กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลัง

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลัง

                แนวทางการพัฒนา

 1. สำรวจข้อมูลชุมชน โดยครูกับนักเรียนช่วยกันและมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญา
 2. จัดทำแผนการเรียนรู้และหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนตำบลหรือแผนชุมชน
 3. จัดสภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 4. พัฒนาให้ครูมีทักษะในการสอนแบบบูรณาการและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม หลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาการของสมองและวัยของเด็ก
 5. ครูมีความใกล้ชิดเด็กเป็นผู้กำกับและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ไม่ตัดสินแค่ถูกหรือผิด ไม่เน้นการสอบแข่งขันมากนัก
 6. สร้างเครือข่าย สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของโรงเรียนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม ให้ชุมชนตระหนัก และสนับสนุน
 7. มีการติดตามผลและพัฒนาการ ดำเนินงานต่อเนื่องและถูกวิธี เพื่อผลักดันให้โรงเรียนมีคุณภาพตามความคาดหวังของชุมชน
 8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้ชุมชนทราบกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน มีการสะท้อนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
 9. ใช้ปัญหาหรือความต้องการของคนในชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 10. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ เพื่อเกิดทักษะกระบวนการคิด ตัดสินใจ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่น หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนมาใช้ร่วมกัน
 11. การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีสะอาดร่มรื่น
 12. ใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

และที่สำคัญ อยู่ที่ครู ต้องเข้าใจและยอมเปลี่ยนวิธีสอนของตัวเอง จึงจะเกิดการปฏิรูป

การศึกษาที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนายอนุชิต

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก#บุรีรัมย์7

หมายเลขบันทึก: 418760, เขียน: 07 Jan 2011 @ 11:12 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 09:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)