การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่กระทำต่อเนื่องฯมีผลย้อนหลัง


การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่

       วันนี้ได้รับหนังสือเวียนจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0408.4 ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง โดยที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นอีก กวพ. จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 232 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 และอนุมัติยกเว้นเป็นหลักการไว้ดังนี้

       1. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณหรือวันที่มีการเช่าหรือจ้างจริง แล้วแต่กรณี

        2. ในการดำเนินการจัดหาของส่วนราชการ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับอนุมัติการยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ 1 จะต้องปรากฎว่า ส่วนราชการรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาและผู้มีอำนาจอนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่หาไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้วเท่านั้น

       โดยหลักเกณฑ์ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

     จากหนังสือฉบับนี้เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการปฏิบัติอย่างยิ่งในขณะนี้  เนื่องจาก ในมหาวิทยาลัยของเรา มีสํญญาจ้างเหมาทำความสะอาด จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย  การเช่าคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ดังนั้น หากหน่วยงานใดมีการเช่าหรือการจ้าง ที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการด้วยนะคะ อย่านิ่งนอนใจ เพราะใกล้ปีงบประมาณ 49 แล้ว เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน

       สำหรับการใช้เงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ ซึ่งการอนุมัติงบประมาณรายได้ จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 นี้ค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 4120เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2005 13:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 11:06 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ผมได้เซ็นกรรมการตรวจรับทำความสะอาด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสอบถามผู้แทนบริษัท ว่าประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดบริษัทไหนได้ เขาบอกบริษัทเดิมครับ ม.บ้านเราคงไม่มีปัญหา
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี