ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

  ติดต่อ

  มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ มาแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้ทราบ  

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประเมินคุณภาพภายในตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 48 ในดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ มาแบ่งปันให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการได้ทราบ เพราะหลายหน่วยงานคงได้ทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 แล้ว สำหรับสำนักงานไหนที่มีความรู้ระดับ 5 ดาวแล้ว (ผลการประเมินดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก ได้คะแนน 5  ขอเชิญชวนแบ่งปันความรู้ให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการทราบผ่าน Blog ครับ)

    ขอสังเกต/เสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ที่มาตรวจประเมินสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

    1. ในการเขียนแผนปฏิบัติการควรระบุสำนักงานเลขานุการ ตามด้วย (งาน............) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผู้รับผิดชอบ

     2. สำนักงานเลขานุการ ควรผลักดันการมีส่วนร่วมของงานห้องปฏิบัติการ ให้เกิดโครงการร่วมที่สนองต่อภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ

     3. ควรนำแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ร่วมกันถึงความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และภารกิจหลัก ของสำนักงานเลขานุการ เพื่อใช้ปรับปรุงเป็นแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์มีโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 อยู่หลายโครงการ จะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ

       บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 4125, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 15:20:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #qa#แผนดำเนินงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)