การเรียนรู้จากในห้องเรียนส่งผลให้เกิดการนำไปใช้  เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดการจัดการความรู้  เช่นการเรียน นวัตกรรมเรื่องการจัดการความรู้  ทำให้เกิดความรู้ใหม่  และนำไปใช้ในการจัดเวทีประชาคม