บทเรียนจากการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

LiLa
ตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะเป็นคนดูแลตรวจสอบคลังของประเทศ แต่เมื่อใดก็ตามที่การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความอิสระอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานจะมีอยู่ได้เช่นไร
                        money

                                สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หมวด 11 การตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ 1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มาตรา 312 ซึ่งกำหนดให้ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำโดย         คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง และด้านอื่น....” เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องการให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และลดผลกระทบจากอิทธิพลภายนอกให้มากที่สุด เพื่อให้มีความอิสระในการตรวจสอบการทุจริตของการประกอบของหน่วยงานภาครัฐ จึงเปลี่ยนจากเดิมที่เคยเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐบาล ให้อยู่ในรูปแบบขององค์กรอิสระ โดยมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายลูกขึ้น ส่วนการสรรหาผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการกำหนดขึ้นโดยมีระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วางหลักเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ                       

                            ความเป็นอิสระขององค์กรมีระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ แต่ความมีอิสระในตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ จะมีกำหนดไว้อย่างไรบ้าง และมีความเป็นอิสระได้มากน้อยเพียงใดนั้น เป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่สะท้อนตามมา ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน คือ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ที่วาระการดำรงตำแหน่งสืบเนื่องมาเกือบครบวาระแล้ว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหกปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่เป็นปัญหาซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนั้น การที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาว่า การดำรงตำแหน่งของคุณหญิงจารุวรรณถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ ภายหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาสองปีกว่า โดยที่คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ช่องว่างของระยะเวลาดังกล่าวที่หายไป วาระการดำรงตำแหน่งที่ขาดหาย  คงจะให้คำตอบได้ว่า ความเป็นอิสระขององค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญ มุ่งหมายให้เป็นหลักอิงของชาติในการดูแลตรวจสอบการเงินของประเทศ ถูกลิดรอนไปด้วยความคิดของกลุ่มคนไม่กี่คน หากแต่แม้กระทั่งวันนี้ คนที่จะต้องรับผิดชอบนั้น ยังไม่มีปรากฏการให้คุณหญิงจารุวรรณ ฯ ยุติบทบาท ชั่วคราว โดยอ้างว่าเหตุของกระบวนการสรรหาไม่ขั้นตอนซึ่งเป็นเพียงเรื่องของกฎหมายเทคนิคที่กำหนดขึ้นเพื่อความเรียบร้อยเท่านั้น ซึ่งเทียบไม่ได้กับการที่ การเงิน ซึ่งเสมือนเป็นตู้เซฟของประเทศขาดคนคุ้มกันดูแล งบประมาณการดำเนินการมหาศาลขาดคนปกป้อง ทั้งที่ได้รับความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากได้รับพระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งแล้ว กลับไม่สามารถเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ได้ แล้วความเป็นอิสระที่แท้จริงขององค์กรนี้จะอยู่ตรงไหน ในเมื่อแค่การร้องเรียนด้วยเหตุผลที่ไม่เท่าเทียมกัน กลับมีอิทธิพลมากถึงเพียงนี้ ทั้งที่หากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของระเบียบที่วางเกณฑ์ปฏิบัติแล้ว คงเพียงแค่หวังว่า จะได้คนดี คนที่มีความรู้ ความสามารถ มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวเงินแผ่นดินเท่านั้น การจะเสนอชื่อบุคคลกี่คนจึงไม่น่าเป็นข้อผิดพลาดที่จะทำให้เป็นผลถึงขั้นให้การสรรหาสูญเสียไป      

                 

                          การที่เราไม่ให้ความคุ้มครองกับบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลคุ้มครอง ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะกับหน้าที่อันสำคัญเกี่ยวกับการเงิน ในการวางนโยบาย การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ เงินแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัย และงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด ให้มีความอิสระชอบธรรมที่จะทำหน้าที่อย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องกังวลอยู่กับสิ่งที่เป็นประเด็นย่อยหรือความบกพร่องของขั้นตอน อันไม่ควรเก็บมาเป็นสาระ นอกจากจะเป็นการลิดรอนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังเป็นการดำเนินนโยบายที่จัดว่าอยู่ในขั้นผิดพลาด เพราะไม่ได้มุ่งไปยังผลงานคือ เป้าหมายและประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ หากแต่เพียงเพราะอยากให้ความคิดของตนเป็นเรื่องที่ถูกต้องขึ้นมาและมองข้ามความสูญเสียและผลร้ายที่จะตามมาอันจะเกิดกับสังคมและประเทศไป กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายใดๆ ไม่ว่าขั้นตอนในการสรรหาก็ดี ขั้นตอนในการดำเนินการแต่งตั้งตำแหน่งใด ๆ ก็ดี ก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติคู่ควรในการดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศ ซึ่งควรตีความให้เป็นเครื่องมือประกอบในทางสร้างสรรค์ ไม่ใช่ตีความเคร่งครัดตามตัวอักษรโดยมองข้ามความเสียหายของประเทศ อันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแต่ประการใด 

                              กรณีคุณหญิงจารุวรรณ ฯ ซึ่งท้ายที่สุด มีธงคำตอบออกมาแล้วว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วกับการเข้าปฏิบัติหน้าที่ แต่วาระการดำรงตำแหน่งของบุคลากรที่มีความสามารถที่กลับเหลืออยู่ไม่มาก ควรจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมการเมืองการปกครองของประเทศได้ในระดับหนึ่งว่า การใช้หลักนิติธรรมทางกฎหมายในนิติรัฐเป็นเรื่องสำคัญมาก การจะดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ก่อประโยชน์ กับทั้งสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศ เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะได้รับการให้ความสำคัญมากนัก

                             เพราะแท้จริงนั้น "เจตนารมณ์ของกฎหมาย" น่าจะมุ่งหวังไปที่การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นสำคัญ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตรวจเงินแผ่นดิน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการ#การเงิน#ข่าว#การพัฒนา#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน#นิติธรรม#คลังแผ่นดิน

หมายเลขบันทึก: 41273, เขียน: 28 Jul 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 16:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ผมเคยเห็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปวดกบาลกลวงๆของผมมากเลย จนเริ่มเคีรยดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสพย์ติดข่าวสาร อันตรายมากนะครับ เพราะข่าวคราวในบ้านเมืองของเราที่วุฒิภาวะของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง จะให้ชัดหน่อยก็ผู้มีหรืออยู่ในอำนาจทั้งหลายนั้นแหล่ะ ต่ำเดี้ยติดดินจนผมไม่รู้จะสรรหาคำวิลิศมาหราอย่างไรแล้วมาเพื่อบริภาษเขาเหล่านั้น คุณมุกหอม วงเทศษ์ ให้คำจัดความคนพวกนี้ไว้ว่าก่อกำเนิดมาจาก "สถุลรส" ในตัวของนักการเมืองเหล่านั้น

เฮ้อ ... Unbearable lightness of thai politics 

แต่ความเห็นในกรณีดังกล่าวมีรุ่นพี่ของผมเขาเคยเขียนเอาไว้ในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ที่ั่นอยู่ที่ลิงค์นี้นะครับ

 

มันอยู่ในไอจุดเล็กๆใต้บรรทัดนะครับ (ผมทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่)
เขียนเมื่อ 
มันอยู่ในไอจุดเล็กๆใต้บรรทัดนะครับ (ผมทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่) ....นี่หมายถึงอะไรจ้ะ... ยังไงช่วยพิมพ์ลิงค์มาอีกทีนะจ้ะ..ขอบใจจ้ะที่แวะมาทักทาย
เขียนเมื่อ 

 Smile

 http://ratioscripta.blogspot.com/2005_06_01_ratioscripta_archive.html

นี่คือลิงค์ของจุดขีดเล็กๆข้างบนความคิดเห็นแรกของแทนค่ะ เผื่อพี่ลิคลิกไม่ได้...ทำตามคำขอร้องแล้วค่ะ

อิอิ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะน้องกิ๊กและน้องไกศร