จากใจผู้เขียน "บทความทำขวัญนาค" ตอนที่ 4 มองกาลไกลในระยะยาว

ความสำเร็จรางวัลและเกียรติยศมาจากผู้อื่นมองเรา มีผู้ประเมินเราว่าควรที่จะมีค่าในระดับสูงต่ำเพียงใด

จากใจผู้เขียน

“บทความทำขวัญนาค

ตอนที่ 4  มองกาลไกลในระยะยาว

โดย ชำเลือง มณีวงษ์

ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านเพลงพื้นบ้าน รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปี 2547

          

            มองกาลไกล เป็นความสามารถมองด้วยสายตาแห่งความคิดและบอกได้ว่า ในอนาคตจะเป็นอะไร เช่น เมื่อเราเดินทางไปสองข้างทางได้มองเห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามจนสุดลูกตา ดังนั้นอาจจะพูดได้ว่า ทัศนวิสัยดี มองกาลไกลเป็นการมองในระยะยาว
            ระยะยาว เกี่ยวข้องกับระยะเวลาต้องใช้เวลานาน ๆ ถ้าเป็นมุมมอง เป็นการมองผ่านเหตุการณ์ในปัจจุบันไปสู่อนาคตข้างหน้า
            ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้ความหมายคำว่า “วิสัยทัศน์” เอาไว้ว่า ความคาดหมายที่จะกระทำในอนาคต หรือการมองเป็นสร้างระบบให้เพื่อให้เพื่อรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเพื่อการพัฒนาแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต  
            ดร.สายสุรี จุติกุล กล่าวว่า วิสัยทัศน์ คือ การมองไปข้างหน้าในส่วนที่ดี ในส่วนที่เราคาด ในส่วนซึ่งเรามอง เป็นความคาดหวังที่อยากจะเห็นให้เป็น ซึ่งหมายความว่าพยายามจะมองไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้
            วิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต โดยวิธีการนำเอาระบบการวางแผนมาใช้ หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม วิสัยทัศน์ จะเกิดจากการรู้จักคิดโดยใช้ปัญญา และมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นมีตัวชี้วัดหลายองค์ประกอบ ที่มา : www.snamcn.lib.su.ac.th
            ผู้ที่วาดฝันมีความหวัง “สิ่งที่อยากเห็นในอนาคต” หรือ “สิ่งที่ดีกว่าเดิม” เป็นความคิดที่สร้างสรรค์และสูงส่ง เป็นเส้นทางแห่งการรักษาไว้ จรรโลงไว้ พยุงไว้ซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญให้คงอยู่และมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป ผู้ที่มีการวางแผนในอนาคตเอาไว้ล่วงหน้าอย่างยึดมั่นและไม่ปล่อยวางจะเกิดปัญญาแห่งตน มีพลังในความรู้ความคิดเป็นที่พึงให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบหาข้อมูลนำเอาไปเปรียบเทียบวิเคราะห์จำแนกแยกแยะเลือกใช้แต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
            วันนี้เยาวชนส่วนใหญ่ได้ศึกษาเรื่องราวที่เป็นสาระจากระบบเครือข่าย เพื่อค้นหาข้อมูลนำเอาไปประกอบการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ผมเคยได้ลงภาพและวัตถุประสงค์ของเยาวชนที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัย เข้ามาติดต่อประสานงานเพื่อมาขอข้อมูลจากผมเป็นจำนวนมาก น่าจะเกินกว่า 100 กลุ่ม/บุคคล (ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ก็มีมาพบผมอีก 1 กลุ่ม เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์) ผมยินดีที่จะแบ่งเวลาให้เด็ก ๆ และเยาวชนทุกกลุ่ม เพื่อที่จะให้พวกเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ บางกลุ่มเขาจ้างรถหมารถกันมาต้องลงทุน จึงต้องให้ข้อมูลที่เรามีและก่อนจะพวกเขาเดินทางกลับผมจะบอกกับผู้ที่หาผมว่า การจัดเก็บข้อมูลควรหาจากหลาย ๆ ช่องทาง เพื่อนำเอามาเทียบเคียงกัน ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผมมีในตัวตนก็ได้งอกเงยไปยังคนรุ่นหลังไม่มีขาดตอนก็ทำอย่างนี้มานาน ในการที่เราเป็นผู้ให้ผมมีความสุขเหมือนกับว่าผมได้ช่วยเติมแสงสว่าง บอกช่องทางที่แจ่มใสชัดเจนให้ผู้รับ

               

            ในชีวิตส่วนตัวแล้วผมเรียนรู้มาโดยธรรมชาติ มีความสนใจ มีความชอบเป็นทุนและผนวกกับความอดทนจึงมีความมุ่งมั่นที่ยั่งยืนถาวรมาได้ยาวนาน คนรุ่นเก่า ๆ เขาหวงวิชาเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานได้และสืบสานนำเอาไปทำกินต่อกันไป วันที่พ่อคุณวัน มีชนะเรียกผมและหลานอีก 8 คนไปฝึกหัดทำขวัญนาค หลานทุกคนก็ทำหน้าที่กันไปอย่างปกติ ไม่มีใครไปขอวิชาจากพ่อคุณ (คุณตา) มาก่อนเลย แต่ท่านรู้ว่าเวลาของท่านเหลือน้อย จึงยกมรดกที่ล้ำค่าให้คนที่น่าไว้วางใจมีความใกล้ชิด พวกเราจึงได้ฝึกหัดทำขวัญนาค ฝึกหัดเส้นผี ฝึกหัดฝังบัตรฝังพลี (บัตรพลี) และอื่น ๆ ผมเป็นผู้สืบสานโดยได้รับความรู้ ได้รับการฝึกปฏิบัติประกอบพิธีตามขั้นตอนมาจากท่าน อย่างนี้เรียกว่า ครูของผมมองกาลไกลมองในระยะยาว หากท่านไม่ยกวิชาของท่านให้ใครเลย สิ่งเหล่านี้ก็ต้องสูญสิ้นไป
            วันนี้ ผมมีอายุมากขึ้น ผมกำลังบอกในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นหลังที่สนใจและศรัทธาในภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงนี้ให้ได้รับความรู้และประโยชน์ไปโดยไม่ได้ปิดบัง ในส่วนตัว ผมมีเป้าหมายในการเดินทางไปสู่อนาคตอย่างผู้สร้างมิใช้ผู้ทำลาย เพราะผมได้ให้สิ่งที่ผมรักและหวงแหนที่สุดในชีวิตไปกับคนรุ่นใหม่หลายคนทั้งที่บางคนเป็นใครก็ไม่รู้ เป็นคนดีหรือไม่ดี รักวิชาแขนงนี้จริงหรือไม่จริง ผมไม่สามารถตรวจสอบได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไร (IP:….) จะเป็นตัวบ่งชี้ขึ้นมาเอง  ผู้ที่ได้วิชาจากผมไป เขาจะเอาไปทำอย่างไร ยกย่องศรัทธาหรือดูหมิ่นเราก็เป็นได้ หรือจะมาขอความรู้เอาไปใช้ทำมาหากินโดยปราศจากความยั้งคิดก็ไม่ทราบได้ เพราะผมได้เปิดกว้าง (ใจกว้าง) ไปแล้วจึงได้ให้วิชาไป ให้มันสมองที่สร้างสรรค์ออกมาแต่ละบทแต่ละตอนด้วยเวลาเป็นเดือนเป็นปี หรือนับสิบปี แต่ผู้ที่ได้รับไปใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีก็ได้ไปแล้ว ผมหวังแค่เพียงว่า เขาเหล่านั้นจะได้คิดถึงผู้ให้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นต้นกำเนิดแขนงสิ่งนี้ด้วยความเคารพและจริงใจบ้าง จากใจของผู้เขียน หากขอได้อยากจะขอให้
            - ผู้ที่ได้รับความรู้จากบทความนี้ มีความมุ่งมั่นในอนาคต ทำดี มีสัจจะ มีความถูกต้องจริงใจและไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณทุกท่าน จงไปถึงจุดที่วาดฝันไว้
            - ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานตำนาน “ทำขวัญนาค” อย่างสุขุมรอบคอบจงเต็มไปด้วยความสุข มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในสังคมตลอดไปยาวนาน   
            - อยากให้ผู้ที่ทำหน้าที่หรือมีบทบาทในพิธี ได้แสดงความสามารถอย่างเหมาะสมกับขนบประเพณีไทย พอเหมาะพอควรในหน้าที่และมีสติ  
            - อยากให้สะท้อนความฝันสูงสุดออกมาให้เห็น ในเมื่อมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเดินบนเส้นทางนี้แล้ว ต้องมีความมานะอดทน บากบั่นไม่ละวางอยู่กับยึดมั่นโดยแท้จริง  
            - ต้องบอกหรืออธิบายจุดมุ่งหมายของพิธีกรรม ทำให้ดูเป็นแบบอย่างได้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างจริงจังน่าเชื่อถือ  
            - อยากให้คนรุ่นหลังมีความกระตือรือร้นในการคิดสร้างสรรค์ที่จะผลิตผลงานออกมาเทียบเคียงกับคนรุ่นก่อน เพื่อที่จะได้ตามให้ทันยุคสมัยไม่ตกรุ่น
            - ขอให้แสดงความสามารถ สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว โดยสังเกตได้จาก มีคนอยากทำตามหรือเลียนแบบนั่นหมายถึงท่านกำลังได้รับการยอมรับว่ามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคู่ควรกับสิ่งที่ได้กระทำ
            - จงมีความใฝ่สูง แต่อย่าได้มองข้ามผู้ที่เหนือกว่า อย่าทระนง เพราะถ้าวันใดสังคมรู้ว่า สิ่งที่เรามี คือของคนอื่น วันนั้นจะร่วงลงมาอย่างหมดสภาพ
                
            ความสำเร็จ รางวัลและเกียรติยศมาจากผู้อื่นมองเรา มีผู้ประเมินเราว่าควรที่จะมีค่าสูงต่ำเพียงใด บนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เว็บไซต์ Gotoknow.org แห้งนี้ มีคณะทำงานเฝ้ามองบทความทุกบทและข้อความเห็นทุกความเห็นที่แสดงขึ้นไป  มีขอบเขตของการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ ไม่เข้ามาป่วนเมือง บทความใดดีมีคุณค่าต่อสาธารณะจะมีคณะกรรมการพิจารณาขยายผลให้กว้างขวางออกไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ตามโครงการความรู้
            จากบล็อกสู่หนังสือ : คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GotoKnow.org (Blog to Book) ภายใต้โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ GotoKnow.org ได้ทำการรวบรวมบันทึกที่ควรค่าแก่การเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยได้คัดเลือกบทความต่าง ๆ ทำการตีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป
           ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์  http://www.portal.in.th/blogtobook/ เว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังสือ http://gotoknow.org/blog/chamluang/362782 และบทความทำขวัญนาคที่เว็บ Portal in Thailand : http://portal.in.th/kwannak/pages/13087/ คลิกเข้าไปเชื่อมโยงติดต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกเล่มตามรายชื่อหนังสือที่ปรากฏ (19 ธ.ค. 2553)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำขวัญนาคความเห็น (0)