วันนี้ได้เรียนกับอาจารย์เข้าใจในเรื่องสารสนเทศมากขึ้น