ในบ้านหนึ่ง อาจมีแปรงสีฟันของสมาชิกในครอบครัวหลายอัน วางรวมๆกัน ทำให้ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของใคร ถ้าใช้เทปกันน้ำได้เขียนชื่อปิดไว้ ทำให้ไม่หยิบใช้ผิด