ชื่อรายงาน                    รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                     โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้รายงาน                  นางนุชนาถ   หอมยก

                                    ครูโรงเรียนวัดคูยาง

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1

 ปีการศึกษา                    2552

 

บทคัดย่อ

 

               รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2.เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเครื่องมือได้แก่ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน  8  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้รายงานได้นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  5  คน  ผ่านการตรวจสอบ  และทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ  จึงนำไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  42  คน  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนวัดคูยาง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ประจำปีการศึกษา 2552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และสถิติที่ (t-test  for  dependent)

                     สรุปผลการศึกษา  พบว่า  ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 87.04/83.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับมากที่สุด  (   = 4.89, S.D.= 0.38)