"บุญนิยม"หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ

บริหารงาน บริหารคนด้วย “บุญนิยม” คัมภีร์การบริหารเพื่อความสุขและความสำเร็จ

     บริหารงาน  บริหารคนด้วย บุญนิยม ”คัมภีร์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ

                         
บุญนิยม คือ...

บุญ   แปลว่า ความสุข 

บุญนิยม  คือ  นิยมในบุญมากกว่าผลอย่างอื่น  โดยมีความหมายว่านิยมในความสุขและนิยมคนดี  ซึ่งระบบนี้จะมีอุดมการณ์ประกอบอยู่ในเป้าหมายด้วย

....ไม่มุ่งเน้นหาแต่กำไร

....สนใจความถูกต้องและเป็นธรรม

....สนใจคนรอบข้าง

....เอื้อประโยชน์แก่เพื่อนร่วมองค์กร

หลักการบริหารงานด้วยบุญนิยม

1.ส่วนของผู้บริหาร

         หัวใจคือ หลักพรหมวิหาร 4  (  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา)

วิธีทำ

                 - ให้ย้อนกลับมามองที่ “ใจ” ของตัวเอง

                 - ฝึกควบคุมสิ่งที่เราจะพูดและวิธีการพูด

                 - ฝึกทำงานที่ไม่ชอบก่อนงานที่ชอบ

                 - รักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ

                 - ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาให้มาก

                 - หมั่นทำงานที่เป็นการกุศลบ้าง

                 - ฝึกทัศนคติให้เป็นด้านบวก

2. ส่วนของนักทำงาน (ลูกน้อง)

              - ทำงานตรงเวลา

              - ไม่นินทาเจ้านาย

              - สรรเสริญคุณของนายให้ปรากฏ

              - รู้จักใฝ่ใจค่อหน้าที่  (อิทธิบาท 4)

               - ทำดีให้ถูกจังหวะ

              - รู้จักเสียสละเพื่อหน่วยงาน

              - รับเอาแต่ของที่นายให้

              - ฝึกฝนให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม

หลักปฏิบัติของผู้บริหารที่พึงมีต่อลูกน้อง

  1. ข้อปฏิบัติในด้านการทำงานร่วมกัน

ผู้บริหารควรเรียนรู้ตัวตนของพนักงาน

              - แนะแนวทางการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน

              - หาวิธีกระตุ้นเป็นระยะๆ

              - เป็นผู้ประสานรอยร้าวและความขัดแย้ง

              - กล่าวชื่นชมผลงานของลูกน้องแม้จะไม่สวยหรู

              - สร้างจุดหมายให้พนักงานได้ประสบความสำเร็จทีละขั้น

              - เปิดเส้นทางใหม่ของพนักงานให้เขาสามารถเดินต่อได้

      2. ข้อปฏิบัติที่นอกเหนือจากงาน

              - ไปร่วมงานส่วนตัวของลูกน้องตามโอกาส

              - มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ

                - เป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่นอกเหนือจากงาน

หลักการบริหารองค์กรกับองค์กรด้วยบุญนิยม

      ..... Red  Ocean  การแข่งขันแบบมหาสมุทรสีแดง  (เป็นระบบการแข่งขันที่ไม่ต้องเน้นกลยุทธ์การพลิกแพลงมากนัก  แต่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าอยู่กับองค์กรนานที่สุด)     ......โดย

              1. การหากลุ่มลูกค้าหลัก

              2. ใช้วิธี “ซื้อเราก่อน”

              3. ใช้วิธี “เฉือนเนื้อตัวเอง”

              4. ใช้วิธี “ใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือ”

 หลักการบริหารองค์กรด้วยหลัก Blue and White Ocean

     ……Blue Ocean  ตลาดมหาสมุทรสีคราม  ไม่เน้นการแข่งขันที่เลือดสาดเต็มมหาสมุทรอย่างเดียว  เน้นการมองหาลูกค้าหรือความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า

    .......White  Ocean  ตลาดน่านน้ำสีขาว  ไม่เน้นการแข่งขันเลย เริ่มมาจากจิตแห่งการให้ 

- เลิกความคิดแบบฉันได้ทั้งหมดและเธอเสียทั้งหมด  “เธอได้ฉันได้”

- สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งกันและกัน

- มอบสิ่งตอบแทนหรือแรงกระตุ้นให้มีลักษณะร่วมกันอย่างเป็นธรรม            

- ปฏิบัติต่อลูกค้าเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง

- คู่ค้าไม่เพียงแค่องค์กรข้างเคียงแต่หมายถึงสิ่งรอบข้างทุกอย่าง

- ไม่มีการโจมตีลูกค้า

 

น่าคิด...น่านำไปใช้

 - เมื่อทำธุรกิจโยหวังผลในแง่ของกำไรหรือเม็ดเงินแล้ว ควรหวังผลแห่งความสุขควบคู่ไปด้วย

              - พลังแห่งบุญจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน แรงแห่งบาปจะคอยฉุดรั้ง

              - มารไม่มี  บารมีไม่เกิด

              - แก้ไขที่ตัวตนของตนเองก่อนอย่างอื่น....กระทืบอัตตาทิ้ง

              - บุคคลผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก

              - ทุกวินาทีห่งการทำงานนั้น เราทุกคนกำลังสร้างบุญกุศลอยู่

              - ทิศทางมีความสำคัญกว่าความเร็ว

              - ความสุขยิ่งแบ่งปัน  ยิ่งเพิ่มพูน

              - สุขแท้มีแต่ในงาน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

 น่าคิด....น่านำไปใช้

                 “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้ด้วยตนเองนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์ สุจริตก็จะยิ่งช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”

                 “เมื่อรู้จักปล่อยวางและเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของของเรา ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยแท้ ความสุขและความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งในทางโลกและทางธรรม”

                 “ที่สำคัญคือต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ วินาทีนี้ ต้องหยุดบาปกรรมทั้งหลายทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวให้หมดสิ้นไปด้วย....โปรดเชื่อเถิดว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริง....”

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพความเห็น (1)

บริหารแบบนี้ ดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ