27 ก.ค. 4549

สพท. นม. 1 จัดอบรม การจัดการความรู้

ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ สมาชิกประมาณ 60 คน

มีการสาธิตการเล่าเรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง  โดย คุณวารายา เกล้าจะโป๊ะ  

เป็นคนน่ารักมาก มาก (น่ารักแปลว่าทำให้คนอื่นสบายใจ)