งานประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี

ใช้กระดาษการ์ดสีให้เป็นประโยชน์

ช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเรียกว่า การประเมินแบบ 360 องศา  ในการประเมินแบบนี้ต้องใช้แบบฟอร์มมากมายหลายชนิด  ซึ่งผู้รับการประเมินจะต้องเตรียม ประสบการณ์ที่ผ่านมามีผู้รับการประเมินน้อยรายที่เตรียมแบบฟอร์มมาครบถ้วน แต่ส่วนมากไม่ได้เตรียมแบบฟอร์มมา  ทำให้ต้องเสียเวลาในการวิ่งหา  ซึ่งภาระนั้นก็ตกอยู่ที่ผู้ทีรับหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการประเมิน  เมื่อภัชต้องมารับหน้าที่นี้ในปีแรกยังรู้เท่าไม่ทันงาน  จึงวุ่ยวายพอสมควร ประกอบกับในแฟ้มผลงานของผู้รับการประเมิน มีเอกสารมากมายที่จะต้องนำมาเป็นหลักฐานการคิดภาระงาน เอกสารทุกอย่างเป็นสีขาวเหมือนกันหมด  ทำให้หาเอกสารยากพอสมควร  ปี่ที่สอง ของการทำหน้าที่นี้จึงเตรียมเอกสารเหล่านี้เองซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1. แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งจะต้องให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้รับการประเมิน  แบบฟอร์มนี้มีหัวข้อในการประเมินเหมือนกัน แต่ผู้ประเมินต่างกันและคิดน้ำหนักคะแนนต่างกัน ปัญหาที่พบคือ ในการประชุมประเมินเวลากระชั้นชิดมาก ทำให้ต้องเสียเวลามาแยก ว่าของใครและน้ำหนักคะแนนเท่าไหร่  บางครั้งคิดนำหนักคะแนนผิดต้องเสียเวลาคิดใหม่ต้องลบคะแนนวุ่นวายและดูไม่เรียบร้อยไม่น่าเชื่อถือ  ก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้สีของกระดาษให้เป็นประโยชน์  ให้สีเขียวเป็นแบบฟอร์มสำหรับเพื่อนประเมินเพื่อน  สีชมพูสำหรับผู้รับการประเมินประเมินตนเอง  สีฟ้าสำหรับผู้บังคับบัญชาประเมิน  ซึ่งสามารถทำให้แยกแยะได้ง่ายและรวดเร็วที่สำคัญไม่มีความผิดพลาดในการคิดคะแนน เนื่องจากแบบฟอร์มนี้ต้องใช้ปริมาณมากเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงใช้กระดาษโรเนียวสีแบบบาง

2.แบบฟอร์มสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสีเขียว  แบบบันทึกการแจ้งผลการปฏิบัติงานเป็นสีเหลือง   แบบประเมินภาระงานสอนในเชิงคุณภาพ ใช้สีฟ้า   เนื่องจากแบบฟอร์มนี้ต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกยาวนานและต้องให้คณะกรรมการทุกท่านลงนาม จึงต้องใช้กระดาษที่มีความทนทาน ทั้ง 3 แบบฟอร์มนี้จึงใช้กระดาษสี 120 แกรม    

3. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะต้องเตรียมคือ เกณฑ์ในการคิดภาระงานต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ถ่ายสำเนาส่วนที่สำคัญ แบบขยายขนาดให้เห็นชัดเจน ติดไว้ที่บอร์ดในห้องประชุมประเมินเพื่อสะดวกในการเรียกใช้

4. เนื่องจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดเกณฑ์ในการคิดภาระงานเกี่ยวกับผลงานวิชาการขึ้นมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ  จึงได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกผลประเมินของผู้รับการประเมินแต่ละท่าน อย่างละเอียดตามหัวข้อของการประเมิน เช่น ภาระงานสอน แยกเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  แยกหัวข้อสอนบรรยาย  สอนปฏิบัติร สัมมนา  โครงการพิเศษ  เป็นต้น   ประโยชน์ของแบบฟอร์มนี้ทำให้ผู้บริหารเห็นภาระงานโดยละเอียดและในภาพรวม ในฟอร์มเดียวกัน  และส่งคะแนนนี้ให้กับมหาวิทยาลัยได้สะดวก สามารถแยกความแตกต่างของผลงานของพนักงานที่ได้ผลการประะเมินดีเยี่ยม  ดีมาก และ ดี ได้ชัดเจน   สุดท้ายเมื่อสิ้นปีก็สามารถนำคะแนนนี้มาใช้ในการทำรายงานประจำปีของสำนักวิชาได้อีก 

ปีนี้เป็นปีที่สามของการเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินพนักงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยังคงใช้วิธีการนี้อยู่สะดวกรวดเร็วและไม่ผิดพลาด     เพื่อนสำนักวิชาอื่นๆ  จะนำไปใช้ในการปฏิบัติก็ยินดีนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสนับสนุน สำนักวิชา มวล.ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ได้ประโยชน์มาก ผมขอเอาไปเล่าให้ชาวศบว.ฟังบ้างนะครับ