รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

อนุชา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ผู้รายงาน   นายเกียรติศักดิ์ เต็งอินทร์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนที่ 11
               วัดสุวรรณประดิษฐ์ 

ปีที่รายงาน  2553

----------------------------------------------------------------------------------------------

                รายงานการ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปผลการศึกษาได้ว่า   
            1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) เท่ากับ  81.30 / 80.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนา (Research & Development)

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา#โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์#ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3#รายงานการพัฒนา#เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

หมายเลขบันทึก: 414614, เขียน: 18 Dec 2010 @ 15:35 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 03:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นรายงานท่เป็นตัวอย่างได้ สมควรเผยแพร่ต่อไป