ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษานี้ เป็นเครื่องมือหรือชุดโปรแกรมเอ็กเซลรุ่น 2007 หรือ 2010 ที่ได้พัฒนาเพิ่มจำนวนตัวอย่างให้มากขึ้นถึง 10,000 ตัวอย่าง สำหรับกรณีที่เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่

ผู้วิจัยหรือผู้ใช้สามารถนำมาใช้แทนเครื่องคำนวณหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยท่านเขียนสูตรสถิติต่าง ๆ ในบทที่ 3 และคัดลอกผลการคำนวณมาใส่ไว้ในบทที่ 4 และภาคผนวก ซึ่งท่านอาจต้องประยุกต์คำอธิบายให้ตรงตามหัวข้อของงานวิจัยของท่านเอง โดยท่านไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงชุดโปรแกรมนี้แต่อย่างใด

ชุดโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยแบกรับภาระที่หนักของครู ช่วยให้ครูประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมสถิติหรือประหยัดในการจ้างงานวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ครูทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนรู้และทำงานวิจัยด้วยตนเองได้ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้กับครู ช่วยพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นครูนักวิจัยมือใหม่  ช่วยให้เป็นครูมืออาชีพที่เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และช่วยวิจัยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน อันจะนำประโยชน์สุดท้ายไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และในระยะยาว