อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ


รายงานชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์} สู่ความเป็นเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ

บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน  รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความ 
               เป็นเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ  

ผู้รายงาน    นางฉันทรัตน์ พรมเสนา  ครูวิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียนจ่าการบุญ 
               ปีที่รายงาน  2553

----------------------------------------------------------------------------------------------

              รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจ่าการบุญ  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนจ่าการบุญ สรุปผลการศึกษาได้ว่า   

            1. ผลการพัฒนาชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจ่าการบุญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเร็ว  สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจ่าการบุญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  E1/ E2=  83.27/83.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

            2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจ่าการบุญ  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อชุดพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา                ปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจ่าการบุญ  ทั้งในภาพรวม  รายด้านทั้ง  3  ด้าน  และรายข้อทุกข้อ  อยู่ในระดับดี

            4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูอาจารย์มีต่อ ชุดพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจ่าการบุญ  พบว่า  ครูอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนจ่าการบุญ   ทั้งในภาพรวม  รายด้านทั้ง  3  ด้าน  และรายข้อทุกข้อ  อยู่ในระดับดี 

หมายเลขบันทึก: 410757เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2010 19:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 17:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)

รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ

เป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อการศึกษามาก สมควรเป็นแบบอย่างได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี