บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครูไข่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงงาน ชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด
ประเภทโครงงาน โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผู้จัดทำโครงงาน
1. เด็กหญิงนัทมล ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีเต้ง
3. เด็กชายสุทธิพร คงทองคำ
ครูที่ปรึกษา นายอดุลย์ คำแหง
สถานที่ศึกษา โรงเรียนวัดกะโสม ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด ทำมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด เพื่อนำชุดเพาะถั่งงอกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหาประสิทธิภาพ การงอกของถั่ว และวิธีการรดน้ำตอลดเวลาจะได้ถั่วงอกที่มีคุณภาพอย่างไร โดยการนำถังพลาสติกเจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำ และฝาด้านบนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ นำสปริงเกอร์มาติดที่ฝา พร้อมกับต่อท่อน้ำกับสปริงเกอร์ แล้วนำเมล็ดถั่วเขียว ถั่วเหลืองและถั่วลิงสง มาทำการทดสอบ โดยนำเมล็ดถั่วไปแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วนำไปวางในถังช้อนกัน 3 ชั้น นำน้ำใสลงในกะละมัง นำเก้าอี้มาวางในกะละมัง นำถังพลาสติกมาตั้งบนเก้าอี้ปิดฝา ต่อสายยางกับเครื่องปั้มน้ำ ต่อไฟฟ้ากับปั้มน้ำให้ปั้มทำงาน จากนั้นให้สังเกตการงอกของถั่วที่นำไปเพาะทุกๆ 12 ชั่วโมง จากการทดสอบชุดเพาะถั่วงอก พบว่าถั่วเขียวจะใช้เวลาในการงอกและนำมารับประทานได้ใช้เวลา 2 วัน ให้น้ำตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ ถั่วเหลืองใช้เวลาในการงอกเป็นถั่วงอก 3 วัน เปลี่ยนน้ำ 1 ครั้ง และถั่วลิสงใช้เวลาในการงอกเป็นถั่วงอก 4 วัน เปลี่ยนน้ำ 2 ครั้ง

บทที่ 1

บทนำ  

ที่มาและความสำคัญ

          การเพาะถั่วงอกโดยทั่วไปมีขั้นตอนง่ายๆ คือ นำโอ่งน้ำ หรือโอ่งลายมังกร ขนาดกลาง 1 ใบ มาเจาะรูที่ก้นโอ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 5 รู เพื่อให้น้ำไหลออก นำเมล็ดถั่วเขียวน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แช่ในน้ำอุ่น 12 ชั่วโมง เมื่อแช่น้ำจนได้ที่แล้วให้ล้างเมล็ดถั่วเขียวให้สะอาด พร้อมกับช้อนเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้ง เพราะเป็นเมล็ดเสียเพาะพันธุ์ไม่ได้ จากนั้นนำมาเทลงในโอ่ง   ปิดทับด้วยกระสอบข้าวสาร ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 3 วัน โดยในแต่ละวันต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น เมื่อครบ 3 วัน แล้วจะได้ถั่วงอกมีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ได้น้ำหนัก 7-8 กิโลกรัม ต่อเมล็ดถั่วเขียว 1 กิโลกรัม

          ในการเพาะถัวงอกต้องใช้เวลาเพาะ  3  วัน  และจะต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดหาวิธีที่จะลดระยะเวลาการเพาะ และ การรดน้ำ จึงจัดทำชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัดขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประดิษฐ์ชุดเพาะถั่วงอก โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
 2. เพื่อนำชุดเพาะถั่งงอกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหาประสิทธิภาพ  การงอกของถั่ว  โดยการรดน้ำตลอดเวลา
 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 4. เพื่อนำหลักการนี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ในท้องถิ่น

 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

          การนำชุดเพาะถั่วงอก ไปเพาะถั่วให้งอกช่วยลดระยะเวลาในการเพาะ และการให้น้ำตลอดเวลาไม่ต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา และได้คุณภาพถั่วงอกเหมือนการเพาะโดยทั่วไป

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 1. เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด ที่ประดิษฐ์ขึ้น
 2. เป็นการทดสอบเมล็ดถั่วที่ในมาเพาะ  3  ชนิด คือ  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

 1. ตัวแปรต้น           

      - ชนิดของถั่ว

   2. ตัวแปรตาม  

       - ระยะเวลาในการงอก

  3.ตัวแปรควบคุม      

      - ปริมาณของถั่ว  ปริมาณของน้ำ  ภาชนะที่ใส่ 

ข้อตกลงเบื้องต้นและศัพท์เทคนิค

          1.  การเพาะถั่งงอกหมายถึง การนำเมล็ดถั่วชนิดต่างๆ มาแช่น้ำอุ่นประมาณ  12 ชั่วโมง แล้วนำไปใส่ในภาชนะที่อากาศถ่านเทได้สะดวก การระบายน้ำได้ดี รดน้ำทุกๆ 3-4 ชั่งโมง ประมาณ 3-4 วัน ก็จะได้ถั่วงอกนำมารับประทานได้

         2.  การหาประสิทธิภาพหมายถึง การหาคุณภาพของชุดเพาะถั่วงอกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไปวัด

    จากผลจากการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชนิดของเมล็ดถั่วต่างๆ

 1. ตัวแปรต้น หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุหรือสิ่งที่ศึกษา คือ ชนิดของเมล็ดถั่ว
 2. ตัวแปรตาม  หมายถึง สิงที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้น ระยะเวลาในการงอก
 3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่จัดให้เหมือนกันในการทอลอง
 4. สมมติฐาน หมายถึง  การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง คำตอบนั้นจะถูกหรือผิดก็ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัิิน ป.6ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

การสอนแบบโครงงาน กระตุ้นให้เด็กคิด พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นนักวิจัย อยากได้รูปแบบทั้งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครับ

มายมิ้น
IP: xxx.172.110.28
เขียนเมื่อ 

แย่มากกกกกกก

แนนซี่
IP: xxx.9.212.165
เขียนเมื่อ 

ความคิดดีมากๆค่ะ

จ๊อป
IP: xxx.158.167.164
เขียนเมื่อ 

กาก

*@£/#[email protected]$8×74=9_÷
IP: xxx.47.101.101
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ