ชื่อโครงงาน ชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด
ประเภทโครงงาน โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ผู้จัดทำโครงงาน
1. เด็กหญิงนัทมล ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีเต้ง
3. เด็กชายสุทธิพร คงทองคำ
ครูที่ปรึกษา นายอดุลย์ คำแหง
สถานที่ศึกษา โรงเรียนวัดกะโสม ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด ทำมาจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด เพื่อนำชุดเพาะถั่งงอกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหาประสิทธิภาพ การงอกของถั่ว และวิธีการรดน้ำตอลดเวลาจะได้ถั่วงอกที่มีคุณภาพอย่างไร โดยการนำถังพลาสติกเจาะรูด้านล่างเพื่อระบายน้ำ และฝาด้านบนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ นำสปริงเกอร์มาติดที่ฝา พร้อมกับต่อท่อน้ำกับสปริงเกอร์ แล้วนำเมล็ดถั่วเขียว ถั่วเหลืองและถั่วลิงสง มาทำการทดสอบ โดยนำเมล็ดถั่วไปแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วนำไปวางในถังช้อนกัน 3 ชั้น นำน้ำใสลงในกะละมัง นำเก้าอี้มาวางในกะละมัง นำถังพลาสติกมาตั้งบนเก้าอี้ปิดฝา ต่อสายยางกับเครื่องปั้มน้ำ ต่อไฟฟ้ากับปั้มน้ำให้ปั้มทำงาน จากนั้นให้สังเกตการงอกของถั่วที่นำไปเพาะทุกๆ 12 ชั่วโมง จากการทดสอบชุดเพาะถั่วงอก พบว่าถั่วเขียวจะใช้เวลาในการงอกและนำมารับประทานได้ใช้เวลา 2 วัน ให้น้ำตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ ถั่วเหลืองใช้เวลาในการงอกเป็นถั่วงอก 3 วัน เปลี่ยนน้ำ 1 ครั้ง และถั่วลิสงใช้เวลาในการงอกเป็นถั่วงอก 4 วัน เปลี่ยนน้ำ 2 ครั้ง

บทที่ 1

บทนำ  

ที่มาและความสำคัญ

          การเพาะถั่วงอกโดยทั่วไปมีขั้นตอนง่ายๆ คือ นำโอ่งน้ำ หรือโอ่งลายมังกร ขนาดกลาง 1 ใบ มาเจาะรูที่ก้นโอ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 5 รู เพื่อให้น้ำไหลออก นำเมล็ดถั่วเขียวน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แช่ในน้ำอุ่น 12 ชั่วโมง เมื่อแช่น้ำจนได้ที่แล้วให้ล้างเมล็ดถั่วเขียวให้สะอาด พร้อมกับช้อนเมล็ดถั่วที่ลอยน้ำทิ้ง เพราะเป็นเมล็ดเสียเพาะพันธุ์ไม่ได้ จากนั้นนำมาเทลงในโอ่ง   ปิดทับด้วยกระสอบข้าวสาร ใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 3 วัน โดยในแต่ละวันต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น เมื่อครบ 3 วัน แล้วจะได้ถั่วงอกมีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ได้น้ำหนัก 7-8 กิโลกรัม ต่อเมล็ดถั่วเขียว 1 กิโลกรัม

          ในการเพาะถัวงอกต้องใช้เวลาเพาะ  3  วัน  และจะต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดหาวิธีที่จะลดระยะเวลาการเพาะ และ การรดน้ำ จึงจัดทำชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัดขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประดิษฐ์ชุดเพาะถั่วงอก โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
 2. เพื่อนำชุดเพาะถั่งงอกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหาประสิทธิภาพ  การงอกของถั่ว  โดยการรดน้ำตลอดเวลา
 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 4. เพื่อนำหลักการนี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ในท้องถิ่น

 

สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า

          การนำชุดเพาะถั่วงอก ไปเพาะถั่วให้งอกช่วยลดระยะเวลาในการเพาะ และการให้น้ำตลอดเวลาไม่ต้องรดน้ำวันละ 3 เวลา และได้คุณภาพถั่วงอกเหมือนการเพาะโดยทั่วไป

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

 1. เป็นการหาประสิทธิภาพของชุดเพาะถั่วงอก รุ่นประหยัด ที่ประดิษฐ์ขึ้น
 2. เป็นการทดสอบเมล็ดถั่วที่ในมาเพาะ  3  ชนิด คือ  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง

 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

 1. ตัวแปรต้น           

      - ชนิดของถั่ว

   2. ตัวแปรตาม  

       - ระยะเวลาในการงอก

  3.ตัวแปรควบคุม      

      - ปริมาณของถั่ว  ปริมาณของน้ำ  ภาชนะที่ใส่ 

ข้อตกลงเบื้องต้นและศัพท์เทคนิค

          1.  การเพาะถั่งงอกหมายถึง การนำเมล็ดถั่วชนิดต่างๆ มาแช่น้ำอุ่นประมาณ  12 ชั่วโมง แล้วนำไปใส่ในภาชนะที่อากาศถ่านเทได้สะดวก การระบายน้ำได้ดี รดน้ำทุกๆ 3-4 ชั่งโมง ประมาณ 3-4 วัน ก็จะได้ถั่วงอกนำมารับประทานได้

         2.  การหาประสิทธิภาพหมายถึง การหาคุณภาพของชุดเพาะถั่วงอกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไปวัด

    จากผลจากการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง คือ ชนิดของเมล็ดถั่วต่างๆ

 1. ตัวแปรต้น หมายถึง  สิ่งที่เป็นสาเหตุหรือสิ่งที่ศึกษา คือ ชนิดของเมล็ดถั่ว
 2. ตัวแปรตาม  หมายถึง สิงที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้น ระยะเวลาในการงอก
 3. ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่จัดให้เหมือนกันในการทอลอง
 4. สมมติฐาน หมายถึง  การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง คำตอบนั้นจะถูกหรือผิดก็ได้