วันที่ 26 กรกฎาคม 2549  ได้จัดเวทีการจัดการความรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนบ   เป็นการจัดเวที เป็นครั้งที่ 3 ได้จัดการเรียนรู้ เรื่องผักปลอดสารพิษ โดยมิวิทยากรในตำบลหัวไทร มาให้คำแนะนำ อธิบายเกี่ยวกับการทำเชื้อจุลินทรีย์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และในวันนั้นมีพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย