ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ป.4

ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ป.4

ชื่อรายงาน                    รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                     โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้รายงาน                  นางนุชนาถ   หอมยก

                                    ครูโรงเรียนวัดคูยาง

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1

 ปีการศึกษา                    2552

 

บทคัดย่อ

 

               รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 2.เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเครื่องมือได้แก่ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน จำนวน  8  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้รายงานได้นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  5  คน  ผ่านการตรวจสอบ  และทดลองใช้จนมีประสิทธิภาพ  จึงนำไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  42  คน  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนวัดคูยาง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ประจำปีการศึกษา 2552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และสถิติที่ (t-test  for  dependent)

                     สรุปผลการศึกษา  พบว่า  ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 87.04/83.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับมากที่สุด  (   = 4.89, S.D.= 0.38)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำสำคัญ (Tags)#กระบวนการทางวิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน#ฝึกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์#วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4

หมายเลขบันทึก: 412500, เขียน: 07 Dec 2010 @ 20:50 (), แก้ไข: 11 Jul 2012 @ 14:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 55, อ่าน: คลิก


ความเห็น (55)

ภัทรชนก ยิ้มเปรม
IP: xxx.206.243.110
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่ดีมากเลยค่ะ

ธนัชชา สาริมา
IP: xxx.206.243.110
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่ดีมากเลยจริงๆค่ะ

นฤภร ขุมเพ็ชร
IP: xxx.206.243.110
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีมากจริงๆค่ะ

พลอยชมพู ชมภูรัตน์
IP: xxx.123.239.126
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่ลึกซึ้งเเเละเนื้อหาดีมากคะ

ประถมาภรณ์ หอมยก
IP: xxx.52.151.208
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่นำไปใช้ได้จริง มีประโยชน์มากๆค่ะ

ชญานิน รัมวุฒิ
IP: xxx.52.151.45
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาดีมากค่ะ.

ศิรรัตน์ สุขเกต
IP: xxx.53.84.202
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่ดีและมีประโยชน์มากเลยค่ะ

ศรัณย์ ช้างโต
IP: xxx.172.201.89
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีมากๆครับ

วชิรวิทย์ รัตนะศศิธร
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่ดีเยี่ยมแบบฝึกชุดนี้อาจจะทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นครับ*-*

ภานุศักดิ์ กำเเพงเเก้ว
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดีมาก

ภูมิ สุขจันทร์ตรี
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่ดีมากเลยครับ

เจษฎากร ตรีสุทธาชีพ
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่สนุกมากเเละได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ได้จริงครับ

ณัฐดนัย บุญคง
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่ดีมากครับ

นนทพัทธ์ จันทร
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม

ธนวันต์ รัตนพรพิรุฬห์
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ดีนะครับ

นิรัตศัย เจนจบ
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นี้เป็นเเบบที่ดีมากครับ

ศักดิ์ชัย มณีศิริรัตน์
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่สามารถนำไปใช้ได้ดี

พงศภัทร บุญอ้อม
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่ดีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

สิทธินนท์ วีระวงศ์
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบฝึกที่ดีและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นฤเบศร์ ดื่มพุทรา
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดี

อัครวิชญ์ คงชุม
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดีเยี่ยม

ปารินัต ตันปิง
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกหัดนี้มีประโยชน์แก่คนที่อ่านมากน่าสนใจมากๆ

ณัฐธิดา ชัยแสงแก้ว
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

รายงานเล่มนี้ มีประโยชน์มากน่าสนใจมากค่ะ

น้ำเพชร อยู่อยู่
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

รายงานเล่มนี้มีประโยชน์และน่าสนใจมากๆเลยค่ะ

ฉัตรเพชร เจ้าอภิบริบูรณ์
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกหัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดี มีประโยชน์แก่นักเรียนมากเลยค่ะ สามารถนำความรู้มาใช้แกพวกเราได้เลยค่ะ

นิธิพร เกตุแก้ว
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

รายงานเล่นนี้ดีเยี่ยมเลยค่ะได้ความรู้ความเข้าใจ

ศิรินทิพย์ คงต้นกูล
IP: xxx.157.210.168
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะนี้ดีเพราะทำให้เรามีความรู้และเป็นแบบฝึกที่ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลิน

นริศรา สารีดี
IP: xxx.164.232.169
เขียนเมื่อ 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวัดคูยางเนี่ยได้รู้จักการทดลอง เช่น  การทำแปลงสีฟันเก่าๆให้ไหมได้  ดีเยี่ยม   เยี่ยมมาก

นัสพร จิตตรง
IP: xxx.93.216.104
เขียนเมื่อ 

แบบฉึกนี้สามารถใช้กับนักเรียนได้

พนิตนันท์ ชัยพิทักษ์
IP: xxx.206.86.126
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกนี้ดีสำหรับนักเรียนมากเลย ปและประสงค์ทำให้นักเรียนมีการพัฒนา

ด.ญ. อนัญญา พุ่มจันทร์
IP: xxx.47.90.134
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้มากขึ้น

เบญญาภา ไม้หอม
IP: xxx.180.59.4
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ศิรดา กีรติวศิน
IP: xxx.47.5.146
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เล่มนี้สนุกมากๆและมีประโยชน์มาก*_*

ธนภรณ์ พุ่มน้อย
IP: xxx.147.41.90
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกดีเยี่ยมมากเลยค่ะ

นรินทิพย์ เลาหพิบููลรัตนา
IP: xxx.157.134.113
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกดีมากค่ะ

อนัญญา พุ่มจันทร์
IP: xxx.157.134.113
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้มากขึ้น

อำพร จิตตรง
IP: xxx.157.134.113
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้มากขึ้น

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เล่มนี้สนุกมากๆและมีประโยชน์มาก*_*

เปี่ยมสุข บุญยะโรจน์
IP: xxx.67.246.10
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่ดีมากๆ

นัสพร
IP: xxx.206.6.166
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่ดีมากๆ

จนาพร ชัยพิทักษ์
IP: xxx.42.106.29
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกนี้ดีเยี่ยมมากที่จะให้นักเรียนเข้าใจ

ปิยะพร บัวบาง
IP: xxx.172.203.253
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ดีและน่าสนใจมากเลยค่ะ

ศุภากร ธรรมสอน
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นแบบฝึกที่ดี

ศุภากร ธรรมสอน
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นแบบฝึกที่ดี

กนกพรรณ โตแดง
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นแบบฝึกที่ดีที่สุด

จงรักษ์ ชิตสุระ
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นแบบฝึกที่ดี

เสาวลักษณ์ ใจอินทร์
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ดีที่สุด

วรารัตน์ ธนากานต์ภาวิลัย
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

ธนพร อินพหล
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

เเบบฝึกกระบวนการวิทยาศาสตร์

พิจิตรา สารีดี
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

ดีที่มีโปรแกรมนี้อยู่รู้สึกว่า โครงการนี้เยี้ยมมาก

สมพร หอมกลิ่น
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ เยี่ยมมากค่ะ

นริดา เหมะสุธินันท์
IP: xxx.164.158.70
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะที่มีชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยู่ค่ะ ดีมากค่ะ

jenny orchid
IP: xxx.157.138.46
เขียนเมื่อ 

good good good good

สลิลญา อังเพชร
IP: xxx.53.85.196
เขียนเมื่อ 

ทำให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

นิตญา ดาทอง
IP: xxx.88.101.135
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะที่มีชุดแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

เป็นแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ดีมากค่ะ