บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
               โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

ผู้รายงาน   นายเกียรติศักดิ์ เต็งอินทร์ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนที่ 11
               วัดสุวรรณประดิษฐ์ 

ปีที่รายงาน  2553

----------------------------------------------------------------------------------------------

                รายงานการ พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปผลการศึกษาได้ว่า   
            1. ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  มีประสิทธิภาพ ( E1/ E2 ) เท่ากับ  81.30 / 80.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ เอกสารประกอบการเรียนรู้เสริมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก