แบบประเมินเลขานุการคณะ

  ติดต่อ

  ขอนำรายละเอียดฉบับย่อที่ใช้ประเมินตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ   

    ผมได้มีการประเมินการทำงานตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้ใต้บังคับบัญชาภายในคณะครับ เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร เกณฑ์การตัดสินจะมีการประเมินผู้บริหาร ผมจึงขอนำรายละเอียดฉบับย่อที่ใช้ประเมินตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

    รายละเอียดที่ใช้ประเมินใน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

ด้านพฤติกรรมการทำงาน

 • ความเป็นมืออาชีพ ...
 • การบริหารทรัพยากร การคำนึงถึงความประหยัด ...
 • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ...
 • ความเชื่อถือไว้วางใจ/ความเอาใจใส่งาน ...
 • การทำงานเป็นทีมและความเป็นประชาธิปไตย ...

 ด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน

 • การวางแผนและจัดระบบงาน ...
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ...
 • ความรู้ความสามารถ ...
 • การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน .

 ด้านบุคลิกภาพ

 • ภาวะผู้นำ ...
 • ความมีอัธยาศัย ...
 • ทักษะในการสื่อสาร ...

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 • การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม ยึดหลักนิติธรรม ...

     ประเมินตนเองเสร็จแล้ว...ส่วนสำคัญคือการนำผลการประเมินมาปรับปรุงตนเองนี้ก็วัดยากอีกเหมือนกันนะ...สู้ต่อไปก็แล้วกัน

                                                                                            บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 4135, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 03:27:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #qa#การบริหารจัดการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)