องค์การบริหารส่วนตำบลนางามร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและพิธีผูกเสี่ยวเยาวชนตำบลนางามขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีการแสดงออกที่ดีงาม กล้าแสดงออก รักใคร่กลมเกลียว สามัคคี ดั่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ ท่านนายกรัฐมนตรี  ที่ว่า รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ

          

                       ประธานในพิธี สจ.สุพร  ค้อนดี กล่าวเปิดงาน

         

                                            กิจกรรมการแสดง

          

                   

                                          กิจกรรมฐานฝึกทักษะ

                 

         

         

                                                  พิธีผูกเสี่ยว