สรพ. ดำเนินการโครงการขยาย HA เป็น SHA (กระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน) เติมมิติด้านจิตใจ สังคม ปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพให้อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร การสร้างเสริมสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม สอดแทรกหลักการ empowerment ผู้ป่วย ทำงานกับชุมชน  โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมการขับเคลื่อน ๑๒๐ โรงพยาบาล

          เมื่อเอ่ยเรื่อง “โรงพยาบาลทำงานกับชุมชน” ใครๆ ก็นึกถึง รพ. อุบลรัตน์  นึกถึง นพ. อภิสิทธิ์ – พญ. ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร   และผมก็เคยบันทึกไว้ที่นี่ เมื่อสองปีเศษมาแล้ว

          ขอย้ำว่า ที่นี่ขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 

          ไปเยี่ยมกิจการของ รพ. อุบลรัตน์ทีไร ก็ได้เห็นการริเริ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นไม่หยุดยั้ง   รวมทั้งได้เห็นความต่อเนื่องของกิจกรรมหลัก ของศูนย์ค้ำคูณ และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี 

          ผมมองว่า ทีม ๒ สามีภรรยานี้ใช้ยุทธการจดหมายข่าว   ออกจดหมายข่าวเผยแพร่อุดมการณ์และความมุ่งมั่นร่วมของตนกับภาคีเครือข่ายหรือพันธมิตรที่กว้างขวาง   ได้แก่จดหมายข่าวก้าวทัน ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน ที่ออกมาเป็นปีที่ ๑๒ แล้ว   จดหมายข่าว..ก้าวทัน ประชาคมสุขภาพ อำเภออุบลรัตน์ ออกเป็นปีที่ ๑๗   และวารสารค้ำคูณ วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตและผู้บริโภค ออกเป็นปีที่ ๑๙

          เราได้สัมผัส “ความรู้” เพื่อสัมมาชีพ ในวิถีชีวิตพอเพียง   คือความรู้ในการทำการเกษตรผสมผสาน เอาชนะดินเสื่อมโทรมและสภาพขาดน้ำ ด้วยการปลูกกล้วยเป็นพืชนำ   มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยมากมาย ดังในจดหมายข่าว..ก้าวทัน ประชาคมสุขภาพ อำเภออุบลรัตน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  มีเรื่องนำประจำฉบับคือ รวมพลังแก้ไขปัญหายากยากด้วยเรื่องกล้วยกล้วยกันดีกว่า   เรื่องกล้วยนี้ ผมจินตนาการจากการไปชี่นชมกิจกรรมสวนครัวใน รพ. อุบลรัตน์ และตามบ้านปราชญ์ชาวบ้าน ว่าน่าจะมีนักวิชาการไปเก็บรวบรวมความรู้เรื่องกล้วยในหลากหลายมิติของบริบทภาคอีสาน   เขียนออกมาเป็นตำราวิชาการ

          การประกอบสัมมาชีพ ต้องมี life safety net หรือพูดในภาษาราชการว่า คนเราต้องมีบำนาญกินยามแก่เฒ่าหรือไม่สามารถทำมาหากินได้  ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านบอกว่า ต้องปูกไม้ยืนต้นเอาไว้ใช้เนื้อไม้  สำหรับขายเป็นบำนาญ   หลังปลูกไป ๒๕ ปี ไม้ยืนต้นจะมีราคาต้นละ ๑๕,๐๐๐ บาทโดยประมาณ หากปลูกไร่ละ ๑๐๐ ต้น ในที่ ๑๐ ไร่ จะได้บำนาญเท่าไรลองคูณกันเอาเอง   จะตกใจมาก  และต้นไม้ที่กำลังส่งเสริมกันมากคือยางนา

ต้นไม้ที่ศูนย์ค้ำคูณโตให้ร่มเงาเย็นสบาย และกล้าไม้ก็มีมากขึ้นกว่าที่ผมมาเห็นเมื่อ ๒ ปีก่อน

 

วิธีปลูกผักหรือพืชสวนครัวรอบต้นกล้วย ความรู้ใหม่เพื่อการดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง

 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิ่งไม้ ที่ได้จากไม้ยืนต้นที่ปลูกกินเป็นบำนาญชีวิต

 

น้ำต้มแก่นฝางผสมใบเตย น้ำดื่มสมุนไพร และข้าวโพดเพิ่งหักจากต้นต้ม อร่ยจนผมลืมตัวกินไป ๒ ฝัก

เป็นที่สังเกตว่าประธานเป็นคนตะกละ

 

 แม่นิด หนูพวก ยอด storyteller และคุณเขียว ชยานิตย์ บุญดี หัวหน้าหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้คลั่งใคล้งานชุมชน

 

พ่อทองใบ ต้นโลห์ กับครอบครัว คนขวาสุดคือคุณนิภา หัวหน้าพยาบาล

 

บรรยากาศสัมมาชีพเกษตรกรรมพอเพียง ที่บ้านพ่อทองใบ ต้นโลห์

 

สถานพยาบาลชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ

 

รายละเอียดของเวลาบริการ

 

ใน รพ. อุบลรัตน์ ที่ว่างกลายเป็นสวนครัว

 

ต้นกล้วยงามและสูงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน