ระเบียบและกฎหมายที่ลูกจ้างประจำควรทราบ”

 

             จากบันทึกที่ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับการนำข้อมูลมาแจ้งให้ลูกจ้างประจำได้รับทราบนั้น...ทำให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการเป็นลูกจ้างประจำค่อนข้างมาก  โดยบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าตนเองสามารถแต่งชุดเครื่องแบบพิธีการได้...ถึงแม้ว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527...ทำให้เห็นว่า  การทำงานในระบบราชการถึงแม้เวลาผ่านล่วงเลยมาเกือบ 30 ปี ก็ยังมีลูกจ้างประจำ (บางท่าน) ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเป็นตัวตนของตนเองเลย...และก็คิดว่าคงมีบางท่านที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับระเบียบและสิทธิที่เกี่ยวกับตนเอง

            เพื่อให้การทำงานภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรและการได้รับความรู้อย่างทั่วถึงสำหรับโลกยุคปัจจุบัน  ผู้เขียนจึงนำระเบียบที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำมาแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้...และหวังว่าท่านที่ทราบคงนำไปแจ้งให้กับพวกเพื่อน ๆ ลูกจ้างประจำได้รับทราบกันทุกท่าน...ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ

พ.ศ. 2527

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1000.pdf

 

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตร

ประจำตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1001.pdf

 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1002.pdf

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

พ.ศ. 2537

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1003.pdf

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ของส่วนราชการ  พ.ศ. 2544

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1004.pdf

 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 101

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2552  เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จ

รายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bussayamas1005.pdf

 

รวมสารบัญที่เกี่ยวกับระเบียบ  สิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์

และ แนวปฏิบัติของลูกจ้าง ประจำในบล็อก Gotoknow.org...

ที่ผู้เขียนได้นำมาแจ้งให้กับลูกจ้างประจำได้ทราบ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas46/toc