ทีมแพทย์  พยาบาล และ ผู้ประสานงาน จาก โครงการ Lao-Belgian Health Project จาก ประเทศเพื่อนบ้าน สมัครเข้าสัมมนา เชิงปฏิบัติการ HA 301 จำนวน ๑๕ ท่าน นับว่าเป็นจำนวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับหน่วยงานจาก โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัด ณ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ( HACC_KKU) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

  JJ