ้าอยากได้ต้องรู้จักคิดและวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนดีไม่ดี

สวัสดีค่ะ   เฉลิมพงษ์ ทุกวันนี้เธอก็เป็นเด็กดี ใฝ่รู่ใฝ่เรียน กล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม ชื่นชมและเป็นกำลังใจนะ โชคดี สุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ั

สวัสดีค่ะ พรประภา หนูก็เป็นคนดีของพ่อแม่และเป็นที่รักของทุกๆคนได้เช่นกันจ้ะ โชคดี มีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.แกะ ดูข่าวจาก ตปท. เยอรมันหิมะกำลังละลาย ทำให้เกิดน้ำท่วมตามมา...  ที่ อ.แกะ อยู่เป็นอย่างไรบ้าง รักษาสุขภาพด้วยนะคะ บ้านเราตอนนี้ก็อากาศเย็น ดิฉันจะเล่าเรื่องตัวอย่าง ของ อ.แกะ ให้เด็กฟังเสมอ ขอบคุณแบบอย่างที่ดี โชคดี มีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะ  นงลักขณา ทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เชื่อฟังคำสั่งสอนผู้ใหญ่..สิ่งเหล่านี้มีในตัวหนูแล้ว ทำดีต่อไป โชคดี สุขภาพแข็งแรงเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ พัชวรรณ ครูชื่นใจจัง ที่หนูจะนำคุณธรรมที่เด่นจากตัวพี่สุเมธมาปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในตัวหนูค่ะ และจะเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม  ชื่นชมและเป็นกำลังใจ  ขอให้หนูโชคดี ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจค่ะ

สวัสดีค่ะ อัจฉรา ขอให้หนูโชคดีและมีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ  วัชระ   ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน  ถ้ามองเห็นคุณค่า และนำไปปฏิบัติ เธอก็เป็นเด็กดีได้เช่นกันค่ะ ครูเป็นกำลังใจ

สวัสดีค่ะ  สิริยากร ขอให้หนูโชคดีปีใหม่เช่นกัน  หนูก็เป็นอย่างพี่สุเมธได้เช่นกัน ขยัน มุ่งมั่น ทำดีต่อไป ครูชื่นชมและเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ  ธุรพงษ์ ครูคิดว่าเธอนอนดึกไปไหม.. อย่าลืมสิ่งที่ครูเคยบอก แบ่งเวลาให้เป็นนะคะ  คิด วิเคราะห์สิ่งใดดี ไม่ดี แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วย..จึงจะเกิดผลตามมา  เธอก็ทำดีได้เช่นกัน

 

 

 

 

ด.ญ.ศศิธร ยุบลนิตย์

สวัสดีค่ะ คูณครูอมีนา สวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง หนูขอให้คุณครูมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง หนูดีใจมากที่มีอ.อมีนา เป็นครูที่ปรึกษาเพราะว่า คุณครูให้ความรู้กับพวกเราทุกอย่างนอกจากการเรียนแล้วคุณครูยังสอนให้เราเป็นเด็กดี สอนในเรื่องที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนและหนูจะนำคำที่ครูสอนมาใช้ค่ะ

สำหรับตัวอย่าง พี่สุเมธพี่เขาเป็นคนขยันเรียนหนังสือมาก นอกจากที่ว่าพี่เขาเป็นคนที่มีความรอบครอบแล้ว รู้จักคิด และมีจิตสาธารณะ อย่างที่คุณครุว่าแล้ว หนูคิดว่าพี่เขายังเป็นคนกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ เป็นตัวอย่างที่สุดยอดไปเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ ถ้ามีโอกาสหนูจะเข้ามาเยี่ยมใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ศศิธร ยุบลนิตย์ ครูก็ชื่นชมหนูนะ ที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีความกตัญญู การเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมาก แต่ต้องหมั่นอ่านหนังสือให้มากกว่าเดิมหลายเท่า หนูก็จะประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจ โชคดีมีความสุขเช่นกันค่ะ

ราเชนทร์ บุรีรัตน์

สวัสดีปีใหม่ครับขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุข มีอายุยืน ร่ำรวยเงินทอง มีความสุขในหน้าที่การงาน และทำอะไรให้พบแต่ความสำเร็จ

พี่สุเมธ เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้

พงษ์พัฒน์ สุมังเกษตร

สวัสดีปีใหม่คุณครูอมีนาครับ ขอให้ครูมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ได้อยู่กับพวกผมนานๆ ขอให้คุณครูมีฐานะดีร่ำรวยเงินทอง

ส่วนพี่สุเมธที่ครูได้ยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเรา

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะคุณครู ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีความสุขในหน้าที่การงานค่ะ

สวัสดีค่ะ

                        

         วันเด็กไม่ได้มาแวะ มาอ่านวันนี้ก็ประทับใจมากค่ะ ในการนำคำกล่าวของอาจารย์  ถึงน้องสุเมธ ที่เป็นแบบอย่างของเพื่อนหรือน้องๆ น่าภูมิใจไปด้วยกับครอบครัวและโรงเรียนและคุณครูทุกท่านในโรงเรียน  รวมทั้งเพื่อนๆ  ที่มีเพื่อนดีๆนะคะ ขอบคุณน้องmena มากค่ะ

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ......ผมเชื่อมั่นว่าผมก็ทำได้อย่างพี่เขานะครับ

ชื่นชมคนที่เป็นคนดี มากกว่าคนที่เรียนเก่งแต่เห้นแก่ตัว

ดิฉันคิดว่า พี่สุเมธเป็นคนดีมากๆค่ะ ของชื่นชมในตัวของพี่เขามากๆ และอยากให้คนไทยรักกันมากๆ มีจิตอาสาช่วยเหลือกัน ไม่ทะเลาะกัน ไม่ขอให้ทุกคนเป็นแบบพี่สุเมธ เรียนเก่งเหมือนพี่สุเมธ และไม่ต้องเป็นผู้นำที่ดีก็ได้ แต่อยากให้ทุกคนรักกัน มีจิตอาสา ช่วยเหลือซึ้งกันและกัน ตลอดไป ขอขอบคุณครูอมีนามากๆค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ มีความสุขมากๆด้วยนะค่ะ รักครุค่ะ

เด็กหญิง พิชญา ศรีประทุม

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา ดิฉันขอชื่นชมในตัวพี่สุเมธมากๆเลยค่ะ พี่เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเรียนเก่งและมีจิตอาสา พี่สุเมธได้เป็นตัวอย่างที่ดี เหมาะกับคำขวัญเด็กดีในปีนี้มากๆ ที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

ดิฉันไม่เคยรู้จักพี่สุเมธเลย ได้เจอหน้าแค่บ้างเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้สะกิดใจอะไรมากมาย จนได้มารู้จักพี่สุเมธคนนี้ คนที่มีความเป็นผู้นำสูง มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือคนอื่น ที่คุณครูที่น่ารักของพวกเราได้แนะนำมา และดิฉันก็ได้ชื่นชอบในตัวพี่สุเมธ และอยากจะเอาพี่สุเมธเป็นแบบอย่างที่ดีของดิฉัน และจะแนะนำพี่สุเมะให้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนรอบข้าง คนในโรงเรียน เพื่อนๆและ คนในชุมชน

จะว่าไปแล้วดิฉันก็เคยได้ยินเรื่องราวของพี่สุเมธมาบ้างนิดหน่อยนะค่ะ เพราะดิฉันมีคนรู้คนที่เป็นเพื่อนของพี่สุเมธ รุ่นพี่คนนี้ก็ชื่นชอบในตัวพี่สุเมธเหมือนกัน รุ่นพี่คนนี้มาเล่าเรื่องราวของพี่สุเมธ ว่า พี่สุเมะเป็นคนที่เรื่องเก่ง และชอบช่วยเหลือเพื่อนๆและครูบาอาจาย์บ่อยๆ จนทำให้คนรอบข้างและเพื่อนๆของพี่สุเมธ รักและชื่นชมในตัวพี่สุเมธเป็นอย่างมาก และสุดท้ายนี้ดิฉันขอสัญญาว่าจะยกย่องพี่สุเมธให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเรา ตลอดไป

ขอขอบคุณคุณครูอมีนาที่ได้แนะนำให้พวกเราชาวโรงเรียนร่องคำและดิฉันคนนี้ได้มารู้จักคนดีๆแบบพี่สุเมธคนนี้ ขอบคุณมากๆค่ะและขอให้คุณครูมีสุขภาพที่แข็งแรง และ มีความสุขมากๆนะค่ะ และคุณครูก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตัวดิฉันด้วยเช่นกัน ดังนั้น วันนี้ดิฉันก็ขอยกตำแหน่ง แบบอย่างที่ดีให้แก่คุณครูอมีนาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ^^

ด.ช.ธนพัทธ เห็มบาสัตย์

พี่เขาเป็นคนที่น่าคบ น่านักถือมาก ถึงแม้ว่าจะมีฐานะค่อยข้างยากจน แต่ก็เปรี่ยมไปด้วยจิตใจที่มีแต่ความดีความเอื้อเฟื้อเผือแผ่ต่อส่วนรวมมากกว่าตนเอง สมกับเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดี ใครที่อยากจะทำก็ไม่ต้องกลัวว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรแค่ขอให้ทำเติมที่และเติมความสามารถก็พอ คนเราจะดีได้อาจขึ้นอยู่กับการอบรสั่งสอนที่ดีของผู้ปกครองหรือครูอาจารย์แต่ถ้าเราไม่ทำตาม ไม่เอาใจใส่ มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉนั้นชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ถ้า"รู้จักคิด"ในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่บวกชีวิตเราก็จะดีและส่งผลไปถึงเมื่อโตขึ้นก็จะเป็นคนดีในสังคมได้ สุดท้ายผมก็ขอขอบคุณสำหรับตัวอย่างที่ดีและหวังว่าจะสามารถเตือนสติให้ใครหลายๆคนที่ยังหลงผิดอยู่ได้

ด.ญ.จุรีรัตน์ จำรัสรักษ์

สวัสดีคะ คุณครู อมีนา

สำหรับหัวข้อวันเด็กที่คุณครูให้ศึกษานั้นหนูก็อ่านแล้ว พี่สุเมธเป็นคนที่มีความรอบคอบ รู้จักคิด และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือคนอื่นจริงๆคะ พี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมาก

สุดท้ายนี้หนูก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆนะคะ

ด.ญ.พรภิมล พลเยี่ยม

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะคุณครู ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง

พี่สุเมธเป็นคนดีมากๆค่ะ ขอชื่นชมในตัวของพี่เขามากๆ เป็นแบบอย่างที่ดีมากคะ ควรนำไปปฏิบัติค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุข มีอายุยืน ร่ำรวยเงินทอง มีความสุขในหน้าที่การงาน และทำอะไรให้พบแต่ความสำเร็จ

พี่สุเมธหนูว่าพี่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ

ด.ญ.เจวรินทร์ ดอนลาดลี

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ในปีใหม่นี้ขอให้คุณครูมีแต่ความสุขนะคะ

พี่สุเมธเหมาะกับคำขวัญจริงๆคะ พี่เขาเป็นคนดีมาก นอกจากนี้แล้วพี่เขายังกล้าแสดงออกอีกหลายด้านด้วยคะ

สวัสดีค่ะ  ราเชนทร์  เธอก็สุภาพเรียบร้อย มีภาวะความเป็นผู้นำได้ดีเยี่ยม เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าห้อง ครูชื่นชม ขอให้เธอมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งอย่างนี้ตลอดไป โชคดีค่ะ

สวัสดีค่ะ พงษ์พัฒน์ ครูจะอยู่ที่ร่องคำนานที่สุด รอสอนลูกๆหลานเธอเลยดีไหม... เธอก็มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน ช่วยกิจกรรมส่วนรวม...มีจิตอาสา สิ่งเหล่านี้มีในตัวเธอแล้วละ่...ทำความดีและรักษาความดีให้อยู่กับเราตลอดไป โชคดีมีความสุขจ้ะ

สวัสดีจ้ะ มลฤดี โชคดีมีความสุขตลอดไปเช่นกัน

สวัสดีค่ะ วัชระ  ใช่แล้ว  เธอทำได้แน่นอน ครูเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะ  หนูไม่แสดงตน ชื่นชมคนที่เป็นคนดี มากกว่าคนที่เรียนเก่งแต่เห็นแก่ตัว ครูเห็นด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ พิชญา ครูชื่นชมหนูมากๆ แสดงความคิดเห็นได้ดีและชัดเจนมาก หนูเป็นเด็กมีความตั้งใจสูง สุภาพอ่อนโยน มีความรับผิดชอบ ครูขอให้หนูโชคดี ประสบความสำเร็จในการเรียน สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ

สวัสดีค่ะ  ธนพัทธ มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น แต่ไม่ใส่ใจ ที่จะนำมาปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์ เธอพูดถูกต้องแล้ว การคิดดี ทำดี สิ่งเหล่านี้มีในตัวเธอแล้ว ครูชื่นชม ทำดีต่อไปนะ

สวัสดีค่ะ  จุรีรัตน์ หนูก็เป็นเด็กอย่างพี่เขาได้นะ โชคดีมีความสุขเช่นกันจ้ะ


สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครูอมีนา พี่สุเมธเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านคะ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ตามที่ครูได้บอกไว้คะ อีกอย่างนะค่ะ พี่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี อารมณ์ดี เวลาพี่เขาเจอหนูที่ไหนพี่เขาก็จะทักหนูเป็นประจำ และพี่เขาก็ขยันเรียนจริงๆค่ะ สมกับบทบาทหัวหน้าห้อง เวลาหนูกับคุณแม่ไปเยี่ยม ยายก็จะเล่าเรื่องพี่สุเมธให้ฟังบ่อยๆ บอกว่าพี่เขาไม่ค่อยออกจากบ้าน จะทำงาน อ่านหนังสือ และขยันค่ะ พี่สุเมธเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ

ใช่เเล้วครับ...อย่างที่ธนพัทธพูดคนเราจะดีได้ก็ด้วยจิตใจเป็นส่วนใหญ่...สภาพเเว้ดล้อมก็สำคัญเช่นกันเเต่หากจะมีประโยชน์ไรเล่า

ถ้าตัวเรามีเเต่จะชมอยู่กับสิ่งเเวดล้อมที่ดีๆโดยไม่ปฏิบัติตัวดีตาม.....ทำให้ตัวตนเราไม่รู้สึกถึงสภาพเเวดล้อมที่เลวร้ายข้างนอก

ซึ่งจะไม่กล้าที่จะยอมรับเเละก้าวเผชิญกับมัน....เเต่พอถึงเวลาที่จะต้องก้วเผชิญกับกลัวในสิ่งที่จะมาถึง.......คนเราถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่เจอสุข.....เเละถ้าไม่ยอมออกจากหลุมเเห่งความสุขหลุมเก่าก็ไม่สามารถได้เจอกับหลุมเเห่งความสุขหลุมที่ดีๆต่อๆไปได้....สุดท้ายนี้ผมก้จะกล่าวขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆที่มีในสังคมให้เป็นที่เห็นให้คนรุ่นหลังปฏิบัติตามของคนในสังคมขอบคุณคุณครูที่ช่วยเเนะนำตัวอย่างที่ดีๆอย่างพี่สุเมธครับ.......

เด็กชายสหัสชัย ไสยประจง

สวัสดีครับคุณครู ผมเห็นด้วยกับทุกๆข้อความของเพื่อนๆนะครับ

สำหรับผมแล้วทุกๆข้อความของคุณครูนั้นมีสาระและดีครับ ผมได้รู้จักกับพี่เขาไม่มากนัก ผมก็พอจะรู้เรื่องเขาบ้างครับ พี่เขาเป็นคนขยัน อดทน มีนำ้ใจ และซื่อสัตย์ครับผมว่าพี่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีและสมกับคำขวัญที่เขาได้รับในวันเด็กครับ

สุดท้ายแล้วก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆครับอายุยืนนาน อยูกับนักเรียนทุกๆคน สอนนักเรียนทุกๆคนให้เป็นคนดีครับ

เด็กหญิง สิริยากร โคตรุโพธิ์

ขอบคุณคุณครูมากค่ะ ที่ให้คำแนะนำดีดีกับหนูและเพื่อนๆมาตลอดค่ะ

หนูขอให้คุณครูมีความสุข ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและทุกๆด้าน ขอให้คุณพระคุณเจ้าปกป้องรักษาคุณครูให้คุณครูให้คุณครูได้อยู่กับนักเรัยนทุกๆคนตลอดไปค่ะ

สวัสดีค่ะ พรภิมล พี่สุเมธเป็นเพียงหนึ่งแบบอย่างของเด็กดี ยังมีอีกหลายคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้ การที่หนูกตัญญู ตั้งใจเรียน เชื่อฟังผู้ใหญ่ มีความเพียร ในอนาคตประสบความสำเร็จแน่นอน

สวัสดีค่ะ  ณัฐมล  หนูขยัน ตั้งใจจริง คิดดี ทำดี..แล้ว หนูประสบความสำเร็จได้ค่ะ

สวัสดีค่ะ  เจวรินทร์ ครูขอให้หนูโชคดีและมีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ ลักขณา หนูก็เป็นเด็กน่ารัก ยี้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้ว  แต่เพิ่มความขยันอย่างพี่สุเมธนะ  ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ

สวัสดีค่ะ วัชระ แสดงความคิดเห็นได้ชัดเจน เปรียบเทียบได้ดีมาก 

ขอบคุณคำเเนะนำที่ดีๆที่มีให้เเก่กระผม....เเล้วกระผมจะพยายามนำไปปฏิบัติให้เเละเเก้ไขตัวกระผมเอง....ให้มากที่สุด..

โชคดีมั่งมีศรีสุขครับ...ท่านคุณครูอมีนา

ขอบคุณคำเเนะนำที่ดีๆที่มีให้เเก่กระผม....เเล้วกระผมจะพยายามนำไปปฏิบัติให้เเละเเก้ไขตัวกระผมเอง....ให้มากที่สุด..

โชคดีมั่งมีศรีสุขครับ...ท่านคุณครูอมีนา

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีละคร

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา สำหรับข้อคิดและคำพูดคำสอนของคุณครู ที่นำมาเผยแพร่ให้นักเรียนที่เข้ามาชมได้ศึกษาและไคว่คว้าเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อความทั้งหมดนี้ มีเนื้อหราสาระมากค่ะ ก็เหมือนที่ครูกล่าวไว้นะคะว่าเด็กไทยสมัยนี้ชอบลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งๆที่เราก็มีชาติเป็นของเราทำไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยๆของเราไว้ล่ะคะ ชาติไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใคร ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าเด็กไทยมัวแต่ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่เป็นของตัวเอง แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ในทางกลับกันถ้าเด็กไทยทุกคนส่วนใหญ่มีนิสัยที่เหมือนพี่สุเมธ ที่คุณครูอมีนา มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะที่ดีต่อกัน ได้ยกย่องให้เป็นนักเรียนตัวอย่างแล้วล่ะก็ ชาติไทยของเราคงจะเจริญนะคะ หนูก็พอจะรู้จักพี่คนนี้นะคะ

พี่เค้าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับทุกคน มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ หนูเห็นพี่เค้าชอบพาเพื่อนๆของตัวเองทำอะไรที่เป้นประโยชน์หลายอย่างค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ หนูก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนนาน นะคะ สวัสดีค่ะ

เด็กหญิงกฤษณา ศรีแพงมูล 2/6

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา จากที่ได้อ่านบทความที่คุณครูยกตัวอย่างเด็กดีที่ประทับใจมานั้นหนูคิดว่าพี่เค้าเป็นคนมีระเบียบ เป็นคนมีมิตรภาพที่ดีเคร่งคัดต่อการเรียนและพี่เค้าเป็นคนมีวิสัยทัศที่ดี และขอขอบคุณทุกคำแนะนำที่ดีๆที่คุณครูแนะนำให้แก่ทุกๆคนด้วยนะคะ

เด็กหญิงทิวาพร อุปัชณาย์ 206

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา สำหรับข้อคิดและคำพูดคำสอนของคุณครู ก็เหมือนที่ครูกล่าวไว้นะค่ะว่าเด็กไทยสมัยนี้ชอบลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งๆที่เราก็มีชาติเป็นของเราทำไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยๆของเราไว้ล่ะคะ ชาติไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใคร ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย

พี่เค้าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับทุกคน มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ หนูเห็นพี่เค้าชอบพาเพื่อนๆของตัวเองทำอะไรที่เป้นประโยชน์หลายอย่างค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ หนูก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนนาน นะคะ สวัสดีค่ะ

ขอชื่นชม คุณครูและเด็กดี ทุกๆคนครับ

 

เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สมเพราะ

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนาสำหรับดิฉันนะคะ ดิฉันคิดว่าเด็กสมัยนี้นะคะไม่ค่อยจะมีความรับผิดชอบมากเเต่ก็มีบางส่วนที่มีความรับผิดชอบเป็นบางส่วนนะคะหนูก็คิดเช่นนี้ อีกอย่างเด็กไทยสมัยนี้ติดเกมส์กันมากเลย ช่วงเสาร์ อาทิตย์นี้บางครั้งหนูไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตทีไรมีแต่พวกเด็กๆกันทั้งนั้นเลยนะคะ

ส่วนพี่สุเมธนะคะหนูก็คิดว่าพี่เขาก็เป็นคนน่ารักมากเลย นิสัยก็ดี แต่ก็เสียแค่นิดเดียวเพราะพี่เขาไม่ค่อยหน้าตาดีเท่าไหร่ หนูก็ขอชมเชยในความดีของพี่เขา

ขอบคุณนะครับที่แนะนำบุคคลดีๆ และผมอยากให้ครูแนะนำอีก เพราะจะนำไปปฏิบัติ

และสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ความประพฤติของเด็กเยาวชนเสื่อมทรามลงนั้น ผมว่าที่เกาหลีมาแรง เราชื่นชอบแต่เราไม่แต่งตัวตาม

ไม่ฝุ่มเฝือย ก็ไม่เป็นไร และที่พ่อแม่ไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนหรือให้ความรักความสนิมสนม

กับลูก และตามใจลูก ผมว่าถ้ามีเพื่อนที่่ดีและปฏิบัติตัวดีก็ไม่เป็นไร และก็ปัญหาทางการศึกษา มีหลายประการ อาทิ เด็กไม่สนใจการ

เรียน ชอบหนีโรงเรียน โรงเรียนไม่ให้ความอบอุ่นแก่เด็กนั้น ก็แล้วแต่จะปฏิบัตินะครับ

สุดท้ายผมว่า พี่สุเมธ หงษ์ศรี นี่ละครับตัวอย่างที่ดีที่สุด

สวัสดีปีใหม่ครับคุณครูอมีนาและสวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนนะครับ  พี่ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวพี่   สำหรับตัวพี่นะครับน้องๆพี่ก็จะขอบอกน้องๆนิดหนึ่งว่า พี่อาจจะหน้าตาไม่ค่อยดี  ผิวไม่ขาวเหมือนกับดาราเกาหลีแต่ในตัวพี่นั้นยังเปี่ยมความรักความเมตตาให้กับน้องๆทุกคน  ไม่ว่าจะหญิงหรือชายถ้ามีปัญหาเรื่องใดก็แล้วแต่ เช่น เรื่องการเรียน  เพื่อนฝูง หรือแม้แต่เรื่องความรักพี่ก็จะคอยเป็นพี่ชายให้คำปรึกษากับน้องๆที่มีปัญหาทุกคนนะครับ และผมก็ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่คอยให้สั่งสอนและคำปรึกษาในเรื่องต่างๆด้วยดีเสมอมาและผมสัญญาว่าผมจะผมจะดูแลรักษาความดีที่มีอยู่ในตัวผมต่อไปและผมจะเดินหน้าทำความดีและประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีของคุณครูและสังคมสืบไป

ด.ช.รํฐวิทย์ สารฤทธิ์

พี่สุเมธเป็นคนดี สักวันผมจะเป็นเหมือนพี่เขา

และขอให้พี่ สุเมธเป็นอย่างนี้ตลอดไป.....ขอบคุณครับ

ด.ญ.สุธีกานต์ วันอุทา

สวัสดีค่ะคุณครูอมีนา หนูขอขอบพระคุณคุณครูที่นำตัวอย่างดีๆมา ให้หนู ถึงหนูจะไม่รู้จักพี่สุเมธ แต่หนูเชื่อว่าพี่เค้าเป็นคนดี ขยัน และมีจิตสาธารณะ อย่างที่ทุกคนว่าค่ะ ปีใหม่นี้หนูขอให้คุณครู พี่สุเมธและทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง หวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจหวังนะคะ หนูจำนำตัวอย่างที่ดีไปใช้เป็นคำสอนทุกคำของคุณครูค่ะ สวัสดีค่ะ

เด็กหญิงอรอุมา ประดับขันธ์ ม.2/6

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา สำหรับข้อคิดและคำพูดคำสอนของคุณครู ก็เหมือนที่ครูกล่าวไว้นะค่ะว่าเด็กไทยสมัยนี้ชอบลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติ ทั้งๆที่เราก็มีชาติเป็นของเราทำไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยๆของเราไว้ล่ะคะ ชาติไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใคร ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนพี่สุเมธหนูพี่เขาก็เป็นคนน่ารักมากเลย

สวัสดีครับ ครูอมีนาคนสวย สำหรับข้อคิดและคำพูดคำสอนของคุณครู ก็เหมือนที่ครูกล่าวไว้นะค่ะว่าเด็กไทยสมัยนี้ชอบลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติ เเละทั้งๆที่เราก็มีชาติเป็นของเราทำไมไม่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยๆของเราไว้ล่ะคะ ชาติไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใคร ทั้งในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนพี่สุเมธผมว่าพี่เขาก็เป็นหลอมาก เเละดีเก่ง เเละด็กทั้ง 2 คนนั้นนะครับเป็นเด็กดีน่าทำหมวก ขยันอยากเห็น

อาจารย์ มีนา ครับ ผมสารภาพว่าผมชื่นชมเด็ก ๆ โรงเรียนร่องคำจริง ๆ ครับ นึกอยากกลับไปเป็นนักเรียนมัธยมต้นสังกัด โรงเรียนร่องคำแล้วสิครับ คุณครูมีจิตวิทยาสูงมาก เป็นกำลังใจและ แรงบันดานใจ ให้เด็ก ๆ ได้ดีเยี่ยม เด็ก ๆ ก็น่ารักสุภาพกับคุณครูมาก ชื่นชมมากครับ

สวัสดีครับ ครูอมีนา สำหรับกระผมคิดว่า พี่สุเมธ หงษ์ศรี เป็นคนเรียบร้อยและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เหมาะสมแล้วที่คุณครูทุกท่านที่ยกย่องมาโดยตลอด

กัลยรัตน์ มารัศมี

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา สำหรับหนู คุณครูเป็นคนมีจิตใจงดงามสอนนักเรียนให้เป็นคนดีจนมาถึงทุกวันนี้หนูขอขอบคุณคุณครูสอนหนูให้เป็นคนดีเเละให้มีความรับผิดชอบ มีมารยาท ถ้าหนูเลือกได้ หนูจะเป็นเหมือนพี่ สุเมธ หงษ์ศรี

สวัสดีค่ะ คุณครูอมีนา เท่าที่ได้รู้จักพี่สุเมธมาเค้า เป็นคนกล้าแสดงออก

เป็นคนขยัน เรียบร้อยและมีจิตสาธารณา

ด.ญ.กมลชนก พลอินทร์

สวัสดีค่ะ คุณครู อมีนา หนูขอขอบพระคุณ ที่แนะนำบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีไห้เด็กนักเรียน

ครูได้อ่านการแสดงความคิดเห็นของลูกๆทุกคนแล้วนะ ครูชื่นใจและชื่นชม ทุกความคิดเห็น อย่างนี้ต้องให้รางวัล ทุกคนรับไปเลย เกรด 5  ดีไหม.....

ขอให้ตั้งเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่ ของครู..ทุกๆคน เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

 

ขอบคุณ อ.แกะ มากๆค่ะ

อ.แกะ คือสื่อการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมค่ะ

ด.ญ.ตริตาภรณ์ ธรรมแท้

สวัดดีค่ะ คุณครูอมีนา

ค่ะที่หนูเห็นพี่สุเมธพี่เขาจะเป็นคนกล้าแสดงออกเวลาห้องพี่สุเมธได้รับรางวัลอะไรหนูก็จะเห็นพี่เขาออกไปรับรางวัลอยู่เป็นประจำและตอนที่หนูเขาค่ายครูให้แต่ละกลุ่มออกไปนำเสนอก็เห็นพี่เขาออกไปนำเสนอ พี่เขากล้าแสดงออกมากๆๆ พี่เขาเป็นคนพูดเก่งมากค่ะ หนูเห็นพี่เขาครั้งแรกก็นึกว่าพี่เขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่หนูกลับเดาผิดค่ะ

ค่ะสุดท้ายนี้หนูจะนำแบบอย่างที่ดีนี้ไปใช้กับตัวหนูค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์หนูเพิ่งมาแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะหนูไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่น่ะคะ

วันเด็กผ่านมานานแล้วแต่เพิ่งวันครูเอง

วันครูปีนี้หนูขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะ มีสุขภาพร่างกายแข็งนะคะ

รักคุณครูอมีนาที่สุดในโลกเลยค่ะ

หนูจะเป็นศิษย์ที่ดีตลอดไปนะคะ

สวัสดีค่ะ

ขอโทษด้วยค่ะ

ที่เพิ่งมาแสดงความคิดเห็นนะคะ

เด็กหญิงจิราวรรณ ดุจประสงค์ ม.2/6

สวัดดีค่ะ คุณครูอมีนา

พี่สุเมธมาเค้า เป็นคนกล้าแสดงออก

เป็นคนขยัน เรียบร้อยและมีจิตสาธารณา

พี่เค้าเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับทุกคน มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ หนูเห็นพี่เค้าชอบพาเพื่อนๆของตัวเองทำอะไรที่เป้นประโยชน์หลายอย่างค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ หนูก็ขอให้คุณครูมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนนาน นะคะ สวัสดีค่ะ

ด.ช.พิทักษ์ อาริยพิพัฒน์

สวัสดีปีใหม่ครับคุณครูอมีนา ปีใหม่นี้ขอให้ครูมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยใข้เจ็บ

และพี่ เป็นคนกล้าแสดงออกเป็นคนขยัน เรียบร้อยและมีจิตสาธารณา

เด็กชายสิทธิพงษ์ อรัญทอง

สวัสดีครับอาจารย์อมีนา ผมขอบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้อาจารย์มีความสุข มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีหน้าที่การงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดให้สมดั่งประสงค์

พี่สุเมธตรงกั คำขวัญวันเด็กที่ว่ารอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธรณะ

ด.ญ.ดวงหทัย เหมือยพรม

สวัสดีค่ะคุณครูอมีนาสำหรับดิฉันคิดว่า พี่สุเมธ หงษ์ศรี เป็นคนเรียบร้อยและมีความกระตือรือร้นในการทำงานเหมาะสมกับคำขัวญปีนี้ และดิฉันจะพยายามทำตัวให้เป็นคนดีเหมือนพี่สุเมธให้ได้ค่ะ

ด.ญ.จิราวรรณ ดุจประสงค์

ชอบงานวันเด็กมาก

ด.ญ.จิราวรรณ ดุจประสงค์

สวัสดีค่ะคุณครูอมีนา สฎหรับดิฉันคิดว่าพี่สุเมธ หงษ์ศรีเป็นคนเรียบร้อยมีระเบียบวินัย เป็นคนที่มีสัมมาคารวะ และกระตือลือล้นในการทำงานมากๆเลยค่ะ

นาย เจตน์สฤษฎิ์ แก้วชารี

อยากคุยกับน้อง ชลิตา แก้วชารี จัง ทำไมนามสกุลเหมือนกัน

ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอโพสเกี่ยวหลาน สุเมธ ที่นี่ ดีใจมาครับที่เห็นหลาน เป็นเด็กดี ฉลาด กตัญญู

ขอเป็นกำลังใจให้ คุณครูทุกคนที่โรงเรียนร่องคำ และ สุเมธ หงษ์ศรี ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี