ในชุมชนนักปฏิบัติ KM  [email protected] [email protected]ช่วยกันตอบ     ผมได้ความรู้มากจากการเป็นสมาชิกของชุมชนนี้     ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคุณ "Nick_Milton" [email protected] ต่อคำถาม what do u mean by 'pre-km' and post-km' persons. The purpose beind keeping these two.

         คำตอบของคุณ Nick Milton

         Pre-KM means the world before KM, where people only access the knowledge in their own heads
         Post-KM means the world after KM, where people can access the knowledge of the organisation

        น่าสนใจนะครับ   เขาวัดความเป็นคนปฏิบัติ KM ที่การเป็นหนึ่งเดียวระหว่างความรู้ของปัจเจก กับความรู้ขององค์กร      ผม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง     แต่ผมว่าคำตอบของเขามองที่จุดเดียว     ไม่ครบถ้วน

         ผมขอเติมว่า คน Post-KM เป็นคนที่
           - มีทักษะในการเปิดทวารทั้งสี่ ให้ความรู้ปฏิบัติ และสิ่งดีๆ ไหลเข้า-ออก
           - มีทักษะในการชื่นชมยินดี
           - มีทักษะในการสร้างบรรยากาศเชิงบวก
           - มีเจตคติ และพฤติกรรมที่เคารพความรู้ในคน   เคารพและเห็นคุณค่าความแตกต่าง  
           - มีทักษะในการ คว้าความรู้จากภายนอก และควักความรู้จากภายใน
           - มีทักษะในการปรับความรู้/วิธีการให้เหมาะต่อบริบท/สิ่งแวดล้อมของตนเอง
           - มีทักษะในการเป็น "ผู้นำ"
           - มีทักษะในการกระตุ้นตนเอง  และกระตุ้นผู้อื่น ให้สามารถนำสิ่งดีๆ ภายในตัวออกมาสร้างสรรค์     คือมีทักษะในการดึง

ศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาทำประโยชน์
           - กรุณาช่วยกันเติมด้วยครับ    บันทึกนี้จะสำคัญมากหลังจากประชาคม Gotoknow ช่วยกันเติมแล้ว

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙