โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์)ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากถนนสายเอเซีย ประมาณ 2 กม.  เดิมเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ ต่อมามีคณะกรรมการได้ขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาอีก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2479 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านเกาะ 2
   ปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียน คือ นางวาสนา ชาตรูปะชีวิน  เปิดทำการสอน 2 ระดับ อนุบาลและประถมศึกษา มีครู 4 คน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
   มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะกระบวนการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย