ดีใจที่มีโอกาสมาศึกษาต่อระดับป. โท  วิชาเอกการบริหารการศึกษา ได้รับองค์ความรู้จากคณะอาจารย์ และสมาชิกในห้องเรียนได้ดูแลตลอดมา........ดีใจ...สุดๆๆ