HRM and KM ( ๔ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Kaizen การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  ผมจำได้ว่าไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านตอนที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ ลองมานึก เปรียบเทียบกับ KM น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเน้น "การพัฒนา อย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย"

 หนังสือ Productivity World ฉบับที่ ๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ได้นำเรื่องนี้มาลง และ กล่าวว่า kaizen เป็นการเสริมจุดอ่อน ในการปรับปรุงเพื่อรักษาสภาพและปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อย ผสมกับการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดที่เรียกว่า นวตกรรม หรือ Innovation

 แนวทางการปรับปรุงจะมีสามด้าน คือ

 ๑. การพัฒนาพนักงานในองค์การ

 ๒. การบริหารจัดการที่เหมาะสม

 ๓. เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 อาจารย์ Suzuki อดีตที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในระยะก่อตั้ง กล่าวถึงการนำแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ โดยไม่ยุ่งยากและเหมาะสมดังนี้

 ๑. แนวทางปฏิบัติ ต้องเริ่มที่"เป้าหมายในการปรับปรุง" ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ "หัวปลา" หรือ "KV" ใน KM

 ๒. การค้นหาปัญหา และ การแก้ปัญหา คือ ตัวปลา หรือ "KS"

 ท้ายสุดก็ได้การพัฒนา คน งาน และ องค์การ เกิด KA โดยปริยาย

 JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)