ครูกานท์
ศิวกานท์ ครูกานท์ ปทุมสูติ

โครงการ โรงเรียนกวี และครูรากแก้วการอ่าน รุ่น 6


โครงการวิทยาทานการศึกษา

โครงการ  โรงเรียนกวีและครูรากแก้วการอ่านรุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๔ 

             ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม เปิดรับสมัครเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมอบรมเรียนรู้กับโครงการค่ายวิทยาทานการศึกษา โรงเรียนกวี รุ่นที่ ๖ และ ครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๖ ดังนี้  

            ๑.ค่ายโรงเรียนกวี รุ่นที่ ๖ ระหว่าง ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ (๑ เดือนเต็ม) รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป (รวมทั้งนักบวช) อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิต การอ่าน การคิด การเขียน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การใช้ชีวิต  ฝึกฝน และสร้างสรรค์บทกวีจากการใช้ชีวิต จากประสบการณ์กระบวนการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

            ๒.ค่ายครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๖ ระหว่าง ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ (๕ วัน ๕ คืน) รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ให้เป็น “ครูรากแก้วการอ่าน” หรือต้นแก้วแห่งความรักการอ่าน ที่สามารถนำมิติพลังทางปัญญาในการอ่านสู่เด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน ในครอบครัว ในชุมชน และรวมถึงในวิถีชีวิตที่ครูผู้นั้นเกี่ยวข้องตามศักยภาพของตน  อันจะก่อให้เกิดผลแท้จริงในการปลูกฝังความรักการอ่านเพื่อการเข้าถึงมิติพลังทางปัญญา โดยไม่เสียค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ให้ช่วยค่าอาหารและค่าเอกสารสำหรับตนเองคนละ ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้น  

หลักสูตร  ๑.ค่ายโรงเรียนกวี รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๔  

            ๑.การใช้ชีวิตและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๒.การอ่านและเรียนรู้ธรรมชาติ  ๓.การอ่านโลกและอ่านชีวิตผ่านอ่านวรรณกรรม วรรณคดี นิทาน เรื่องเล่า อ่านอย่างมีมิติ วิเคราะห์ ตีความ และเสวนาการอ่าน  ๔.การเขียนบทกวีและเขียนชีวิตผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึกอย่างสร้างสรรค์ การเขียนกลอนเปล่า กลอนไฮกุ กลอนหัวเดียว การเขียนบทกวีสร้างสรรค์ (ตามความถนัดของบุคคล) การแก้ไข ขัดเกลาและพัฒนาผลงาน การเผยแพร่ผลงาน การรวมเล่มผลงาน การเสวนาการเขียน และการจัดทำหนังสือ “ทำมือ” รุ่นละ ๑ เล่ม  .การท่องอาขยาน การฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน การแสดงออก การอ่านบทกวีในที่ชุมชน การฟัง การขับร้องและขับขานอิสระ เพื่อเข้าถึงความงาม ความสุข และความคิดสร้างสรรค์ ๖.การชมภาพยนตร์สร้างสรรค์และเสวนาชีวิตเชิง “จริยปัญญา”  ๗.การเข้าเงียบ การทำสมาธิ เพื่อเข้าถึงพลังทางปัญญาและคุณค่าของชีวิต รวมทั้งการฝึกปฏิบัติกวาดถู ทำกิจวัตรวิถี สร้างเสริมจิตสาธารณะ  ๘.เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเจริญ ความเสื่อม ปัญหาและทางเลือก  ๙.กิจกรรมพิเศษ ตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม สีข้าว ฝัดข้าว ทำบุญสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และศึกษานอกสถานที่  ๑๐.บูรณาการหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรครูรากแก้วการอ่าน ระหว่าง ๒๕-๓๐ เมษายน ของทุกปีด้วย  (หมายเหตุ - หลักสูตรอาจปรับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสมและประโยชน์แห่งการสร้างสรรค์)

หลักสูตร  ๒.ค่ายครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๕๔  

            ๑.การอ่านเพื่อเข้าถึงความงาม ความรัก และความสุข  ๒.การอ่านธรรมชาติ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และสภาวธรรมสรรพสิ่ง  ๓.การอ่านสังคม ชีวิต และวัฒนธรรมผ่านนิทาน ตำนาน เพลงพื้นบ้าน และเพลงร่วมสมัยแนวต่างๆ  .การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์และวรรณคดีเชิงวิเคราะห์และตีความ  ๕.การอ่านเพื่อการสอนและปลูกฝังความรักการอ่าน  .การอ่าน “อวัจนสาร” และผัสสะต่างๆ  .การอ่านแบบแกะรอยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  ๘.เสวนาการอ่านสังสรรค์ภูมิปัญญาชุมชน  .การอ่านออกเสียงแบบต่างๆ  ๑๐.การอ่านตีบทและการแสดงเกี่ยวกับการอ่าน  ๑๓.การท่องอาขยาน (กินครูเป็นอาหาร) ขับร้อง และขับขานเชิงสร้างสรรค์  ๑๔.กิจกรรมและเกมต่างๆ เกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนากระบวนการคิด  ๑๕.การจัดทำต้นแบบแผนงานภารกิจของ “ครูรากแก้วการอ่าน”  ๑๖.การเขียนบันทึกและเขียนเชิงสร้างสรรค์สลับการอ่าน  (หมายเหตุ - หลักสูตรอาจปรับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสมและประโยชน์แห่งการสร้างสรรค์)

ข้อปฏิบัติ 

.ชายหญิงอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง (แยกเรือนนอนชาย/หญิง) ห้ามมีพฤติกรรมฉันชู้สาวอย่างเด็ดขาด  ๒.งดใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด สำหรับกรณีจำเป็นต้องติดต่อกับทางบ้านให้ติดต่อผ่าน “ครูกานท์” หรือบุคคลที่ “ครูกานท์” มอบหมาย โดยโทรศัพท์ของทุ่งสักอาศรม  .งดเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด  .ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน (ยกเว้นกรณีที่ออกไปศึกษานอกสถานที่ตามหลักสูตรเป็นหมู่คณะ)  ๕.ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างขยันขันแข็งและเสมอภาคกัน  ๖.ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ งดพูดปดหรือปกปิดซ่อนเร้นความผิดใดๆ ที่เกิดขึ้น แสดงความจริงใจต่อกัน ห้ามลักขโมยหรือฉ้อฉลต่างๆ หรือก่อการให้เกิดความไม่สันติสุขทั้งในและนอกศูนย์  ๗.ตื่นนอน ๐๕.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติกิจกรรม ๐๕.๓๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ๘.จัดแบ่งหน้าที่ฝึกฝนการหุงหาอาหาร กวาดถูดูแลอาศรม ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ และฝึกจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น  ๙.งดเว้นการฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ โดยให้อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และชมภาพยนตร์ที่คัดสรรแทน  ๑๐.การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ หรือกิจส่วนตัวใดๆ จะต้องไม่รบกวนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น  ๑๑.เวลาว่างใดๆ ให้พักผ่อนอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทำงานอดิเรกส่วนตัว อ่าน เขียน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนทางปัญญา ไม่นอนกลางวัน ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ใช้วาจาและพฤติกรรมหยาบคาย  ๑๒.งดดื่มน้ำเย็น งดบริโภคอาหารที่แฝงโทษทางโภชนาการ และงดพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  ๑๓.ห้ามหญิงชายไปมาหาสู่กันในยามวิกาลโดยไม่ได้รับอนุญาต  ๑๔.แต่งกายสุภาพ งดเว้นกางเกงขาสั้น! และงดการใช้เตารีดรีดผ้า  ๑๕.กรณีเจ็บป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองของผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ๑๖.ความผิดและความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยผู้เรียน ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียน  ๑๗.ครูและครอบครัวของครูให้การดูแลผู้เรียนและให้การอบรมสั่งสอนเสมือนลูกและบุคคลในครอบครัว

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม 

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย

๑.สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ ที่จำเป็น

๒.เครื่องใช้ส่วนตัว รองเท้าแตะ ไฟฉาย ยาทากันยุง

๓.เสื้อผ้าแบบสุภาพ...เท่าที่จำเป็น (งดกางเกงขาสั้น) และงดการใช้เตารีดรีดผ้า

๔.อาหารแห้งสมทบกองกลาง เท่าที่สามารถนำมาได้ เพื่อความมีส่วนร่วม (ข้อนี้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกวี)

วิทยากร 

          วิทยากรประจำหลักสูตร คือ ครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ) : กวี นักคิด และนักวิชาการอิสระ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอื่นๆ สลับเวียนกันมาร่วมเป็นวิทยากรเป็นวิทยาทานตามโอกาส เช่น

๑.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (ครูไวท์) : กวีรางวัลซีไรต์ และศิลปินรางวัลศิลปาธร

๒.ชินกร ไกรลาศ : ศิลปินแห่งชาติ

๓.สลา คุณวุฒิ : ครูเพลงแห่งยุคสมัย

๔.ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย) : ศิลปินนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักเขียนอิสระ

๕.พจนาถ พจนาพิทักษ์ (เอก) : กวี ศิลปินนักร้องและนักดนตรี

๖.ท่านจันทร์ (สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏฺโฐ) : สมณะนักเทศจากรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการ

๗.กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์ : ศิลปินภาพเขียน

๘.วัฒน์ วรรลยางกูร : นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

๙.วงเดือน ทองเจียว : นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

๑๐.ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียน นักบวช และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมให้วิทยาทานตามความเหมาะสม

การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้   

            ทั้งสองโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ให้เขียนจดหมายด้วยลายมือ (เท่านั้น) พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ ถึง ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ ภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

การพิจารณา 

          ทุ่งสักอาศรมจะพิจารณารับเข้าร่วมเรียนรู้ตามเหตุปัจจัยต่อไปนี้

๑.เขียนจดหมายด้วยลายมือและปฏิบัติตามกติกาของการรับสมัคร

๒.ตามลำดับก่อนหลังของวันที่สมัคร

๓.สาระและความตั้งใจในการเขียนจดหมาย

๔.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้สามารถติดต่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้สะดวก

๕.รับเงื่อนไขและสามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของหลักสูตรได้

หมายเหตุ   

๑.ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเรียนรู้แบบต่อยอด สามารถสมัครสมทบได้ (รับทุกคน) ทั้งนี้ให้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยนำฝึกปฏิบัติในบางกิจกรรมแทนครูกานท์ด้วย

๒.จำนวนที่รับเข้าร่วมเรียนรู้ในแต่ละปี อาจยืดหยุ่นตามเหตุปัจจัยของผู้สมัครในปีนั้นๆ ด้วย

การรายงานตัว 

            การรายางานตัว ใหเดินทางถึงทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวดังนี้

๑.โรงเรียนกวี - รายงานตัวในเช้าวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่สมัคร ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒.ครูรากแก้วการอ่าน - รายงานตัวในบ่ายวันที่ ๒๕ เมษายน ของปีที่สมัคร ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อ 

ครูกานท์ โทร. 081-9956016

ครูก้อย (ในดวงตา ปทุมสูติ) โทร. 081-7578854

Email : tungsakasome@yahoo.com

หมายเลขบันทึก: 417335เขียนเมื่อ 30 ธันวาคม 2010 11:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (11)

แวะมากราบสวัสดีปีใหม่ 2554 กับครูนะครับ

ด้วยความเคารพและระลึกถึงครูนะครับ

น้อมวันทา มากราบกราน ครูกานท์กลอน

ช่วยชี้แนะ แนวทางสอน ละอ่อนเสมอ

หื้อครูกานท์ สุขภาพแข็ง แรงจริงเออ

อบอุ่นเจอ มิตรภาพ รักนิรันดร์ (เจ้า)ค่ะ

บุญรักษา อายุบวร แด่คุณ Poo เช่นเดียวกันครับ

  • สวัสดีค่ะ
  • ไม่ได้มาทักทายนานมากจนข้ามปี
  • เพราะอ่านความคิดเห็นครูกานท์ในให้ชีวิตให้ไตครั้งใด นำตาซึมทุกครั้ง
  • เพราะครูช่างรู้ลึกซึ้งถึงจิตใจลำดวนโดยแท้
  • สบายดีนะคะ
  • แวะเขตบ้างนะคะ

คงสักมื้อได้แวะไปทักทายที่เขต ครูลำดวน ยังใช้ โทร.เบอร์เดิมหรือเปล่า?

อยากสมัครเรียนหลักสูตรครูรากแก้ว

แต่ยังเขียนจดหมายไม่จบ...

ตั้งใจเข้าเรียนเต็มที่เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ

อาจารย์สบายดีนะคะ

น่าสนใจมากค่ะ  เวลาพอเหมาะ  คนไม่เป็นครูมาได้ไหมคะ

ตอบคุณ คิม

คนที่ไม่เป็นครู ต้องเลือกเข้าสู่โครงการ โรงเรียนกวี

รับผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ถึง ๙๐ ปี ครับ

โครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แต่ต้องยืนยันว่าจะอยู่ครบ ๑ เดือน...จึงรับ

สนใจไหมครับ

 

ตามมาจากบันทึกของอาจารย์โสภณครับ อ่านนั่นอ่านนี่ในบันทึกของอาจารย์ครูกานท์จนเพลิน ขออนุโมทนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  อ่านประวัติของอาจารย์แล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ ไม่ใช่ธรรมดา ต้องผ่านอะไรมากมาย ชีวิตอาจารย์เป็นชีวิตที่แสวงหา เพื่อคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี