นักพัฒนาต้องไม่มองว่าคนในชุมชนไม่มีความรู้  นักพัฒนาต้องไม่มองปัญหาที่เกิดจากตัวเงินเป็นที่ตั้ง  ต้องมองปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริง 

จากวิธีการสอนของท่านอาจารย์  ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการเข้าถึงชุมชนโดยมีแนวทางที่ชัดเจนก่อนเข้าชุมชน