ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ห้องบัตร ควรซักประวัติรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ป่วยให้ชัดเจน หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการควบคุมโรคในชุมชน

2. เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยนอกควรตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ปัจจุบันจากผู้ป่วยหรือญาติซ้ำ  เพื่อความถูกต้อง ในการรายงานโรค

3.