ครูเพื่อศิษย์ : นักเรียนชอบขโมย

หลักความอ่อนโยน เมตตา
นักเรียนชอบขโมย
                โรงเรียนปัญญาวุธ โดยผอ.นิวัฒน์  มูลจันทร  ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลแทรกหา  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  สรุปประสบการณ์ความสำเร็จ  ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจ  และทำให้สำเร็จ  มีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้ เรื่องนักเรียนชอบขโมย
วิธีดำเนินการโดยสรุป
                1.  ติดตามหาความจริงจนนักเรียนยอมรับโดยใช้หลักความอ่อนโยน เมตตา
                2.  โรงเรียนร่วมหารือทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อหาทางแก้ปัญหา
                3.  ประสานเยี่ยมบ้านผู้ปกครองทำความเข้าใจร่วมศึกษาเหตุผลที่นักเรียนกระทำพฤติกรรมชอบขโมย
                4.  หาแนวทางแก้ปัญหาโดยขอความร่วมมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชโดยความพร้อมใจของผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน
                5.  โรงเรียนแก้ปัญหาระดับโรงเรียน  แพทย์ร่วมแก้ปัญหาในเชิงจิตวิทยา  ผู้ปกครองแก้ปัญหาที่บ้านและนักเรียนแก้ปัญหาตนเอง
ผลที่ได้รับ
                1.  นักเรียนยอมรับตนเองปรับพฤติกรรมเรื่องนิสัยขโมย
                2.  นักเรียนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อยที่ต้องไปพบแพทย์บ่อย ๆ
                3.  ครู – เพื่อน ๆ เข้าใจตัวนักเรียน  เป็นที่รักของครู เพื่อน ๆ และครอบครัว

Km Idea

21 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)