หลักสูตรแอบแฝงซ่อนเร้น(Hidden curriculum)คืออะไร???
คือ การเรียนรู้ประสบการณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและการเรียนการสอน แ่ต่ก็อยู่แวดล้อมและ
มีอิทธิพลในวงการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ปฏิบัติการทางสังคม
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การสืบทอดระบบทุนนิยมบริโภค
สถานภาพทางสังคม การสืบทอดอุดมการณ์ การขัดเกลา
ทางการเมือง และการสืบทอดความไม่เท่าเทียมกันของสังคม

หลักสูตรชนิดนี้ไม่มีการวางแผน กลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรม
ดูเหมือนปกติธรรมดา แต่มีพลังและประสิทธิภาพเฉียบขาด