ศึกษางานวิจัยต่างประเทศ

สุเนตร
ผลการวิจัยพบว่า

เรื่อง  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน ที่มีผลการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง

  ความเป็นมา  

ในสังคมประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าคนที่เรียนเก่งวิชาคณิตศาสตร์   จะทำให้สามารถเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ดีอีกด้วย

                การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา  โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

            ดังนั้น  จึงนิยมนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการจัดการการเรียนการสอน  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  เมื่อนำ CAI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนดีขึ้น

                ด้วยเหตุนี้   จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าระหว่างการใช้ CAI มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  หรือ  นักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีอยู่แล้ว    สิ่งไหนที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนดีขึ้น

  วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 

                        คำถามการวิจัย

1.  นักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลางที่สอนโดยวิธีปกติและใช้ CAI  เข้ามาช่วยเสริม  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างเดียวหรือไม่

2.  นักเรียนที่มีเพศต่างกัน  เมื่อเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติและใช้ CAI  เข้ามาช่วยเสริม  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันหรือไม่

  สมมติฐานการวิจัย Null Hypotheses

1.  นักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน

2.  นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน

3.  นักเรียนกลุ่มทดลองเพศชาย และหญิง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน

 

ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ

กลุ่มควบคุม  คือ  นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติ

กลุ่มทดลอง  คือ  นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปานกลางที่เรียนโดยวิธีการสอนปกติและใช้ CAI  มาช่วยเสริมสัปดาห์ละ 1  ชั่วโมง

                แล้วเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนว่าต่างกันหรือไม่

 

ผลจากการวิจัยว่า   กลุ่มทดลองซึ่งใช้ CAI  เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่ากลุ่มควบคุม  แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศ

           

THE EFFECTS OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON MIDDLESCHOOL MATHEMATICES ACHIEVEMENT 
ผู้วิจัย   John Edward Ash

Tennessee State University

  http://wwwlib.umi.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงิน

คำสำคัญ (Tags)#สุเนตร#48071811

หมายเลขบันทึก: 41269, เขียน: 28 Jul 2006 @ 10:36 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 10:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)