ผมจำได้ว่าไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านตอนที่ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐ ลองมานึก เปรียบเทียบกับ KM น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเน้น "การพัฒนา อย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย"

 หนังสือ Productivity World ฉบับที่ ๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ได้นำเรื่องนี้มาลง และ กล่าวว่า kaizen เป็นการเสริมจุดอ่อน ในการปรับปรุงเพื่อรักษาสภาพและปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อย ผสมกับการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดที่เรียกว่า นวตกรรม หรือ Innovation

 แนวทางการปรับปรุงจะมีสามด้าน คือ

 ๑. การพัฒนาพนักงานในองค์การ

 ๒. การบริหารจัดการที่เหมาะสม

 ๓. เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 อาจารย์ Suzuki อดีตที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในระยะก่อตั้ง กล่าวถึงการนำแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ โดยไม่ยุ่งยากและเหมาะสมดังนี้

 ๑. แนวทางปฏิบัติ ต้องเริ่มที่"เป้าหมายในการปรับปรุง" ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ "หัวปลา" หรือ "KV" ใน KM

 ๒. การค้นหาปัญหา และ การแก้ปัญหา คือ ตัวปลา หรือ "KS"

 ท้ายสุดก็ได้การพัฒนา คน งาน และ องค์การ เกิด KA โดยปริยาย

 JJ