เมื่อวันที่ 12-14 ก.ค.49 ที่ผ่านมานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 ได้เข้ามาสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ ณ หอประชุมดงมันปลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

และระหว่างนั้นนัีกศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ครุศาสตร์ ได้พบปะรุ่นน้อง ทุกชั้นปี เพื่อแนะนำ และสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง