วันนี้โชคดีมากได้เรียนกับ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ  ซึ่งท่านได้มาให้   ความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร ที่เป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในท้องถิ่น ท่านตั้งประเด็นการซักถามที่ประทับใจเป็นอย่างมาก